Voľby 2018


Program pre komunálne voľby 2018 Program pre regionálne voľby 2017 Program pre parlamentné voľby 2016

 Výsledky komunálnych volieb 2018
Program strany ŠANCA pre komunálne voľby 2018


ŠANCA pre moderné MESTÁ a úspešný VIDIEK


Miestna samospráva je základným kameňom nášho štátu. Občania majú k miestnej samospráve najbližšie, a preto od nej očakávajú riešenie všetkých najdôležitejších problémov s ktorými sa stretávajú. Miestna samospráva preto často musí riešiť problémy, ktoré nedokáže riešiť ani štát a to bez ohľadu na to, či na to má dostatok kompetencií a zdrojov. Navyše, bezohľadu na to, či občania bývajú v mestách alebo na vidieku, či bývajú v okresoch s minimálnou nezamestnanosťou alebo v problematických regiónoch, všade sa oprávnene dožadujú bezpečného a kvalitného života na úrovni tretieho tisícročia.

Strana ŠANCA preto za hlavný problém brzdiaci efektívne fungovanie miestnych samospráv považuje obmedzené kompetencie a zdroje na ich plnenie. Systémovým riešením môže byť len dokončenie reformy verejnej správy, ktorá sa od vytvorenia vyšších územných celkov stále odkladá. Dôsledkom toho je stav, keď na Slovensku v mestách a obciach pôsobí vyše 20 tisíc volených zástupcov, čo je dvojnásobne vyšší podiel komunálnych poslancov na 100-tisíc obyvateľov, ako je priemer Európskej únie. Rovnako máme veľmi veľký počet malých obecných samospráv, ktoré väčšinu verejných rozpočtov minú len na samotný chod úradu a nedokážu občanom poskytovať ani základné služby nehovoriac o investovaní do obecného rozvoja.

Svoju predstavu o decentralizovanej samosprávnej demokracii strana ŠANCA predstavila v programe Šanca pre silné regióny na svojom programovom kongrese 27. mája minulého roka. V blížiacich sa voľbách do miestnych samospráv vidíme príležitosť na analýzu plnenia a aktuálnosti existujúcich Programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja miest a obcí. Zároveň vidíme aj možnosť posilnenia základných princípov rozhodovania na úrovni mesta a obce, smerujúce k vzniku funkčných samosprávnych území.


Potrebu zmeny, posilnenia a podpory princípov rozhodovania miest a obcí vidíme najmä v týchto oblastiach:


 1. Posilníme princípy inteligentného riadenia, ktoré umožňujú šetriť náklady na „tradičné“ služby a zefektívňujú výkon samosprávy. Cesta k tomu vedie cez klientske centrá, elektronické podateľne a call centrá.

 2. Posilníme otvorenosť a transparentnosť manažmentu verejnej správy a to zverejňovaním všetkých zmlúv aj nad rámec zákona, pravidelnou pasportizáciou majetku a využívaním princípu - hodnota za peniaze.

 3. Rozšírime pravidlá umožňujúce priamu účasť občanov na samospráve, tzv. princípy participatívnosti. Navrhujeme využívať princípy tzv. verejných zásahov, kedy sa môžu občania sami rozhodovať o využívaní voľných plôch, rovnako tak rozširovať časti rozpočtov,ktoré budú určené na verejné aktivity. Na zisťovanie názorov občanov využívať ankety či minireferendá.

 4. Podporíme lepšie previazanie investícií s ich očakávaným dopadom a realizáciou a to zavedením modelu tzv. nulového rozpočtu. Tento spôsob vytvárania každoročných rozpočtov spočíva v povinnosti ich každoročného prehodnocovania vzhľadom na dosiahnutie vopred stanovených zámerov. Rozpočtové položky tak nevznikajú ich slepým odpisovaním z predchádzajúcich rokov. Tak sa zabráni vzniku zbytočných neminutých rezerv či míňaniu na aktivity neprinášajúce stanovené ciele.

