Voľby 2020


Program strany ŠANCA pre parlamentné voľby 2020


„Zmeňme spolu Slovensko“


ŠANCA je moderná proeurópska občiansko - demokratická strana hlásiaca sa k tradícii liberálnych myšlienok zodpovednej slobody, trhovým princípom a spoločenskému konzervativizmu. Našimi prioritami sú: vyrovnávanie regionálnych rozdielov, vytváranie podmienok pre dobre platenú prácu, návrat mladých ľudí domov zo zahraničia a posilňovanie bezpečnosti Slovenska. Sme presvedčení o tom, že súčasným veľkým medzinárodným výzvam dokážeme najlepšie čeliť v spolupráci s našimi partnermi v EÚ a spojencami v NATO. Európska únia nie je problém, ale riešenie problému. Náš program pre parlamentné voľby 2020 vychádza z predchádzajúcich programových dokumentov strany z rokov 2016, 2017, 2018 a prináša odborné riešenia aktuálnych problémov ľudí na Slovensku.


Programové ciele: 


 • „Nové Slovensko“ postavené na silných regiónoch,

 • 8 volebných obvodov pre parlamentné voľby,

 • možnosť voliť elektronicky vo všetkých voľbách aj zo zahraničia,

 • efektívne fungujúci štát riadený odborníkmi a nie politikmi,

 • platenie odvodov a daní pre podnikateľov jednou platbou jednému úradu,

 • viac zdravých slovenských potravín v obchodoch,

 • dosiahnutie stavu, aby zákony platili pre všetkých rovnako a pracovať sa oplatilo,

 • podpora pracujúcich rodičov vychovávajúcich deti nižšími daňami, odvodmi a sociálnou pomocou,

 • zlepšenie fungovania nemocníc a vybudovanie 8 nových nemocníc v regiónoch,

 • posilnenie nároku pacienta na kvalitnú zdravotnú starostlivosť,

 • stanovenie maximálnych lehôt dokedy musia súdy rozhodnúť,

 • vzdelávanie povýšené na spoločenskú prioritu,

 • návrat mladých ľudí zo zahraničia domov.
I. Silné regióny


Slovensko dnes čelí mnohým vnútorným výzvam a problémom: štátna korupcia, uzavretosť politických strán pred reálnymi problémami ľudí, rastúci extrémizmus, nedostatok pracovnej sily a odchod mladých ľudí do zahraničia. Podstata celej dnešnej krízy spočíva v strate dôvery občanov v štátnu moc a jej inštitúcie. Súčasný ekonomicky a politicky centralizovaný štát už nedokáže čeliť týmto výzvam. Slobodný a úspešný štát musí u obyvateľov vzbudzovať presvedčenie, že reprezentuje spoločný záujem. Musí dokázať motivovať občanov k účasti na politickom živote. Riešenie môže priniesť iba nová vízia Slovenska.

Náš cieľ:  Nové Slovensko postavené na silných regiónoch, 8 volebných obvodoch pre parlamentné voľby a možnosť voliť elektronicky.

Sme presvedčení, že projekt nového Slovenska postavený na silných regiónoch dokáže v ľuďoch najlepšie prebudiť občiansky aktivizmus a záujem podieľať sa na veciach verejných. Regionalizmus povedie k tomu, aby sa bohatšie aj chudobnejšie oblasti mohli zamerať na vlastné špecifické problémy. Regionalizmus je cestou k vytváraniu podmienok pre dobre platené pracovné príležitosti, návrat mladých domov a zlepšenie života vo všetkých regiónoch. Je to cesta k moderným mestám a úspešnému vidieku.


Kroky:

1. 8 volebných obvodov pre parlamentné voľby

Zmeníme súčasný volebný zákon a jeden volebný obvod pre parlamentné voľby nahradíme ôsmimi viacmandátovými volebnými obvodmi, pričom počet poslancov za jednotlivé obvody prispôsobíme počtu obyvateľov v nich. Oslabíme tým moc straníckych centrál a priblížime poslancov k ich voličom, aby ľudia vedeli, ako pre nich pracujú.


2. Elektronické hlasovanie aj zo zahraničia

Zavedieme možnosť elektronického hlasovania vo všetkých voľbách na Slovensku. Využijeme na to občianske preukazy s elektronickým čipom a zaručeným elektronickým podpisom pri zachovaní tajnosti volieb. Túto možnosť spolu s korešpondenčným hlasovaním umožníme vo všetkých voľbách aj našim občanom v zahraničí.


3. Povinné posudzovanie vplyvu zákonov na regióny 

Zavedieme povinnosť posudzovania všetkých nových zákonov a zákonných zmien z pohľadu ich regionálnych dopadov.


4. Jednotná podoba regionálneho delenia územia Slovenska

Zosúladíme všetky doterajšie regionálne delenia do jednotnej podoby. Budeme vychádzať z tradičných hraníc regiónov so stále živou identitou. Hranice regiónov vytvoríme v rámci existujúcich hraníc VÚC. (mapa)


5. Implementácia prostriedkov EÚ na regionálnej úrovni

Schvaľovanie a implementáciu jednotlivých programov EÚ decentralizujeme na regióny. Na ich úrovni podporíme vznik profesionálnych implementačných agentúr s minimálnym politickým vplyvom a dostupnou verejnou kontrolou rozhodovacieho procesu.


6. Využívanie prostriedkov EÚ na podporu regionálnych aktivít

Využijeme nástroje európskej pomoci na podporu regionálnych aktivít prostredníctvom Miestnych akčných skupín (tzv. MAS-iek) a vrámci programu Integrovaný udržateľný rozvoj miest. Na ich financovanie vrámci programovania rozpočtov vyčleníme dostatočné prostriedky.


7. Samosprávne municipality 

Dokončíme proces zlúčenia výkonu funkcií miestnych samospráv do finančne a personálne najefektívnejšej podoby. Budeme vychádzať z princípu - zlučujeme služby, a nie obce, teda obciam sa naďalej ponechá právna subjektivita.


8. Systém štátnej podpory súkromným investíciám 

Zmeníme dnešný systém štátnej pomoci a jej poskytnutie podmienime splnením minimálne jedného z troch kritérií. Prvým bude umiestnenie v chudobnejších regiónoch, druhým bude spracovávanie a ďalšie zhodnocovanie miestnych zdrojov a tretím bude vysoká pridaná hodnota spôsobená využívaním najnovších vedeckých poznatkov a technologických postupov.


9. Regionalizácia odvodového zaťaženia

Podporíme udržanie a vytváranie nových pracovných príležitostí v chudobných regiónoch zavedením možnosti zníženia odvodov za zamestnancov zo strany zamestnávateľov.


