Voľby 2017


Program pre komunálne voľby 2018 Program pre regionálne voľby 2017 Program pre parlamentné voľby 2016

Program strany ŠANCA pre regionálne voľby 2017


Zmeňme spolu Slovensko


            Slovensko dnes čelí mnohým výzvam a problémom. K najväčším patria štátna korupcia, uzavretosť politických strán pred reálnymi problémami obyvateľov, rastúci extrémizmus, ale aj strach o budúcnosť Slovenska v rýchlo sa meniacom svete s množstvom nových výziev i hrozieb. Hodnoverné riešenie tejto situácie zatiaľ nikto neponúkol. Nemajú ho politické sily, ktoré sa posledných dvadsať rokov podieľali na moci, nemajú ho opoziční politici žijúci skôr z mediálne ľúbivých káuz a nemajú ho ani politickí radikáli a extrémisti.

            Podstata celej dnešnej krízy spočíva v strate dôvery občanov v štátnu moc a jej inštitúcie. Slobodný a úspešný štát musí u obyvateľov vzbudzovať presvedčenie, že reprezentuje spoločný záujem. Súčasná Slovenská republika so svojím ekonomickým a politickým centralizmom však už žiadne nadšenie obyvateľov vzbudiť nedokáže a veľká skupina obyvateľov dokonca pochybuje, či ešte stále predstavuje spoločný záujem. Riešenie tejto situácie môže priniesť iba nová vízia Slovenska.

            ŠANCA je presvedčená, že novou víziou pre našu krajinu je projekt regionalizácie Slovenska. Sme presvedčení, že projekt nového Slovenska postavený na silných regiónoch, v ktorých stále žije pocit spolupatričnosti, najlepšie dokáže prebudiť občiansku aktivitu a záujem podieľať sa na veciach verejných. Regionalizmus na rozdiel od centralizmu netlačí občanov k pasivite a spontánne podporuje aktívny komunitný život. Je to cesta k moderným mestám a úspešnému vidieku.

            V prvej etape regionalizácie Slovenska navrhujeme riešenia, ktoré budú podporovať zavádzanie princípov regionalizmu. Vrámci nej navrhujeme aj konkrétne opatrenia, ktoré je možné realizovať využitím súčasnej legislatívy v existujúcich samosprávnych krajoch.  Tieto opatrenia – Program strany ŠANCA pre regionálne voľby 2017 – bude základom konkrétnych programov našich kandidátov na županov a poslancov v jednotlivých krajoch.

8 kľúčových oblastí:
Samospráva bližšie kľuďom


1. Zavedieme nové efektívne prístupy k tvorbe verejných rozpočtov na úrovni samosprávnych krajov, tzv. nulové rozpočtovanie.

Novým systémom tvorby rozpočtov samosprávnych krajov chceme vytvoriť efektívne rozpočty s každoročným vyhodnocovaním dopadu jednotlivých položiek a možnosťou ich flexibilnej zmeny vzhľadom na nové situácie. 

Dnes rozpočty VÚC vznikajú automatickým stereotypným opisovaním jednotlivých položiek z predchádzajúceho roku bez potreby ich vysvetľovania, zdôvodňovania, ale aj možnosti flexibilnej reakcie na nové skutočnosti. Našim zámerom je rozpočty skladať postupne, s každou položkou začínať od „nuly“, jej použitie opätovne zdôvodňovať vzhľadom na plnenie predchádzajúcich cieľov ako aj nových výziev a potrieb.  


2. Posilníme priamy vplyv občanov a komunít na využívanie verejných zdrojov, tzv. participatívny rozpočet.

Zvýšime podiel verejných zdrojov, o využití ktorých budú priamo rozhodovať obyvatelia príslušných samospráv. Zároveň zvýšime podiel verejných zdrojov určených na podporu regionálnych aktivít. 

