Etický kódex


My, členovia strany ŠANCA, sa zaväzujeme:

1. Pri našej práci, verejnom pôsobení a rozhodovaní sa o verejných otázkach budeme mať v prvom rade na pamäti prospech krajiny a jej občanov.

2. Zachováme česť a slušnosť pri svojom pôsobení vo verejnom a občianskom živote – budeme sa rozhodovať a konať vždy v záujme dobrej veci a občanov.

3. Pri výkone verejnej funkcie nedovolíme, aby záujem úzkej skupiny prevážil nad záujmom občanov.

4. Vždy a za každých okolností odmietneme korupciu v akej koľvek podobe.

5. Našu prácu budeme vždy vykonávať trasparentne, vo verejnoma politickom živote budeme vyznávať a presadzovať pravidlo – čo nieje tajné, je verejné.

6. Nebudeme zneužívať verejnú funkciu na osobný prospech alebo prospech blízkych osôb.

7. Nebudeme v politickej súťaži používať klamlivé a nepravdivé informácie.

8. Budeme aktívne pracovať a pôsobiť v prospech komunity.

9. Vyvarujeme sa konania alebo vyjadrení, ktoré môžu poškodiť dobré meno strany ŠANCA.

Etický kódex sa vzťahuje na všetkých členov a všetci sú povinní ho dodržiavať a konať v súlade s jeho ustanoveniami. Sme si vedomí, že na každé porušenie etických pravidiel uvedených v Etickom kódexe sa vzťahujú ustanovenia stanov ŠANCE o politickej zodpovednosti.

Spracovávam ... Spracovávam ...