10.  Podpora zamestnateľnosti nízkokvalifikovaných osôb

Zavedieme medzitrh práce, ktorý poskytne nízkokvalifikovanej pracovnej sile možnosť uplatniť sa na trhu práce. Navrhujeme, aby odmena pre tento typ pracovníkov bola tvorená kombináciou mzdy, ktorá môže byť nižšia ako minimálna a sociálnej dávky, ktorá bude naďalej vyplácaná. Tak sa zabezpečí, že súčet mzdy a sociálnej dávky bude vyšší ako príjem zabezpečovaný výlučne sociálnou dávkou.


11. Posilnenie regionálneho trhu

Zmeníme zákon o verejnom obstarávaní a systém povinných centrálnych nákupov pre organizácie štátnej správy tak, aby nevylučoval menších regionálnych výrobcov.   


12. Ochrana povolaní a činností udržiavajúcich regionálnu pamäť

Vytvoríme pravidlá, ktoré umožnia udržať pri živote zanikajúce tradičné povolania a remeslá a zapoja ich do regionálnej ekonomiky.


13. Decentralizácia cestovného ruchu

Decentralizujeme výkon a zodpovednosť za domáci cestovný ruch na regióny. Pre zabezpečovanie celoštátneho marketingu a odborného manažmentu cestovného ruchu vytvoríme spoločnú koordinačnú agentúru kontrolovanú štátom a regiónmi.


14. Podpora vytvárania regionálnych značiek

Podporíme ustálenie pomenovania a vymedzenia regiónov ako prirodzených územných jednotiek pre potreby regionálneho rozvoja a cestovného ruchu. Tieto regióny je potrebné ďalej používať ako značky turistických oblastí Slovenska, a zároveň ich využiť na budovanie regionálnych značiek výrobkov a produktov.
II. Odborníci miesto politikov


Slovenská politika sa čoraz viac vzďaľuje od efektívnej správy vecí verejných. Štát je prerastený korupciou a oligarchiou. V dôsledku zlyhávajúcich kontrolných mechanizmov možno súčasný stav pomenovať ako únos štátu organizovanými skupinami. Justícia, zdravotníctvo či školstvo majú spoločný základný problém – zlyhávajúci alebo žiadny manažment a neexistujúci model cieľového stavu.

Náš cieľ: Efektívne fungujúci štát riadení odborníkmi a nie politikmi.

Chceme, aby štát vykonával iba základné funkcie (vnútorná a vonkajšia bezpečnosť, riadenie verejných financií, vymožiteľnosť práva, zahraničná politika a ekonomická diplomacia, ochrana verejného zdravia, vzdelávanie a podpora vedy a inovácií, regionálny rozvoj). Ostatné úlohy, ktoré v súčasnosti zabezpečuje štát (napr. zabezpečovanie vzdelávania, zdravotnej a sociálnej starostlivosti) navrhujeme previesť na samosprávy alebo ponechať na súkromný a neziskový sektor.


Kroky:

1. Výkonné funkcie odborníkom

Presadzujeme odbornosť a zodpovednosť v riadení štátu. Nezávislí odborníci by preto mali nahradiť straníckych nominantov vštátnej správe, inštitúciách a podnikoch v zriaďovateľskej pôsobnosti štátu.


2. Kompetentné riadenie

Postupne zavedieme do riadenia verejnej správy štandardy manažmentu kvality a kontroly výkonu. Cieľom je profesionálna verejná správa s maximálnym podielom pozícií, ktoré nepodliehajú politickým zmenám.


3. Audit súčasného stavu

Zostavíme podrobný popis a analýzu obsahu a cieľov činností súčasnej štátnej správy, príspevkových a rozpočtových organizácií a agentúr. Vyhodnotíme ich opodstatnenosť, prínos a výkonnosť. Do budúcna ponecháme len užitočné, efektívne a pre občana a spoločnosť naozaj prínosné organizácie.


4. Transparentnosť a verejná kontrola

Zvýšime transparentnosť pri narábaní s verejnými financiami. Efektivita nakladania s verejnými zdrojmi bude podliehať kontrole občanov.


5. Boj skorupciou

Hlavným a postačujúcim faktorom je politická vôľa zastaviť korupciu. Základnou podmienkou je jednoznačný a principiálny postoj novej vlády, ktorá uvoľní ruky vyšetrovateľom a prokuratúre. Ďalším predpokladom, aby bol boj s korupciou úspešný, je reforma súdnictva.
III. Zjednodušenie podnikania


Základom prosperujúceho štátu je silná stredná vrstva, slobodní podnikatelia a prostredie podporujúce inovácie. Súčasná legislatíva v oblasti podnikania vytvára prostredie, ktoré je presným opakom. Štát sa správa k podnikateľom ako k nepriateľom. Pripravuje zákony, ktoré vopred predpokladajú porušovanie pravidiel zo strany podnikateľov a sú preventívne plné bariér komplikujúcich podnikanie, nezabraňujú však podvodom a daňovým únikom. Podnikatelia sú zaťažení obrovskou byrokraciou a vystavovaní šikanovaniu zo strany štátu a jeho inštitúcií.

Náš cieľ: Podnikatelia zaplatia odvody a dane jednou platbou jednému úradu.

Vytvoríme legislatívne podmienky, v ktorých sa dobre a jednoducho podniká. Nové pravidlá musia odstrániť byrokratickú záťaž pri zakladaní obchodných spoločností, zamestnávaní, zriaďovaní obchodných prevádzok, importe a exporte. Cieľom je zjednodušiť účtovanie, odstrániť zbytočné požiadavky štátu a nutnosť komunikovať s mnohými inštitúciami. Legislatívny rámec a nastavenie daní a odvodov musí vytvoriť prostredie, ktoré motivuje k legálnemu správaniu a dodržiavaniu pravidiel.


Kroky:

1. Podpora mikropodnikania amalých rodinných firiem

Štatút mikropodnikateľa bude môcť využívať fyzická osoba s príjmom z podnikania do 5.000 EUR za rok. Je to spôsob, akým motivovať ľudí legalizovať svoje aktivity bez toho, aby museli riešiť byrokratické a finančné bariéry spojené s podnikaním. Podporíme tiež rodinné firmy do obratu 50.000 eur ročne, kde by členovia rodiny mohli pracovať len na základe vzájomnej dohody a platili by len povinné odvody. Podpora mikropodnikania a malých rodinných firiem pomôže pri oživení regiónov a cestovného ruchu.


