Hrozí úplná likvidácia poľnohospodárskej výroby


15.9.2016
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky pripravuje návrh nariadenia vlády SR, ktorý spoplatní vody užívané na zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy v krajine. Ten môže byť pre poľnohospodárov likvidačný.

„Poplatky za vodu, ktorá je použitá v závlahových systémoch postihnú najmä južné okresy, v ktorých sa sústreďuje väčšina našej poľnohospodárskej produkcie a je možné, že do roku 2020 takýmto a podobnými opatreniami zlikvidujeme poľnohospodársku výrobu úplne“, upozorňuje podpredseda strany Šanca Szilárd Both . Počas leta vláda zasadala, sľubovala, rozdávala aschválila akčné plány rozvoja vjužných okresoch východného Slovenska a na svojej výjazdovej 26. schôdzi rokovala o akčnom pláne rozvoja okresu Rožňava do roku 2020. Slabými stránkami okresu Rožňava sú dlhodobá nezamestnanosť, pričom ekonomickú štruktúru okresu tvoria hlavne obchodná činnosť, poľnohospodárstvo a priemysel. „Dlhodobo tvrdíme, že nádej na udržanie zamestnanosti nie len v južných okresoch azároveň šanca na zvýšenie potravinovej sebestačnosti je jedine vpoľnohospodárstve,“ pokračuje Both. Zavedenie poplatku kompetentní obhajujú ako nevyhnutný krok k ďalšiemu čerpaniu európskych zdrojov. Okresy Sobrance, Sabinov aTrebišov, ktoré rovnako ako Rožňavu navštívila naša vláda, patria svojou tradíciou k poľnohospodárskym aspracovateľským regiónom, to je nepopierateľný fakt. Rovnako je pravdou, že gro miestnych nezamestnaných sa dosiahnutou úrovňou vzdelania a skúseností inde ako vpoľnohospodárstve nemá šancu uplatniť. „Apelujeme preto na kompetentných, aby pri zavádzaní nového poplatku, zvážili možnosť zavedenia limitov pre spoplatnenie vody, napríklad pri spotrebe nad 50 000m3, alebo sa snažili určiť čo najnižší poplatok,“ dopĺňa Jaroslava Lukačovičová, podpredsedníčka strany Šanca aporadkyňa združenia podnikateľov Slovenka. „Slovenskému poľnohospodárstvu a zvýšeniu potravinovej sebestačnosti by ale vstrede plánovacieho obdobia jednoznačne prospelo prehodnotenie systému čerpania EÚ dotáciía priamych platieb, ktoré sa vyplácajú zo štátneho rozpočtu arefundujú zrozpočtov EÚ. Len takáto systémová zmena môže opäť motivovať a oživiť túto oblasť,“ uzatvára Szilárd Both.

Spracovávam ... Spracovávam ...