 5. Rozšírime a upevníme územnú spoluprácu s ďalšími aktérmi miestneho života. V prípade obcí ide o aktívnu účasť v Miestnych akčných skupinách (MAS), v prípade miesto vytváranie širších vzťahov s prímestskými obcami. V spolupráci s nimi potom navrhujeme zakladať a spravovať ďalšie inštitúcie podporujúce územný rozvoj ako oblastné organizácie cestovného ruchu či regionálne rozvojové agentúry.

 6. Pomôžeme efektívnemu využívaniu eurofondov a to budovaním profesionálnych poradenských organizácií, ktoré budú iniciatívne pripravovať a spracovávať žiadosti na eurofondy. V prípade obcí sa treba zamerať najmä na získavanie zdrojov cez Miestne akčné skupiny, v prípade miest cez program Integrovaného udržateľného rozvoja miest.

 7. Zameriame pohľady samospráv na nové výzvy a problémy, ktoré nám prináša súčasná doba. Prihliadať na zásady udržateľnosti miestneho rozvoja, voliť ekologické spôsoby výkonu samosprávnych služieb, reagovať na zmeny klímy a podporovať miestne ekonomiky.

 8. Zavedieme do miest SMART riešenia, čím zmeníme neefektívne a finančne i ekologicky náročné prístupy k plneniu mestských povinnosti (verejná doprava, nakladanie s odpadmi, verejné osvetlenie, cyklochodníky...) využívaním inteligentných inovatívnych technológií podporujúcich udržateľný rozvoj územia.

 9. Podporíme orientáciu miest k rozvíjaniu ich kultúrneho a tvorivého potenciálu. Vo vyspelých štátoch sa ukazuje, že tradičný priemysel už dávno nie je jediným možným zdrojom rastu a socioekonomického blahobytu. Ukazuje sa, že nositeľom hospodárskeho rastua zamestnanosti sú rovnako kultúrna vitalita, tvorivá ekonomika a otvorené mestské prostredie. Cesta kultúrnych a kreatívnych miest je výzvou najmä pre mestá v investične a priemyselne poddimenzovaných oblastiach.

 10. Zabezpečíme podmienky pre plnohodnotný život všetkých generácií s ohľadom na ich špecifické potreby. To znamená podporu pre rozvíjanie športových návykov u detív školskom i mimoškolskom priestore, vytváranie priateľského prostredia bez bariér prematky s deťmi a postihnutých občanov a včasné budovanie podmienok pre dostupné poskytovanie sociálnych a zdravotných služieb pre starších a odkázaných občanov (denné stacionáre, terénne sociálne služby...).

 11. Znížime dopravnú záťaž v území a to kombináciou záchytných parkovísk, integrovaným dopravným systémom (IDS) a rezidentským parkovaním. Podporíme výstavbu a rozširovanie cyklotrás a ďalších spôsobov ekologickej dopravy tak, aby sa mohli stať reálnymi alternatívami osobnej či verejnej dopravy v miestnom území. V miestnom území vybudujeme požičovne bicyklov, odpočívadlá a servisy. Tým v celom území znížime využívanie osobnej dopravy, odľahčíme preplnené cesty a obyvateľom miest uľahčíme parkovanie. Zároveň dosiahneme komfortnejšiu dochádzku za prácou, štúdiom či dostupnosť navštevovaných území bez zvyšovania dopravnej záťaže územia.

 12. Podporíme lepšiu možnosť výberu škôl pre rodičov a deti na základe kvalitnej informovanosti. V spolupráci so školami, vyššími územnými celkami a úradmi práce vyhotovíme prehľady o školách, kvalite ich výučby ako aj miere následnej uplatniteľnosti žiakov na trhu práce.


Republiková rada strany ŠANCA

V Žiline 23. júna 2018

Spracovávam ... Spracovávam ...