2. Jedna platba - jeden úrad

Pre živnostníkov a podnikateľov navrhujeme zaviesť zjednodušenie súčasných výkazov a úhrad za zamestnancov modelom jedna platba - jeden úrad. Finančný úrad bude všetky platby od zamestnávateľov podľa jedného výkazu ďalej distribuovať do Sociálnej poisťovne a do zdravotných poisťovní.


3. Rovná a nižšia daň

Zavedieme razantné opatrenia proti daňovým únikom, zjednotíme výber daní, zavedieme rovnakú sadzbu dane z príjmov pre fyzické aj právnické osoby. Postupne budeme znižovať dane v závislosti od výkonu ekonomiky a hospodárenia štátu.


4. Odstránenie zbytočných poplatkov a prekážok v podnikaní

Navrhujeme zrušiť pracovnú zdravotnú službu v I. a II. kategórii, vymáhanie nedoplatkov kým nepresiahnu 10 EUR, platenie zábezpeky pre nových platiteľov na DPH, platenie koncesionárskych poplatkov za zamestnancov, poplatky za vydanie oprávnenia v prípade voľných živností a zdravotné odvody z podielov na zisku.


5. Štandardizácia podnikateľského prostredia

Presadzujeme reálnu povinnú splatnosť faktúr do 30 dní bez možnosti inej dohody, odvod a odpočet DPH až po prijatí/uhradení platby do výšky ročného obratu 500.000 eur, splatnosť daní do 30 dní od termínu vzniku daňovej povinnosti, zjednodušenie zamestnávania na dohodu a daňovo odpočítateľnú položku ako motiváciu na spoluprácu s tretím sektorom. V prípade, ak si dohodár platí odvody z pracovného pomeru alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti, navrhujeme platiť z dohody odvody iba vo výške 1,05%.


6. Podpora startupov a inovácií

Opatreniami v oblasti daní a odvodov podporíme jednoduchší štart podnikania ľudí, ktorí začínajú prvýkrát s vlastným start-upom. Poskytneme im výhody v prvom roku podnikania a budeme sa venovať cielenej podpore kreatívneho priemyslu.
IV. Zdravé slovenské potraviny


Kedysi boli v obchodoch takmer výlučne slovenské potraviny, ktoré sa dokonca vyvážali do celej Európy. Našu bryndzu, oštiepky, parenice, trdelník, bratislavské rožky či mletú červenú papriku poznali takmer všade. V posledných rokoch nastal opačný trend. Potraviny väčšinou dovážame a veľmi často v nízkej a dokonca zdravotne nevhodnej kvalite. Slovensko podľa posledných štatistík patrí ku krajinám, v ktorých je najväčší podiel dovážaných potravín v obchodoch. Podpora rozvoja poľnohospodárstva a potravinárstva pritom znamená viac zdravých slovenských potravín vobchodoch, a zároveň nové pracovné príležitosti v regiónoch so stále vysokou nezamestnanosťou.

Náš cieľ: Viac zdravých slovenských potravín v obchodoch.

Chceme zvýšiť potravinovú bezpečnosť a sebestačnosť Slovenska. Našim cieľom sú silné a prosperujúce regióny, v ktorých vytvoríme podmienky na vytvorenie regionálnych trhov s lokálnymi produktmi. Presadzujeme čo najvyššiu ochranu pôdy pred vyňatím na nepoľnohospodárske účely, proti poškodeniu poľnohospodárskou činnosťou, eróziou, znečistením a degradáciou.


Kroky:

1. Urýchlené ukončenie pozemkových úprav

Našou prioritou bude vysporiadanie majetkových vzťahov k poľnohospodárskej pôde. V súčasnosti je podiel scelenej pôdy 10% na celkovej výmere SR. Tento stav sťažuje začatie podnikania na pôde a následné investície.


2. Spravodlivá dotačná politika

Zavedieme spravodlivé rozdeľovanie dotácií pre poľnohospodárov s dôrazom na posilnenie produkcie zdravých slovenských potravín. Našim cieľom bude revitalizácia produkčnej schopnosti pôd Slovenska potrebnej pre udržateľnú poľnohospodársku výrobu, produkciu obnoviteľných zdrojov energie a biotechnických surovín.


3. Budovanie zavlažovacích sústav

Od roku 1950 do roku 1990 boli vybudované závlahy na výmere 321 tisíc ha, no v súčasnosti je vyše 60% z nich nefunkčných. Vzhľadom k súčasným klimatickým zmenám sa ich obnova ukazuje ako nevyhnutná. Komplexnú revitalizáciu zavlažovacích sústav zabezpečíme z finančných prostriedkov Programu rozvoja vidieka.


4. Lepšie podmienky pre produkciu slovenských potravín

Slovenskí producenti poľnohospodárskych produktov sú schopní dodať na náš trh produkty vo vysokej kvalite a majú predpoklady pre rentabilnú výrobu najmä zeleniny a ovocia. Podporíme vyjednávaciu pozíciu prvovýrobcov cez vznik odbytových organizácií a pripravíme model kapitálového prepojenia prvovýroby so spracovateľským priemyslom cez moderné finančné nástroje. Zvýšime podporu poľnohospodárskeho výskumu a inovácií.


5. Ľahší prístup k poľnohospodárskej pôde

Pomôžeme malým, mladým a rodinným farmárom dostať sa k poľnohospodárskej pôde so záväzkom využívať tieto poľnohospodárske pozemky na rastlinnú a živočíšnu výrobu stimulujúcu zamestnanosť.


6. Podpora malovýroby a predaja zdvora

Navrhujeme zaviesť inštitút malovýroby a predaja zdvora ohraničený výškou ročného obratu 50.000 eur. Zjednodušením administratívnych povinností umožníme domácu výrobu produktov a výrobkov, vrátane možnosti ich predaja a využitia vmiestnych gastronomických službách. Podporíme predaj priamo zfariem, hospodárskych dvorov a predaj na gazdovských trhoch konečným spotrebiteľom. Zjednodušíme pravidlá pre dodržiavanie hygienických a veterinárnych podmienok tak, aby bola zabezpečená bezpečnosť potravín a ochrana spotrebiteľa.
V. Riešenie rómskych osád


Ani milióny eur, ktoré sa minuli na analýzy a projekty, ani súbory vládnych opatrení nevytrhli najchudobnejších Rómov z osád. Čierne stavby, vysoká kriminalita, nezamestnanosť a nechuť pracovať, úžera a odkázanosť na sociálne dávky - to všetko prispieva k ešte väčšej priepasti medzi Rómami a majoritnou spoločnosťou. Rómovia v osadách sú v bludnom kruhu, bez práce a vzdelania. Sú odkázaní na pomoc štátu do takej miery, že nevedia bez nej žiť. Vyrástla celá generácia, ktorá už pracovať ani nechce. Hmatateľným výsledkom je nárast extrémizmu v posledných rokoch ako výsledok neriešenia tohto problému. Práca nadšencov priamo v osadách a prístup osvietených starostov je len kvapkou v mori.