Jeden z najlepších spôsobov ako posilniť záujem občanov o samosprávny život a vtiahnuť ich do spoluzodpovednosti za spoločný záujem je umožniť im reálne ovplyvňovanie miestnych aktivít. Toto sa dá zabezpečiť vyčlenením časti verejných zdrojov, o využití ktorých môžu priamo rozhodovať občania hlasovaním, tzv. participatívny rozpočet. Samozrejme, že všetky aktivity musia byť v súlade s územnými plánmi a schválenými rozvojovými a strategickými záujmami. Zabezpečiť sa to dá formou verejných zásahov, kde občania sami rozhodujú o využití a vzhľade verených priestorov, ale aj rôznymi grantovými schémami, kde zase miestni aktéri realizujú regionálny záujem od kultúry, športu cez výrobu regionálnych produktov, cestovný ruch až po ochranu prírody a krajiny.


3. Vytvoríme efektívne úrady s otvorenými a dostupnými službami

Vybudovaním klientskych centier a elektronických podateľní zmeníme úrady samosprávnych krajov na moderné pracoviská otvorené občanom.

VÚC dnes riadia a spravujú desiatky rôznych organizácií a vyžadujú množstvo rôznych dokumentov. Samé však pôsobia ako uzavreté a nedostupné pevnosti. Nakoľko chceme zvyšovať možnosť občanov participovať na rozpočtových prostriedkoch cez rôzne granty a podporené programy, kontakt s úradmi VÚC bude ešte častejší. Výkon správy preto chceme priblížiť k občanom, zjednodušiť ho a kontakt s úradom meniť na partnerskú spoluprácu.  


4. Zmeníme volebné obvody samosprávnych krajov

Pred budúcimi regionálnymi voľbami zmeníme súčasné volebné obvody pre voľby do zastupiteľstva samosprávnych krajov tak, aby lepšie zodpovedali prirodzeným regionálnym záujmom.    

Jedným z najväčších problémov dnešných samosprávnych krajov je veľmi slabá identifikácia obyvateľov s ich činnosťou i existenciou. A to napriek tomu, že VÚC rozhodujú o využití stoviek miliónov verejných financií a zodpovedajú za množstvo kompetencií dotýkajúcich sa bežných problémov. Jednou z ciest, ako VÚC priblížiť občanom, je aj nič nehovoriace územie VÚC rozdeliť na prirodzené regióny. Nakoľko vytváranie volebných obvodov je priamo v kompetencii zastupiteľstva VÚC, máme na Slovensku dnes viac modelov volebných obvodov. V niektorých VÚC existuje väčší počet malých obvodov, v niektorých volebné obvody kopírujú štátne okresné delenie. Príliš malé obvody neumožňujú vytvárať spoločný regionálny záujem a, navyše, do správy VÚC zavádzajú prvky väčšinového volebného systému. Štátne okresy zase nezodpovedajú hraniciam tradičných regiónov. Preto navrhujeme vytvárať volebné obvody v hraniciach približujúcich sa k tradičnému regionálnemu deleniu. 


Podpora regionálneho hospodárstva


5. Vytvoríme systém regionálnych značiek

Vytvoríme previazaný certifikovaný systém označovania miestnych produktov a výrobkov v rámci jednotlivých tradičných regiónov a podporíme ich predaj motivačným systémom „region friendly“.   

Napriek mnohým jedinečnostiam a originalitám jednotlivých regiónov stále na Slovensku chýba výraznejšia podpora pre miestne výrobky. Prvé pokusy na zavedenie regionálnych značiek urobili niektoré MASKy, ale na malom priestore s malým počtom produktov a bez ďalších podporných aktivít. Ucelený systém regionálnych značiek by mal pokryť celé územie Slovenska v hraniciach tradičných regiónov a vytvoriť základ pre vznik značených regionálnych plodín, výrobkov a produktov, ale aj remesiel, gastronómie či zvykových originalít. Výrobky, produkty i aktivity, ktoré by chceli získať regionálne označenie originality, by museli prejsť jednoduchým systémom certifikácie. Rovnako by sa zaviedlo aj označenie typu „region friendly“ napr. „Podporujeme región Hont“, ktorý by dostávali všetci predajcovia a poskytovatelia služieb ponúkajúci regionálne označené produkty. Regionálne produkty by sa tiež prezentovali v cestovnom ruchu prostredníctvom produktových ciest (vínne cesty, syrové cesty...). 


