Ochrana osobných údajov


PRAVIDLÁ SPRACÚVANIA A OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV


Politická strana ŠANCA

so sídlom Cukrová 2272/14,813 39 Bratislava, Slovenská republika,
IČO: 42418038,
registrovaná Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky dňa 25.3.2015 číslo registrácie SVS-OVR-2015/001382

ako prevádzkovateľ v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) prijal tieto Pravidlá spracúvania a ochrany osobných údajov (ďalej len „Pravidlá“):


Čl. I
Úvodné ustanovenia

 1. Politická strana ŠANCA, so sídlom Cukrová 2272/14, 813 39 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 42418038, registrovaná Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky dňa 25.3.2015, číslo registrácie SVS-OVR-2015/001382 (ďalej aj ako „politická strana“ alebo „prevádzkovateľ), je politická strana založená podľa zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach, ktorá pôsobí v Slovenskej republike. Politická strana je právnická osoba, prostredníctvom ktorej sa realizuje právo občanov zakladať politické strany a združovať sa v nich podľa čl. 29 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky.

 2. Prevádzkovateľ v súvislosti so svojou činnosťou spracúva osobné údaje fyzických osôb (ďalej aj ako „dotknutá osoba“) a má záujem zabezpečiť vysokú a účinnú ochranu osobných údajov dotknutých osôb a to v súlade správnym poriadkom Slovenskej republiky a právnym poriadkom Európskej únie.

 3. Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú osobu, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.


Čl. II
Zásady spracovania osobných údajov:

 1. Vaše osobné údaje spracovávame podľa týchto zásad:

  1. Zásada zákonnosti, spravodlivosti a transparentnosti – osobné údaje spracovávame zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne vo vzťahu k dotknutej osobe, a tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv a slobôd dotknutej osoby, najmä právo na ochranu osobných údajov.

  2. Zásada obmedzenia účelu – osobné údaje získavame len na konkrétne určený, výslovne uvedený a legitímny účel, ktorý uvádzame v tomto Prehlásení, a iba v nevyhnutnej miere na to, aby sme popísaný účel dosiahli.

  3. Zásada minimalizácie osobných údajov – osobné údaje spracovávame v nevyhnutnom rozsahu tak, aby sme spracovali iba tie údaje, ktoré sú primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý ho spracúvame.

  4. Zásada správnosti - Spracúvané osobné údaje musia byť správne a podľa potreby aktualizované; musia sa prijať primerané a účinné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú, bez zbytočného odkladu vymazali alebo opravili.

  5. Zásada minimalizácie uchovávania - Osobné údaje uchovávame vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú; osobné údaje sa môžu uchovávať dlhšie, ak sa majú spracúvať výlučne na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel a ak sú dodržané primerané záruky ochrany práv dotknutej osoby.

  6. Zásada integrity a dôvernosti - Osobné údaje spracovávame spôsobom, ktorý prostredníctvom primeraných technických a organizačných opatrení zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov, nezákonným spracúvaním osobných údajov, náhodnou stratou osobných údajov, výmazom osobných údajov alebo poškodením osobných údajov.


Čl. III
Účel spracúvania osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb vo svojom informačnom systéme výlučne na účely:

  1. Zabezpečenia činnosti politickej strany, a to najmä prostredníctvom spracúvania osobných údajov členov, sympatizantov, podporovateľov, dobrovoľníkov a ďalších osôb, ktoré majú záujem podieľať sa na činnosti politickej strany

  2. Propagácie politickej strany a poskytovania informácií o činnostiach a aktivitách politickej strany, vrátane prípadných projektov podporovaných politickou stranou a to najmä prostredníctvom zasielania e-mailov

 2. Vaše osobné údaje sa spracúvajú v rozsahu nevyhnutnom pre dosiahnutie účelu. Osobné údaje poskytujete dobrovoľne a ich spracúvanie je vykonávané na základe dobrovoľného súhlasu dotknutej osoby, ktorý je právnym základom spracúvania. Spracúvanie osobných údajov môže byť vykonané aj na základe právneho základu, v prípade ak

  1. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby,

  2. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,

 3. Platnosť súhlasu dotknutej osoby je viazaná na dosiahnutie účelu spracovania osobných údajov dotknutej osoby. Dotknutá osoba udeľuje súhlas na dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu spracovania osobných údajov. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať.