Cieľ: Dosiahnuť stav, aby zákony platili pre všetkých rovnako a pracovať sa oplatilo.

Cestou je dostatok pracovných príležitostí, nastolenie poriadku a vymožiteľnosti práva v problémových komunitách a podpora vzdelania. Prostredníctvom zmien vo vyplácaní sociálnych dávok a medzitrhu práce chceme docieliť stav, aby sa pracovať oplatilo viac, ako poberať sociálne dávky.


Kroky:

1. Zrušenie faktickej priestupkovej imunity

Sociálne odkázaným osobám sa pokuty za spôsobené škody nemôžu strhávať zo sociálnych dávok, takže majú faktickú priestupkovú imunitu. Zavedieme zmeny umožňujúce, aby sa pokuty za spôsobené škody mohli odpracovať. Ak to odmietnu, bude sa to posudzovať ako trestný čin. Priestupkovú zodpovednosť za maloletých prenesieme na ich rodičov alebo iného zákonného zástupcu.


2. Zvýšenie vymožiteľnosti práva v rómskych osadách

Zvýšením počtu policajtovšpeciálne pripravených na prácu vkomunitách zvýšime vymožiteľnosť práva aporiadok v rómskych osadách. Problémom zvyšujúcej sa kriminality nie sú zlé zákony, ale ich nedostatočné vymáhanie.


3. Bezpečnosť vosadách

Podporíme bezpečnosť akvalitu života vosadách posilnením prevencie azapojením jej obyvateľov do výkonu poriadku prostredníctvom rómskych hliadok.


4. Sociálne akomunitné služby pre ohrozené rodiny a deti

Vrámci prevencie posilníme prácu s ohrozenými rodinami tak, aby kvalitná a včasná sociálna práca akomunitné služby dokázali aspoň čiastočne kompenzovať zlyhávanie rodiny pri výchove. Podporíme programy vzdelávania rodičov.


5. Zvýšenie dochádzky rómskych detí do školy

Prepojíme poberanie sociálnych dávok s dodržiavaním školskej dochádzky a prospechom. Pri zanedbávaní povinnej školskej dochádzky presadíme, že za mesiac, v ktorom bude viac ako päť neospravedlnených vyučovacích hodín, štát dávku za školskú dochádzku vôbec nevyplatí. Navrhneme príplatky k platom učiteľov za ich prácu v náročných podmienkach. Znovu zavedieme prospechové štipendiá na základných školách s výnimkou osobitných škôl.


6. Zmena spôsobu vyplácania sociálnych dávok

Plnú výšku rodičovského príspevku a príplatku k príspevku pri narodení dieťaťa podmienime tým, aby v danej rodine aspoň jeden z rodičov počas posledných 4 rokov pracoval aspoň 270 dní alebo študoval. Nedospelé rodičky nedostanú rodičovský príspevok v plnej výške. Dieťa sa bude počítať iba ako ďalší člen do rodiny.


7. Praktická výuka remesiel priamo vosadách

Jedným znajväčších problémov obrovskej nezamestnanosti mladých Rómov žijúcich vosadách je ich nedostatočné vzdelanie aminimálne praktické skúsenosti. Využijeme preto duálne vzdelávanie aj na rozbehnutie praktickej výuky remesiel (stavbár, šička, upratovačka, poľnohospodár, lesný robotník, ...) priamo vrómskych osadách.


8. Zabezpečenie práce

Podporíme vytváranie obecných inkluzívnych podnikov pre obyvateľov osád azískavanie pracovných návykov bez zložitých kvalifikačných požiadaviek. Obecné podniky využijeme na jednoduché obecné práce a práce vprospech segregovaných komunít (výstavba bytov a inžinierskych sietí, služby miestnym podnikateľom). Na rozbeh obecných podnikov využijeme štátnu pomoc určenú zaostávajúcim regiónom.


9. Komunitné pestovanie poľnohospodárskych plodín

Navrhujeme vytvoriť komunitné záhrady a vspolupráci svyškolenými sociálnymi pracovníkmi naučiť obyvateľov vsegregovaných osadách pestovať vhodné plodiny. Výmenou za nájom pôdy ponechať časť úrody obci ačasť segregovaným rodinám, ktoré sa ozáhradu budú starať.
VI. Podpora pracujúcich rodičov


Pracujúci rodičia sú ľudia, ktorí platia dane a odvody, vychovávajú svoje deti, snažia sa im zabezpečiť najlepšie vzdelanie. Napriek tomu riešia existenčné problémy svojej rodiny a často musia zvažovať, či si môžu dovoliť mať ďalšie dieťa.

Náš cieľ: Pracujúcich rodičov, ktorí vychovávajú deti, treba podporiť nižšími daňami, odvodmi a sociálnou pomocou.

Zákony a konkrétne príspevky štátu by nemali ľudí odrádzať od toho, aby mali deti. Rodičovský balíček strany ŠANCA obsahuje 7 opatrení, ktoré posilnia postavenie pracujúcich rodičov. Zohľadňuje pritom fakt, že deti na Slovensku vychovávajú pracujúci rodičia v rôznych situáciách – manželia, nezosobášené páry, slobodné matky a otcovia, ale aj rozvedení rodičia či vdovy a vdovci.


Kroky:

1. Jeden rok materskej vo výške čistej mzdy

Navrhujeme, aby sa materský príspevok postupne zvyšoval až na úroveň čistej mzdy rodiča pred odchodom na materskú, maximálne však do výšky 1,5-násobku priemernej hrubej mzdy (maximálna materská by tak mohla vroku 2021 dosiahnuť výšku viac než 1200 eur). Zároveň by rodič mohol zostať na materskej dovolenke postupne až celý rok.


2. Flexibilné čerpanie rodičovského príspevku

Rodičia dostanú možnosť plánovať si čerpanie rodičovského príspevku. Bude na nich, či sa rozhodnú čerpať ho do 3 rokov dieťaťa vo výške 220,70 eur mesačne, alebo ho vyčerpajú v kratšom období vo zvýšenej výške.