6. Vytvoríme regionálne pulty, výkupne a regionálne trhy

Vytvoríme podporný systém umožňujúci ľahšie dostať regionálne výrobky a produkty do miestnych predajní, k poskytovateľom služieb či priamo k spotrebiteľom, a tým podporíme miestnu výrobu a podnikanie.

Dnes sa miestne výrobky dajú na trhu dostať len počas miestnych trhov alebo v malom množstve „farmárskych“ predajní. Naštartovanie regionálneho trhu si však vyžaduje rozšíriť tento priestor aj na bežné obchody, obchodné siete či pravidelné regionálne trhy. Hlavným problémom, pre ktorý sa nedokážu miestní malí výrobcovia dostať do obchodných sietí je menšie množstvo dispozičného tovaru a absencia logistických činností. V prípade plodín a prvovýrobkov by túto medzeru mohli vyriešiť regionálne svojpomocné spolky, ktoré by prevádzkovali výkupne a spoločné sklady a zabezpečovali marketingovú a logistickú činnosť. Pre podporu predaja regionálnych produktov by sa mal vytvoriť motivačný systém pre bežné obchody, aby vo svojich priestoroch vytvárali špeciálne regionálne pulty s regionálnym tovarom. Na predaj regionálnych výrobkov tiež využiť všetky turistické informačné kancelárie. Tak isto treba vytvoriť kalendár regionálnych trhov v regióne a regionálne trhy organizovať ako súčasť všetkých navštevovaných väčších podujatí.


7. Podporíme využívanie lacnejších alternatívnych zdrojov energie

Podporíme zhodnocovanie odpadov a biomasy na ekologické zdroje energie a ich využitie na vykurovanie verejných objektov.

Napriek tomu, že v regiónoch produkujeme veľké množstvá odpadu, nedokážeme ho stále v dostatočnej miere spracovať a znižovať ekologickú záťaž verejného prostredia. Navyše na prípadné energetické využitie odpadu má Slovensko k dispozícii zdroje z EÚ, ktoré musí za týmto účelom minúť alebo vrátiť. Rovnako treba podporovať spracovanie biomasy na energetické účely, ktorej je v každom kraji prebytok.


8. Podporíme regionálny cestovný ruch

Podporíme regionálny cestovný ruch aktívnou činnosťou miestnych organizácií destinačného manažmentu, aby sa cestovný ruch stal významným hráčom miestnej ekonomiky.

Vytvoríme miestne organizácie destinančného manažmentu na úrovni tradičných regiónov a spravíme ich zodpovednými za manažovanie regionálneho cestovného ruchu. Zvýšime ich autoritu vedením zoznamov regionálnych produktov, výrobkov, chránených povolaní a tradícií, čím vytvoríme predpoklad pre širokú spoluprácu všetkých regionálnych aktérov pôsobiacich v cestovnom ruchu. Miestne organizácie destinačného manažmentu sa stanú zodpovednými za vytváranie regionálnych turistických produktov a ich marketing. Tak isto je potrebné vytvoriť ľahko dostupný a prehľadný kalendár všetkých regionálnych podujatí. 


9. Zosieťujeme jednotlivé agentúry a poradenské centrá v pôsobnosti hraníc tradičných regiónov

Previažeme a zosúladíme činnosť rozvojových, poradenských i destinačných agentúr, čo umožní ich efektívnejšie využívanie na manažovanie a plánovanie regionálnych projektov a aktivít.

V súčasnosti na území Slovenska pôsobia rozvojové agentúry, euroregióny i organizácie destinačného manažmentu. Ich činnosť sa v mnohých prípadoch kríži, dokonca sa navzájom správajú ako konkurencia, čím dochádza k vzniku duplikačných a zbytočných aktivít a triešteniu financií. Poriadok a koordináciu ich činnosti nedokázal zabezpečiť ani zákon o regionálnom rozvoji. Zodpovednosť za ich pôsobenie a koordináciu by preto mala prejsť na regionálne samosprávy. Vytvorením jasných kompetencií pre jednotlivé organizácie by sa posilnila ich odbornosť, efektívnosť i finančné zabezpečenie. Zároveň by tieto agentúry mali pre regionálne samosprávy poskytovať zdarma projektový servis a odborné činnosti.


