Zjednodušenie podnikania


Základom prosperujúceho štátu je silná stredná vrstva, slobodní podnikatelia a prostredie podporujúce inovácie. Súčasná legislatíva v oblasti podnikania vytvára prostredie, ktoré je presným opakom. Štát sa správa k podnikateľom ako k nepriateľom. Pripravuje zákony, ktoré vopred predpokladajú porušovanie pravidiel zo strany podnikateľov a sú preventívne plné bariér komplikujúcich podnikanie, nezabraňujú však podvodom a daňovým únikom. Podnikatelia sú zaťažení obrovskou byrokraciou a vystavovaní šikanovaniu zo strany štátu a jeho inštitúcií.

Náš cieľ: Podnikatelia zaplatia odvody a dane jednou platbou jednému úradu.

Vytvoríme legislatívne podmienky, v ktorých sa dobre a jednoducho podniká. Nové pravidlá musia odstrániť byrokratickú záťaž pri zakladaní obchodných spoločností, zamestnávaní, zriaďovaní obchodných prevádzok, importe a exporte. Cieľom je zjednodušiť účtovanie, odstrániť zbytočné požiadavky štátu a nutnosť komunikovať s mnohými inštitúciami. Legislatívny rámec a nastavenie daní a odvodov musí vytvoriť prostredie, ktoré motivuje k legálnemu správaniu a dodržiavaniu pravidiel.


Riešenia:

1. Podpora mikropodnikania amalých rodinných firiem

Štatút mikropodnikateľa bude môcť využívať fyzická osoba s príjmom z podnikania do 5.000 EUR za rok. Je to spôsob, akým motivovať ľudí legalizovať svoje aktivity bez toho, aby museli riešiť byrokratické a finančné bariéry spojené s podnikaním. Podporíme tiež rodinné firmy do obratu 50.000 eur ročne, kde by členovia rodiny mohli pracovať len na základe vzájomnej dohody a platili by len povinné odvody. Podpora mikropodnikania a malých rodinných firiem pomôže pri oživení regiónov a cestovného ruchu.


2. Jedna platba - jeden úrad

Pre živnostníkov a podnikateľov navrhujeme zaviesť zjednodušenie súčasných výkazov a úhrad za zamestnancov modelom jedna platba - jeden úrad. Finančný úrad bude všetky platby od zamestnávateľov podľa jedného výkazu ďalej distribuovať do Sociálnej poisťovne a do zdravotných poisťovní.


3. Rovná a nižšia daň

Zavedieme razantné opatrenia proti daňovým únikom, zjednotíme výber daní, zavedieme rovnakú sadzbu dane z príjmov pre fyzické aj právnické osoby. Postupne budeme znižovať dane v závislosti od výkonu ekonomiky a hospodárenia štátu.


4. Odstránenie zbytočných poplatkov a prekážok v podnikaní

Navrhujeme zrušiť, pracovnú zdravotnú službu v I. a II. kategórii, vymáhanie nedoplatkov kým nepresiahnu 10 EUR, platenie zábezpeky pre nových platiteľov na DPH, platenie koncesionárskych poplatkov za zamestnancov, poplatky za vydanie oprávnenia v prípade voľných živností a zdravotné odvody z podielov na zisku.


5. Štandardizácia podnikateľského prostredia

Presadzujeme reálnu povinnú splatnosť faktúr do 30 dní bez možnosti inej dohody, odvod a odpočet DPH až po prijatí/uhradení platby do výšky ročného obratu 500.000 eur, splatnosť daní do 30 dní od termínu vzniku daňovej povinnosti, zjednodušenie zamestnávania na dohodu a daňovo odpočítateľnú položku ako motiváciu na spoluprácu s tretím sektorom. V prípade, ak si dohodár platí odvody z pracovného pomeru alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti, navrhujeme platiť z dohody odvody iba vo výške 1,05%.


6. Podpora startupov a inovácií

Opatreniami v oblasti daní a odvodov podporíme jednoduchší štart podnikania ľudí, ktorí začínajú prvýkrát s vlastným start-upom. Poskytneme im výhody v prvom roku podnikania a budeme sa venovať cielenej podpore kreatívneho priemyslu.

Spracovávam ... Spracovávam ...