3. Mzda vyššia ako dávky

Rodičia s nízkym príjmom na úrovni len mierne presahujúcej minimálnu mzdu (hrubý príjem do 600 eur) budú dostávať aspoň časť sociálnej dávky tak, aby sa zvýraznil rozdiel medzi výškou dávky, ktorú by dostávali, ak by vôbec nepracovali, a príjmom, ktorý dostávajú z práce. V praxi to znamená, že namiesto 25% z príjmu sa im do výpočtu dávky nezapočíta 40% z príjmu.


4. Možnosť zárobku popri rodičovskej dovolenke

Rodičia si budú môcť počas poberania rodičovského príspevku privyrobiť. Bez toho, aby za nich štát prestal platiť dôchodkové poistenie, budú môcť mesačne zarobiť 153,80 eur teda 75% životného minima rovnako ako to v súčasnosti platí pre nezamestnané osoby.


5. Odpočítateľná položka na bývanie alebo úroky z hypotéky

Pracujúci rodič si na konci roka bude môcť znížiť dane oviac ako 600 eur na základe preukázateľne zaplatených úrokov z úveru na bývanie alebo nájomného uhradeného na základe platnej nájomnej zmluvy, až do výšky 16-násobku životného minima (t.j. 3281 eur).


6. Podpora rodičov v núdzi

Navrhujeme, aby v ťažkých sociálnych situáciách dostali pracujúci rodičia minimálne takú pomoc od štátu ako nepracujúci občania. Do výpočtu dávky v hmotnej núdzi sa tak nebudú započítavať poistné dávky, ktoré si pracujúci rodičia odpracovali a zaplatili platením odvodov (invalidný, sirotský, vdovský, materské alebo nemocenské).


7. Dvojnásobný daňový bonus pre viacdetné rodiny

Navrhujeme zdvojnásobiť daňový bonus na tretie a každé ďalšie dieťa pre pracujúcich rodičov, ktorí zarábajú aspoň minimálnu mzdu. Daňový bonus na tretie a každé ďalšie dieťa teda bude 88.68 eur do 6 rokov a 44.34 eur nad 6 rokov.
VII. Lepšie nemocnice


Zlú situáciu v slovenskom zdravotníctve možno najvýraznejšie vnímame v nemocniciach. V mnohých bola urobená posledná väčšia investícia ešte v 80-tych rokoch minulého storočia. Na druhej strane sa stali pravidelnosťou správy o predražených nákupoch prístrojov či večne narastajúci dlh štátnych nemocníc. Asi najkrajšou ukážkou zlyhania štátnej nemocničnej politiky je 30 rokov trvajúca diskusia o dostavbe nemocnice Rázsochy v Bratislave.

Náš cieľ: Zlepšenie fungovania nemocníc a vybudovanie 8 nových nemocníc v regiónoch.

Starostlivosť o pacienta v nemocnici je tým hlavným procesom, okolo ktorého majú fungovať všetky potrebné činnosti. Samozrejmosťou má byť objednávanie ambulantných pacientov na konkrétny termín, bez zbytočného čakania a prestojov. Pacient sa musí včas a zrozumiteľne dozvedieť od lekárov a sestier podrobnosti o svojom zdravotnom stave, o ďalšom postupe a liečebnom režime. Nemocnica má mať dobre vybudovaný urgentný príjem, ktorý zabezpečí včasnú pozornosť pacientom s akútnymi problémami. Moderné nemocnice majú mať jedno-, maximálne dvojposteľové izby, ktoré zlepšujú komfort, chránia súkromie a zabezpečujú dôstojnosť pacientov. Našim cieľom je modernizácia a zlepšenie fungovania nemocníc a vybudovanie novej nemocnice vkaždom z 8 krajov Slovenska.


Kroky:

1. Zodpovednosť manažmentu za hospodárske výsledky nemocnice

Ako prvoradé sa ukazuje nahradiť politických nominantov v manažmente nemocníc odborníkmi. Štát ako vlastník najväčších nemocníc musí presadzovať zavedenie tvrdých rozpočtových obmedzení transformáciou nemocníc na neziskové organizácie alebo štátne akciové spoločnosti, čím prinúti nemocnice uskutočniť potrebné reštrukturalizačné zmeny. Zároveň to znamená zavedenie priamej zodpovednosť manažmentu za hospodárske výsledky nemocnice a zvýšenie transparentnosti ich hospodárenia.


2. Odmeňovanie nemocníc na základe náročnosti poskytovanej starostlivosti

Platba za diagnózu (DRG) je nástrojom na zlepšenie financovania kvalitných nemocníc, ktorým by pri efektívnom hospodárení mohla pomôcť k dobrým ekonomickým výsledkom. Umožní objektivizovať náročnosť poskytovanej zdravotnej starostlivosti a prispeje tak kspravodlivejšiemu prerozdeleniu peňazí. Tento platobný mechanizmus sa už skoro desaťročie zavádza, ale stále sa podľa neho nemocnice neodmeňujú. Treba ho konečne naplno využiť.


3. Motivácia a spravodlivé ohodnotenie práce zdravotníkov

Zlepšenie motivácie a spravodlivé ohodnotenie práce s dôrazom na diferenciáciu vo vzťahu kodbornosti, náročnosti poskytovanej starostlivosti, jej kvalite, výsledkom a spokojnosti pacientov sú nevyhnutné na personálnu stabilizáciu našich nemocníc. Nevyhnutné je tiež posilňovanie kompetencií sestier, ktoré by mohli v budúcnosti preberať ďalšie činnosti nedostatkových lekárov. Zároveň treba urobiť poriadok s celým systémom vzdelávania sestier vo vzťahu kreálnym potrebám poskytovania zdravotnej starostlivosti.


4. Zvýšenie počtu chronických lôžok

Na Slovensku výrazne chýbajú chronické lôžka určené predovšetkým na ošetrovanie a opatrovanie dlhodobo aterminálne chorých pacientov. Zníženie počtu akútnych nemocníc a akútnych lôžkových oddelení preto neznamená zníženie objemu poskytovanej zdravotnej starostlivosti, ale zmenu jej štruktúry reprofilizáciou lôžkového fondu.


5. Štandardná starostlivosť o pacientov

Určiť, čo je štandardná starostlivosť sa javí ako nevyhnutné pre posilnenie nároku pacienta a výpočet reálnej úhrady zo strany zdravotných poisťovní. Cesta k štandardnej starostlivosti vedie cez určenie štandardných diagnostických a liečebných postupov odbornými medicínskymi spoločnosťami, ktoré by sa mali pretaviť do liečebných protokolov. Tie jasne určia, čo musia pacienti s danými diagnózami dostať v nemocnici. Všetky tieto opatrenia prispejú k zvýšeniu efektivity a kvality starostlivosti ako aj bezpečnosti pacientov.