Školstvo pre život v regióne


10. Zrušíme diskrimináciu škôl a školských zariadení na základe zriaďovateľa

Presadíme zrovnoprávnenie financovania škôl a školských zariadení z rozpočtu samosprávnych krajov.

V súčasnosti samosprávne kraje zvýhodňujú vlastné školy a školské zariadenia (študentské domovy, školské jedálne) voči neštátnym zariadeniam. Zavedieme spravodlivý mechanizmus financovania v zmysle pravidla - za rovnakú službu rovnaká platba.


11. Podporíme duálne vzdelávanie

Podporíme rozvoj duálneho vzdelávania využitím kapacít existujúcich stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávnych krajov.

Samosprávne kraje zriaďujú stovky stredných škôl. Sú medzi nimi gymnázia, obchodné akadémie, stredné priemyselné školy aj stredné odborné školy. Práve v spolupráci s firmami pôsobiacimi v regióne a v súlade s využitím platnej legislatívy chceme prebudovať celý systém regionálneho vzdelávania tak, aby študenti získavali odborné zručnosti a vedomosti priamo v prevádzkach  firiem vyrábajúcich alebo poskytujúcich služby v regióne. Umožní im to prakticky okamžité uplatnenie na regionálnom trhu práce po skončení stredoškolského štúdia na základe požiadaviek zamestnávateľov.


Lepšie a lacnejšie zdravotníctvo


12. Zlepšíme dostupnosť zdravotnej starostlivosti v regiónoch

Vytvoríme grantové schémy na podporu odbornej prípravy a príchodu mladých lekárov do ambulantnej zdravotnej starostlivosti v odľahlejších regiónoch.

Jednou z kompetencií samosprávnych krajov je zabezpečenie dostupnej zdravotnej starostlivosti v kraji pre občanov. V ostatných rokoch sa najmä v odľahlejších regiónoch trápime s nedostatkom lekárov a ich starnutím. Predovšetkým ambulancie všeobecných lekárov pre dospelých a pre deti, ale aj zubných lekárov, sú v najbližšom období ohrozené. Práve grantové schémy samosprávnych krajov by mohli motivačne pôsobiť na mladých lekárov, aby sa nielen pripravovali na kariéru všeobecných lekárov, ale aby si vytvárali alebo preberali po starších kolegoch ambulancie v odľahlejších regiónoch.


13. Zvýšime kvalitu zdravotnej starostlivosti

Presadíme integrovaný systém zdravotnej starostlivosti v regiónoch.

Presadíme vytvorenie Rady zdravia v rámci kraja, v ktorej budú zastúpení všetci poskytovatelia zdravotnej starostlivosti spolu so zástupcami zdravotných poisťovní. Rada zdravia bude okrem iného vytvárať logické schémy postupnosti pacientov z ambulancií až na najvyššie pracoviská v univerzitnej/fakultnej nemocnici v krajskom meste. VÚC vydáva povolenia všetkým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti vdanom kraji (s výnimkou nadregionálnych nemocníc), teda má vplyv na vytváranie siete a jej kvalitu v kraji. Základom bude pasportizácia všetkých poskytovateľov na základe vydaných povolení.


14. Zvýšime komfort poskytovanej zdravotnej starostlivosti

Presadíme centrálny systém objednávania pacientov.

VÚC v spolupráci s poskytovateľmi ambulantnej zdravotnej starostlivosti vytvorí systém centrálneho objednávania pacientov na ambulantné ošetrenie prostredníctvom internetu, resp. registračných miest v poliklinikách.


15. Zvýšime transparentnosť vo vyberaní poplatkov

Budeme dôsledne kontrolovať výšky poplatkov a ich zverejňovanie v ambulanciách.