 4. V prípade, ak dotknutá osoba poskytujete politickej strane dar v súlade s § 23 a24 zákona č. 85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach, je poskytnutie osobných údajov dotknutej osoby a ich spracúvanie zákonnou požiadavkou, zmluvnou požiadavkou a požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Poskytnutie osobných údajov dotknutej osoby v postavení darcu je nevyhnutým predpokladom na uzavretie darovacej zmluvy, v opačnom prípade nie je možné uzavrieť darovaciu zmluvu s dotknutou osobou, pretože by došlo k porušeniu právnych predpisov.

 5. Prevádzkovateľ nevykonáva automatizované spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb za účelom profilovania.

 6. Prevádzkovateľ môže sprístupniť osobné údaje dotknutej osoby na základe rozhodnutia alebo žiadosti súdu, rozhodnutia alebo žiadosti štátneho orgánu alebo na základe zákonnej povinnosti uloženej právnymi predpismi.

 7. Vaše osobné údaje neposkytujeme tretej osobe za účelom ich ďalšieho spracovania svýnimkou nasledovných tretích osôb ako sprostredkovateľov:

  1. Google

  2. Facebook

  3. Mailchimp

  Vaše osobné údaje neprenášame do tretích krajín, t.j. do krajín, ktoré nie sú členskými štátmi Európskej Únie alebo zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Snažíme sa vaše osobné údaje v rámci technických a organizačných možností uchovávať tak, aby neboli pre tretiu osobu dostupné. Pri komunikácii prostredníctvom mailu sa nedá zabezpečiť úplná ochrana osobných údajov, preto vám odporúčame odosielanie dôverných informácií prostredníctvom pošty.

 8. Na vyhotovenie a distribúciu newslettera využíva Prevádzkovateľ Mailchimp. V tomto prípade je Prevádzkovateľ oprávnený a povinný spracúvať osobné údaje v súlade s príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, v rozsahu - len emailová adresa, meno, priezvisko.

 9. Prevádzkovateľ na svojej webovej stránke používa tzv. cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú uložené v počítači užívateľa a môžu byť ukladané internetovým prehliadačom užívateľa na účely identifikácie zariadenia a technického zlepšenia či prispôsobenia fungovania stránky Prevádzkovateľa, ako aj na získanie štatistických a analytických údajov. Cookies používané na webovej stránke Prevádzkovateľovi neumožňujú konkrétnu identifikáciu užívateľa stránky, pričom údaje získané z cookies sú spravidla zhromažďované v agregovanej forme. Akceptácia cookies nie je nevyhnutnou požiadavkou pre umožnenie návštevy webovej stránky Prevádzkovateľa.


Čl. IV
Kategórie osobných údajov a rozsah ich spracovania

 1. Základné identifikačné údaje:

  1. Ak je dotknutá osoba fyzická osoba: meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt

  2. Ak je dotknutá osoba fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba: obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO

 2. Kontaktné údaje:

  1. poštová adresa, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty, sociálne siete

 3. Ďalšie osobné údaje, ktoré nám dobrovoľne poskytnete (napr. číslo účtu alebo údaje očlenoch strany poskytnuté vprofesijnom  dotazníku) môžu byť údaje, ktoré spracovávame pre splnenie našej právnej povinnosti alebo s cieľom našich oprávnených záujmov. Osobné údaje o Vás pochádzajú z rôznych zdrojov.

 4. Časť osobných údajov získavame z verejne dostupných zdrojov, ako sú napr. verejné zoznamy a registre, sociálne siete, internetové aplikácie a od spolupracujúcich tretích strán. Osobné údaje tiež získavame od sprostredkovateľov, ktorým ste udelili porovnateľný marketingový súhlas.