6. Sledovanie a porovnávanie kvality nemocníc

Po zavedení štandardov starostlivosti sa môže zaviesť zrozumiteľný systém merania kvality a akreditácie poskytovateľov. Nemocnica, ktorá vie podľa liečebného protokolu poskytnúť kvalitnú merateľnú starostlivosť, bude na ňu akreditovaná. Zavedenie povinného zverejňovania indikátorov kvality jednotlivých lekárov i oddelení nemocníc prispeje k posilneniu postavenia pacienta pri výbere zdravotnej starostlivosti.


7. Maximálne čakacie lehoty na vyšetrenia a liečbu

Je potrebné rozšíriť reguláciu maximálnej dĺžky čakacích lehôt na celú plánovanú zdravotnú starostlivosť. Zaviesť maximálne čakacie doby na jednotlivé zdravotnícke služby a stanoviť jasné pravidlá na tvorbu poradovníkov na odkladnú starostlivosť, ktorú by pre svojich poistencov mali viesť ich zdravotné poisťovne. Prehľadné čakacie zoznamy zrovnoprávňujú pacientov, odbúravajú nespravodlivosť a znižujú priestor pre korupciu.


8. Prepojenie zdravotníctva informačným systémom

Urýchlene dokončenie zavádzania elektronického zdravotníctva (eHealth) musí patriť medzi základné priority pri modernizácií zdravotníctva. Efektívna výmena informácií medzi nemocnicami, ambulanciami, vyšetrovacími zložkami a lekárňami zlepší kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti a zvýši bezpečnosť pacientov. Povedie aj k ušetreniu nemalých finančných prostriedkov, ktoré sú dnes vynakladané na predpisovanie nepotrebných liekov a opakovanie vyšetrení.


9. Zdroje na modernizáciu nemocníc

Slovenskému zdravotníctvu chýbajú zdroje na potrebné investície. Možnosti štátneho rozpočtu sú obmedzené, je preto nevyhnutné maximálne efektívne využiť eurofondy, ale aj hľadať priestor na užšiu spoluprácu so súkromným sektorom. Strategickí investori môžu zlepšiť fungovanie štátnych nemocníc i trhu verejného zdravotného poistenia. Pod dohľadom regulátora je preto potrebné umožniť investičné projekty vo forme PPP (public-private partnership – verejno-súkromné partnerstvá).
VIII. Zdravotníctvo pre pacientov


Slovenské zdravotníctvo nefunguje dobre: dlhé čakanie, nejasný nárok, množstvo zbytočných vyšetrení, nedostatočná prevencia nahrádzaná drahou liečbou, predražené a chaoticky nakupované prístroje, obrovský modernizačný dlh v nemocniciach, podráždení a znechutení zdravotníci. Máme málo efektívny systém zdravotnej starostlivosti a vo všetkých porovnaniach vrámci EÚ sme na chvoste. Väčšina pacientov nie je so zdravotníctvom spokojná, pritom nás stojí stále viac prostredníctvom daní, odvodov a hotovostných platieb. Ak stým nezačneme niečo robiť, bude to len horšie. Okrem relatívne zlého zdravotného stavu obyvateľstva, neefektívnosti zdravotníctva a nedostatku zdravotníkov, bude situáciu zhoršovať najmä starnutie obyvateľstva. Zdravotníctvo potrebuje zásadnú zmenu – pacient sa musí stať rozhodujúcim v jeho fungovaní.

Cieľ: Posilnenie nároku pacienta na kvalitnú zdravotnú starostlivosť.

Chceme, aby pacienti vedeli, na čo majú za svoju poistku nárok a za čo sa koľko dopláca, aby poisťovne zabezpečovali pacientovi kvalitnú starostlivosť a zdravotníci boli za kvalitnú starostlivosť o pacientov spravodlivo ohodnotení.


Kroky:

1. Motivácia ľudí k prevencii

Niektoré nadštandardné výkony budú zadarmo pre tých, ktorí absolvujú preventívne prehliadky. Plnú výšku sociálnych dávok podmienime absolvovaním preventívnych prehliadok a očkovaní udetí.


2. Lepšia dostupnosť ambulancií v regiónoch

Zatraktívnime všeobecné ambulancie pre mladých lekárov zmenou spôsobu ich financovania. Zavedením kombinácie kapitačnej platby s platbou za výkony, účelnú preskripciu a prevenciu. Vytvoríme grantové schémy na podporu odbornej prípravy a príchodu mladých lekárov do ambulantnej zdravotnej starostlivosti v odľahlejších regiónoch.


3. Integrovaný systém zdravotnej starostlivosti

Presadíme logické schémy postupnosti pacientov z ambulancií až na najvyššie pracoviská v univerzitnej/fakultnej nemocnici v krajskom meste. V spolupráci s VÚC, ktoré vydávajú povolenia všetkým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v danom kraji s výnimkou nadregionálnych nemocníc, pomôžeme modelovaniu siete poskytovateľov s dôrazom na jej dostupnosť a kvalitu v regiónoch.


4. Centrálny systém objednávania pacientov

Zvýšime komfort poskytovanej zdravotnej starostlivosti, v spolupráci s VÚC a poskytovateľmi ambulantnej zdravotnej starostlivosti, vytvorením systému centrálneho objednávania pacientov na ambulantné ošetrenie prostredníctvo internetu, resp. registračných miest v poliklinikách.


5. Transparentnosť vo vyberaní poplatkov

Budeme dôsledne kontrolovať výšku poplatkov a ich zverejňovanie v ambulanciách. V spolupráci s VÚC budeme kontrolovať plnenie tejto povinnosti a presadzovať regionálnu diferenciáciu v určení maximálnej výšky poplatkov v súvislosti sekonomickými a sociálnymi možnosťami ľudí.


6. Ochrana pacientov pred rastúcimi doplatkami

Presadíme zlacnenie liekov a znižovanie doplatkov za lieky. Rozšírime ochranný limit na doplatky za lieky aj na ďalšie poplatky v zdravotníctve. Stanovíme, za čo je možné vyberať poplatky v ambulanciách a v akej výške. Umožníme pacientom neplatiť v ambulanciách v hotovosti, vybaví to za nich zdravotná poisťovňa.


7. Zavedenie poistenia podľa výberu

Každý poistenec si bude môcť vybrať poistný plán, ktorý najviac vyhovuje jeho potrebám. Za rovnaké peniaze ako platí do poisťovne v súčasnosti, bude mať pacient v zmluve s poisťovňou uvedený nárok - čo, kedy a v akej kvalite má dostať, koľko bude čakať a za čo musí doplácať.