Podľa platnej legislatívy musí každá ambulancia zverejniť v čakárni zoznam vyberaných poplatkov a ich výšku. Prostredníctvom odboru zdravotníctva budeme kontrolovať plnenie tejto povinnosti a prostredníctvom Rady zdravia hľadať dohodu na určení maximálnej výšky poplatkov v kraji v súvislosti s ekonomickými a sociálnymi možnosťami občanov.


Dostupné sociálne služby


16. Nediskriminácia poskytovateľov sociálnych služieb

Určíme rovnaký príspevok na klienta v zariadení sociálnych služieb bez ohľadu na jeho zriaďovateľa.

Navrhneme zmenu financovania sociálnych služieb v regiónoch s dôrazom na viaczdrojovosť, nediskrimináciu a primeranú finančnú spoluúčasť. Zavedieme spravodlivý mechanizmus financovania v zmysle pravidla - za rovnakú službu rovnaká platba tak, aby nedochádzalo k diskriminácii sociálnych zariadení zo strany VÚC rôznymi platbami za rovnakú starostlivosť a aby si dôchodcovia a ich rodiny mohli sociálne služby dovoliť.


17. Zlepšíme starostlivosť o seniorov

Podporíme dlhodobú starostlivosť v rodinnom prostredí.

Podporíme rozvoj terénnych sociálnych a komunitných služieb na čo najdlhšie zotrvanie seniora v domácom prostredí.


18. Zlepšíme starostlivosť o dlhodobo chorých

Vytvoríme sociálno – zdravotné služby pre dlhodobo chorých.

Podporíme vytváranie systému starostlivosti o dlhodobo chorých. Využijeme aj kapacity existujúcich sociálnych a zdravotníckych zariadení v regióne, v ktorých podporíme vytváranie podmienok na poskytovanie sociálnych aj zdravotných služieb.


Dopravná obslužnosť regiónov


19. Zjednodušíme zodpovednosť za cestnú sieť v regiónoch a vytvoríme komplexnú dohodu o opravách a údržbe

Vytvoríme jednotnú mapu regionálnej cestnej siete zaznamenávajúcu stav a vyťaženosť všetkých cestných komunikácií v kraji. Na jej základe vytvoríme spoločný plán ich údržby a rekonštrukcií.

Veľký problém znemožňujúci systematickú starostlivosť o cestnú sieť v kraji spôsobuje skutočnosť, že jednotlivé cesty patria rôznym správcom, od štátu cez VÚC až po mestá a obce. To neumožňuje komplexné plánovanie starostlivosti o cestnú sieť a výsledkom tak sú často len malé opravované úseky bez ďalšej nadväznosti. Budeme sa preto usilovať o vytvorenie spoločnej dohody o prioritách a zosúlaďovaní jej plnenia. Minimálne na úrovni VÚC a miest v regióne sa budeme snažiť, aby takáto dohoda dostala záväzný charakter.   


20. Zavedieme v regiónoch integrované dopravné systémy (IDS)  

Zmeníme konkurenčný prístup k verejnej doprave a nahradíme ho integrovaným spolupracujúcim systémom umožňujúcim jednoduchú a prepojenú verejnú dopravu v regióne.

Dnes v samosprávnych krajoch neexistuje integrovaný dopravný systém, ktorý by umožňoval občanom a návštevníkom krajov využívať na seba nadväzujúce verejné spoje za výhodnejších podmienok na jeden lístok. Aj kvôli tomu verejná doprava stále nedokáže konkurovať osobnej doprave, ktorá zahlcuje mestá a čas presunu výrazne predĺžuje. Zavedenie IDS tak nie je len otázkou pohodlia a efektivity, ale má aj veľký ekologický význam a pomáha udržateľnosti rozvoja z pohľadu životného prostredia.


Rozvoj kultúrneho a spoločenského života


21. Podporíme uchovávanie regionálnej kultúry a regionálnych tradícií

Zaviažeme časť verejne prístupných zdrojov rozpočtu, prostredníctvom grantov, využívať na podporu miestnej kultúry a tradícií.