 5. Ďalej môže prevádzkovateľ získať a následne spracúvať ďalšie údaje a informácie, ktoré nám dotknutá osoba oznámi alebo ktoré vyplývajú zo vzájomnej komunikácie medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou prostredníctvom komunikačných prostriedkov (telefón, e-mail, sociálne siete a podobne).

 6. V súlade s § 16 ods. 2 písm. d) Zákona spracúvame osobitné údaje týkajúce sa politických názorov, a to iba v rámci činnosti politickej strany a toto spracúvanie sa týka iba našich členov alebo tých fyzických osôb, ktoré sú s nami vzhľadom na naše ciele v pravidelnom styku. Osobné údaje slúžia výlučne pre našu vnútornú potrebu a nebudú poskytnuté tretím osobám bez písomného alebo inak hodnoverne preukázateľného súhlasu dotknutej osoby.

 7. Nespracovávame osobné údaje, ktoré odhaľujú rasový pôvod alebo etnický pôvod, náboženskú vieru, filozofické presvedčenie, členstvo v odborových organizáciách, genetické údaje, biometrické údaje, údaje týkajúce sa zdravia alebo údaje týkajúce sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie fyzickej osoby.


Čl. V
Práva dotknutej osoby na prístup k údajom

 1. Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom spôsobom primeraným technickým možnostiam prevádzkovateľa.

 2. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila.

 3. Dotknutá osoba má tiež právo na informácie o

  1. spôsobe, rozsahu a účele spracúvania osobných údajov,

  2. kategórii spracúvaných osobných údajov,

  3. príjemcovi alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,

  4. predpokladanej dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,

  5. práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,

  6. zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby.

 4. Dotknutá osoba môže požiadať prevádzkovateľa ovyššie uvedené informácie písomne alebo elektronicky na nasledujúce kontaktné údaje Prevádzkovateľa:

  Politická strana ŠANCA

  Cukrová 2272/14,
  813 39 Bratislava,
  Slovenská republika,

  E-mail: dpo@sanca.sk
  Kontaktná osoba: Igor Taldík

 5. Prevádzkovateľ poskytne dotknutej osobe informácie podľa tohto článku bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa doručenia podnetu.

 6. Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky pri podozrení, že Vaše osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú. Kontaktovať Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky môžete na tejto adrese:

  Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
  Hraničná 12
  820 07 Bratislava 27
  Slovenská republika
  Telefón: +421 232 313 214
  E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk


Čl. VI
Oprava a vymazanie a obmedzenie spracúvania osobných údajov

 1. Právo na opravu osobných údajov - Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

 2. Právo na výmaz osobných údajov - Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

 3. Tieto práva dotknutej osoby podľa odseku 1 a 2 sa neuplatňujú, ak je spracúvanie osobných údajov potrebné

  1. na uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie,

  2. na splnenie povinnosti podľa Zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,

  3. na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel ak je pravdepodobné, že právo podľa čl. VI ods. 2 znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takého spracúvania, alebo

  4. na uplatnenie právneho nároku.

 4. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov - Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak

  1. dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,

  2. spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,

  3. prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo

  4. dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa§ 27 ods. 1. Zákona, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.


Čl. VII
Spoločné a záverečné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť tieto Pravidlá spracúvania a ochrany osobných údajov.

 2. Vaša dôvera je pre nás dôležitá. Preto sme pripravení vám kedykoľvek poskytnúť informácie týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov. Pokiaľ by ste mali nejaké otázky, na ktoré vám tieto Pravidlá spracúvania a ochrany osobných údajov neposkytlo odpovede, alebo pokiaľ by ste si k nejakému bodu želali bližšie informácie, kontaktujte nás na:

  Politická strana ŠANCA

  Cukrová 2272/14,
  813 39 Bratislava,
  Slovenská republika,

  E-mail: dpo@sanca.sk
  Kontaktná osoba: Igor Taldík

Spracovávam ... Spracovávam ...