8. Sociálno-zdravotné služby pre dlhodobo chorých

Vytvoríme systém starostlivosti o dlhodobo chorých. Štát podporí vytvorenie siete zariadení, ktoré občanovi zabezpečia na jednom mieste potrebnú zdravotnú aj sociálnu starostlivosť. Využijeme aj kapacity existujúcich sociálnych a zdravotníckych zariadení, kde vytvoríme podmienky na poskytovanie sociálnych a zdravotných služieb. Podporíme dlhodobú starostlivosť v rodinnom prostredí.
IX. Fungujúca spravodlivosť


Slovensko potrebuje väčšiu vymožiteľnosť práva a spravodlivosti. Kvalita súdnych rozhodnutí je popri dĺžke súdneho konania jedným z dlhodobých a najvážnejších problémov justície. Súdy a sudcov vníma verejnosť ako uzavretú spoločnosť, ktorá je vo veľkej miere ovplyvňovaná rodinkárstvom, korupciou, netransparentnosťou a neschopnosťou rozhodovať efektívne, spravodlivo a zákonne.

Náš cieľ: Súdy majú mať stanovené maximálne lehoty, dokedy musia rozhodnúť.

Právny systém musí byť stabilný, pretože stabilita a predvídateľnosť právneho systému je jedným zo základov právneho štátu. Súdy majú rozhodovať efektívne, rýchlo, transparentne a predvídateľne.


Kroky:

1. Povinné maximálne lehoty

V rámci rozhodovacej činnosti súdov aj v nadväznosti na nové procesné kódexy zavedieme lehoty na rozhodovanie sporov a niektoré procesné úkony súdu, aby okresné súdy museli spor rozhodnúť v definovanej lehote, napríklad v nesporových konaniach týkajúcich sa obchodného registra alebo maloletých detí.


2. Vytváranie väčších súdov

Nevyhnutnosťou pre zlepšenie rozhodovania sú väčšie súdy, ktoré by boli schopné lepšie zvládať nápor a špecializáciu sudcov. Zároveň vedia lepšie zabezpečiť náhodné prideľovanie prípadov sudcom, čo zníži priestor pre korupciu.


3. Funkčný manažment súdov

V rámci organizácie práce súdov treba ďalej vytvárať predpoklady pre rozdelenie práce medzi sudcov a odborných zamestnancov tak, aby bol sudca odbremenený od administratívnej práce a mal lepšie podmienky pre rozhodovaciu činnosť. Musia existovať jasné pravidlá na stanovenie počtu sudcov a počtu a prerozdelenia ostatných justičných zamestnancov, ktoré dokážu zabezpečiť efektívne fungovanie súdov.


4. Odborný výber sudcov

Jasné a objektívne kontrolovateľné pravidlá fungovania musia existovať pri výbere sudcov, justičných čakateľov a vyšších súdnych úradníkov. Posilnením verejnej kontroly zabezpečíme, aby sa do súdneho systému dostávali len ľudia, ktorí majú odborné, kvalifikačné a osobnostné predpoklady.


5. Funkčné disciplinárne konanie

Je nevyhnutné, aby disciplinárne konania fungovali nie ako prostriedok vyrovnávania si účtov „zákonným spôsobom“, ale ako efektívny a funkčný nástroj sankcie za previnenia. Sprísnime hodnotenia sudcov a sfunkčníme disciplinárne senáty, aby v systéme dlhodobo nepôsobili ľudia, ktorí sa z funkcie sudcu diskvalifikovali.


6. Zavedenie dočasných sudcov

Musíme sa opäť zaoberať otázkou zavedenia dočasných sudcov na 4 roky s možnosťou ich následnej voľby/vymenovania na doživotie, a tiež zavedením vekovej hranice pre výkon funkcie sudcu (napríklad 62 rokov). Tieto zásadné zmeny fungovania súdnictva však treba presadiť na základe všeobecnej zhody ústavnou väčšinou – aby tieto zmeny boli trvalé a systém nehrozili ďalšie zásadné obraty po najbližšej výmene politickej garnitúry.


7. Dofinancovanie súdov

Základným predpokladom sfunkčnenia justície je jej dofinancovanie. Pripravíme kľúč na jasné a predvídateľné prerozdeľovanie financií súdom určené na ich dobudovanie a materiálno-technické vybavenie.


8. Verejný register dlžníkov a veriteľov

Zavedieme verejný register dlžníkov a veriteľov, ktorý zabezpečí lepšiu komunikáciu veriteľov s dlžníkmi a umožní „kontrolu“ platobnej schopnosti v obchodno-záväzkových vzťahoch.


9. Bezplatná právna pomoc

Zo strany štátu je nevyhnutné zabezpečiť kvalitnú a fungujúcu právnu pomoc pre nízkopríjmové skupiny obyvateľov, najmä v súčasnosti pri zásadnej zmene rozhodovania a fungovania súdov. Sfunkčníme preto Centrum právnej pomoci ako inštitúciu reálne zabezpečujúcu prístup k spravodlivosti pre nízkopríjmové kategórie ľudí.
X. Školstvo 21. storočia


Slovenský vzdelávací systém dnes nie je schopný reagovať na aktuálne požiadavky rýchlo sa meniaceho sveta okolo nás. Chýba mu vízia, jasné pomenovanie cieľov a dlhodobá koncepcia. Chýba tiež odvaha a tlak verejnosti na nevyhnutné, racionálne, ale spoločensky nepopulárne zmeny vzdelávacieho systému. Pracovné podmienky učiteľov sú zlé a sú jednou z významných prekážok, pre ktoré učitelia objektívne nemôžu podávať také výkony, aké od nich spoločnosť očakáva. Na druhej strane vysokoškolská príprava učiteľov sa celkom odklonila od potrieb praxe a reálneho života.

Cieľ: Zo vzdelávania vytvoriť spoločenskú prioritu.

Školy musia reagovať na meniacu sa spoločenskú situáciu a k nej prispôsobovať obsah a kvalitu vzdelávania, ktorú poskytujú. Spravodlivý spôsob financovania a uvoľnenie rigidných pravidiel pre poskytovateľov vzdelávania umožní vytvoriť efektívnu sieť vzdelávacích zariadení a dôstojné a motivujúce podmienky pre prácu pedagógov. Zmysel a ciele vzdelávania sa nebudú redukovať iba na prípravu na profesijný život, ale vzdelávací systém bude schopný pripraviť mladých ľudí na plnenie všetkých dôležitých životných a spoločenských úloh. V profesijnej oblasti bude cieľom správne rozpoznanie a optimálne  uplatnenie schopností mladého človeka v prospech spoločnosti, nielen nájdenie si práce.