Zavedieme otvorený systém grantov určených pre občianske združenia a fyzické i právnické osoby, ktoré sa venujú udržiavaniu regionálnej kultúry. V rámci nich okrem samotných kultúrnych aktivít podporíme aj vymierajúce regionálne povolania a remeslá. Budeme sa tiež snažiť regionálnu kultúru aktívne prepojiť s regionálnym cestovným ruchom a navyšovať tak vlastné zdroje na jej udržateľnosť.


22. Posilníme vplyv miestnych záujmových a stavovských organizácií

Posilníme vplyv miestnych združení a spolkov na využívanie miestneho prostredia, na správu a využívanie poľovníckych revírov či rybárskych plôch.

Odvekou súčasťou miestneho komunitného života boli vždy aj miestne záujmové združenia a spolky, ktoré sa realizovali v regionálnom priestore. Zmeny v zákonoch o poľovníctve i rybárstve ale umožnili prenájmy poľovných revírov záujemcom bez ohľadu na ich regionálnu príslušnosť, vďaka čomu mnohí solventní cudzinci vytlačili z revírov tradičné miestne združenia.    


Riešenie problémov rómskych osád


23. Podporíme vytváranie obecných inkluzívnych podnikov pre obyvateľov osád

Podporíme vytváranie pracovných návykov v obecných podnikoch bez zložitých kvalifikačných požiadaviek.

Najväčší problém dlhodobo nezamestnaných je strata ich pracovných návykov ako aj minimálne odborné zručnosti. Doterajší systém aktivačných prác nevytváral podmienky pre zamestnanosť a bol vnímaný ako trestná práca bez odmeny. Namiesto toho treba vytvoriť obecné podniky, ktoré dokážu poskytnúť reálnu prácu s riadnou pracovnou zmluvou a platom. Len v riadnom pracovnom pomere môžu ťažko zamestnateľní občania získať prvé pracovné návyky, povedomie o pracovnom čase a pracovných povinnostiach. Vďaka platu musia pracujúci získať výhodnejšiu pozíciou ako nepracujúci. Obecné podniky potom treba využívať na jednoduché obecné práce, ale najmä na práce v prospech segregovaných komunít. Teda aby si sami jej obyvatelia stavali napríklad byty, inžinierske siete a podobne. Inkluzívne podniky by tiež mohli poskytovať jednoduchšie služby miestnym podnikateľom. Na rozbeh obecných podnikov využijeme štátnu pomoc určenú zaostávajúcim regiónom.


24. Umožníme komunitné pestovanie poľnohospodárskych plodín pre obyvateľov osád

Vytvoríme podmienky pre spoločné pestovanie a obrábanie poľnohospodárskych plodín, čím podporíme povedomie o pracovnej pravidelnosti a zároveň znížime riziko krádeží poľnohospodárskych plodín. 

Obyvatelia segregovaných osád nevlastnia žiadny majetok či pozemky a nemajú tak žiadne možnosti a návyky aspoň čiastočne sa starať o svoju obživu napríklad pestovaním poľnohospodárskych plodín. Navrhujeme preto v prípade vhodnej voľnej pôdy vytvoriť komunitnú záhradu a v spolupráci s vyškolenými sociálnymi pracovníkmi naučiť obyvateľov segregovaných osád pestovať vhodné plodiny. Výmenou za nájom pôdy by časť úrody pripadla obci a zvyšok tým segregovaným rodinám, ktoré sa ozáhradu budú starať.


25. Zavedieme praktickú výuku v osadách

Podporíme praktickú výuku remesiel priamo v rómskych osadách.

Jedným z najväčších problémov obrovskej nezamestnanosti mladých Rómov žijúcich v osadách je ich nedostatočné vzdelanie a minimálne praktické skúsenosti. Využijeme preto duálne vzdelávanie aj na rozbehnutie praktickej výuky remesiel (stavbár, šička, upratovačka, poľnohospodár, lesný robotník, ...) priamo v rómskych osadách.

Spracovávam ... Spracovávam ...