Kroky:

1. Moderná koncepcia vzdelávania

Bude akceptovať a odrážať pluralitu pohľadov na zmysel, ciele a formy vzdelávania, bude žiakom a rodičom ponúkať rôzne cesty ku vzdelaniu, ktoré sa od seba líšia nielen rôznym obsahom, formami a metódami, ale aj rôznymi cieľmi.


2. Zrovnoprávnime financovanie

Zrovnoprávnime všetkých poskytovateľov vzdelávania pri financovaní samotného vzdelávania.


3. Vyššie ohodnotenie učiteľov

Spustíme postupné výrazné zvyšovanie mzdového ohodnotenia učiteľov ako jeden z nevyhnutných motivačných faktorov na zvýšenie kvality zamestnancov vo vzdelávacom systéme. Zvýšime tým atraktívnosť učiteľského povolania pre nových absolventov.


4. Dôraz na ľudí

Prenesieme dôraz na ľudí, nie na dokumenty a technológie. Zmeníme proporciu prostriedkov, vynakladaných na odborný a profesijný rast učiteľov v porovnaní s prostriedkami na nákupy techniky. Rozhodnutie ponecháme na školy, ktoré dokážu lepšie posúdiť vlastné potreby a možnosti využitia techniky vo svojich podmienkach.


5. Kvalitná príprava učiteľov

Premietneme zvýšené nároky na moderné školstvo do podmienok akreditácie pedagogických fakúlt. Zmeníme koncepciu prípravy učiteľov sväčším dôrazom na praktické aktivity priamo súvisiace s prácou učiteľa v škole. Považujeme za nevyhnutné otvoriť trh s postgraduálnym vzdelávaním učiteľov posilnením postavenia škôl pri rozhodovaní ofinancovaní tohto vzdelávania podľa ich vlastných potrieb.


6. Otvorené učebné osnovy

Z hľadiska obsahového štandardu zavedieme dohodu o „Základnom učive“ ako súbore pojmov a vzťahov, ktoré sú nevyhnutné a postačujúce na to, aby žiak s pomocou učiteľa mohol postúpiť do vyššieho stupňa vzdelávania (z ISCED 1 do ISCED 2, potom do ISCED 3 a ďalej na vysokú školu, alebo do praxe). Liberalizujeme trh s učebnicami.
XI. Mladí, vráťte sa domov!


V zahraničí žije apracuje okolo 350-tisíc občanov Slovenska. Ďalšia časť občanov chodí na pracovné pobyty v zahraničí, napríklad 40- až 50-tisíc najmä opatrovateliek dochádza do Rakúska a Nemecka. Podľa prognózy bude Slovensko do roku 2023 potrebovať 500-tisíc nových pracujúcich. Až 60 % znich nahradí odchádzajúcich ztrhu práce, predovšetkým do starobného dôchodku. Nové pracovné príležitosti budú vznikať najmä vpriemysle, IT-sektore, zdravotníctve, sociálnych službách, vzdelávaní, obchode, doprave a stavebníctve.

Cieľ: Vráťme mladých domov na Slovensko.

Našou snahou bude, aby sa mladí ľudia vo veku do 40 rokov vracali zo zahraničia naspäť na Slovensko pracovať, žiť, zakladať si rodiny a vychovávať svoje deti. Pomôžu tým slovenskému trhu práce prílevom skúsenej pracovnej sily, dokážu zároveň priniesť nové poznatky a zúročiť ich v prospech našej ekonomiky. Ich návratom by sa čiastočne vykryli straty a nerovnováhy, ktoré sú na slovenskom trhu práce. Pomohli by najmä v regiónoch, kde je voľných pracovných miest na niektorých pozíciách oveľa viac ako voľných ľudí, ktorí sú schopní pracovať.


Kroky:

1. Agentúra - Vráťme mladých domov

Vytvoríme štátnu neziskovú organizáciu pri úrade podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu, ktorá bude slúžiť ako agentúra organizujúca návrat mladých ľudí do 40 rokov, občanov SR aj s rodinami naspäť na Slovensko. Projekt – Mladí, vráťte sa domov bude financovaní čiastočne zo štátneho rozpočtu a čiastočne firmami, ktoré budú mať záujem o našich ľudí pracujúcich v zahraničí.


2. Letenky zadarmo

Agentúra preplatí letenky na pracovné pohovory vo firmách na Slovensku záujemcom pracujúcim vzahraničí, ktorí splnia podmienky a prihlásia sa do tohto projektu.


3. Motivačný príplatok zo strany firiem

Firmy, ktoré sa zapoja do projektu, budú musieť ponúknuť pracovníkom vracajúcim sa zo zahraničia motivačný finančný príspevok pri nástupe do práce.


4. Príspevok na podporu mobility za prácou

Zmenou legislatívy dosiahneme, aby Úrad práce, sociálnych vecí arodiny poskytoval po dobu 2 rokov mesačný príspevok na podporu mobility za prácou na úhradu časti výdavkov na bývanie. Príspevok bude viazaný na zmenu pobytu v súvislosti so získaním zamestnania, ak bude vo vzdialenosti najmenej 50 km od miesta trvalého pobytu v SR. Výška príspevku bude 400 eur, ak obaja manželia spĺňajú podmienky na poskytnutie príspevku bude výška 600 eur.


5. Príspevok na bývanie

Zmenou legislatívy dosiahneme, aby Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytoval po dobu 2 rokov mesačný príspevok na bývanie ľuďom, ktorí sa vrátia pracovať na Slovensko zo zahraničia. Nárok na príspevok bude mať vlastník bytu, rodinného domu, nájomca bytu, nájomca rodinného domu alebo nájomca obytnej miestnosti vzariadení určenom natrvalé bývanie. Výška príspevku nabývanie bude 55,80 eur mesačne, ak ide o jedného občana alebo 89,20 eur vprípade rodiny.


6. Potrebné nahlasovanie bez námahy

Agentúra vybaví pre ľudí prihlásených do programu a vracajúcich sa žiť a pracovať na Slovensko všetky náležitosti, aby po návrate nemuseli stáť vradoch na úradoch. Prihlási ich na trvalý alebo prechodný pobyt, vybaví prihlásenie na daň znehnuteľnosti a na poplatok za komunálny odpad, miesta v materskej škôlke alebo v škole pre deti, prihlási ich do vybratej zdravotnej poisťovne a na príslušný ÚPSVaR za účelom poberania detských prídavkov.

Spracovávam ... Spracovávam ...