Ako vyliečiť zdravotníctvo


Slovenské zdravotníctvo s vypätím posledných síl zatiaľ obstálo v ťažkej skúške pandémie koronavírusu. Bola to možno posledná kvapka, ktorou pretiekol pohár trpezlivosti unavených a znechutených zdravotníkov. Ak nenastanú zásadné systémové zmeny, v najbližšom období môžeme byť svedkami najväčšieho odchodu lekárov, sestier ale aj absolventov zdravotníckych škôl v modernej histórii Slovenska.

Koronakríza len oddialila riešenie problémov zle fungujúceho zdravotníctva. Máme málo efektívny systém zdravotnej starostlivosti, ktorý je vo všetkých porovnaniach v rámci EÚ na chvoste. Charakterizuje ho dlhé čakanie, nejasný nárok, množstvo zbytočných vyšetrení, nedostatočná prevencia nahrádzaná drahou liečbou, predražené a chaoticky nakupované prístroje, obrovský modernizačný dlh v nemocniciach.

Zlú situáciu v slovenskom zdravotníctve možno najvýraznejšie vnímame v nemocniciach. V mnohých bola urobená posledná väčšia investícia ešte v 80-tych rokoch minulého storočia. N adruhej strane sa stali pravidelnosťou správy o večne narastajúcom dlhu štátnych nemocníc. Asi najkrajšou ukážkou zlyhania štátnej nemocničnej politiky je 30 rokov trvajúca diskusia o dostavbe nemocnice Rázsochy.

Väčšina pacientov nie je so zdravotníctvom spokojná, pritom nás stojí stále viac prostredníctvom daní, odvodov a hotovostných platieb. Ak s tým nezačneme niečo robiť, bude to len horšie. Okrem relatívne zlého zdravotného stavu obyvateľstva, neefektívnosti zdravotníctva a nedostatku zdravotníkov, bude situáciu zhoršovať najmä starnutie obyvateľstva. Zdravotníctvo potrebuje zásadnú zmenu – pacient sa musí stať rozhodujúcim v jeho fungovaní.

Našim cieľom je posilnenie nároku pacienta na kvalitnú zdravotnú starostlivosť a modernizácia nemocníc.

Chceme, aby pacienti vedeli, na čo majú za svoju poistku nárok a za čo sa koľko dopláca, aby poisťovne zabezpečovali pacientovi kvalitnú starostlivosť a zdravotníci boli za kvalitnú starostlivosť o pacientov spravodlivo ohodnotení. Našim cieľom je modernizácia a zlepšenie fungovania nemocníc a vybudovanie novej nemocnice v každom z 8 krajov Slovenska.


Riešenia:

1. Pacient má nárok na kvalitnú starostlivosť

Určiť, čo je štandardná starostlivosť, je nevyhnutné pre posilnenie nároku pacienta a výpočet reálnej úhrady výkonov zo strany zdravotných poisťovní. Cesta k štandardnej starostlivosti vedie cez určenie štandardných diagnostických a liečebných postupov, ktoré by sa mali stať súčasťou štandardných liečebných protokolov pri každej diagnóze. Tie jasne určia, čo musia pacienti s danými diagnózami dostať v nemocnici. Zvýši sa tým efektivita a kvalita starostlivosti ako aj bezpečnosti pacientov.


2. Pacient má nárok si vybrať

Určenie štandardnej starostlivosti pomôže zaviesť zrozumiteľný systém merania kvality nemocníc a ambulancií. Zavedenie povinného zverejňovania kvality jednotlivých ambulanciíi oddelení nemocníc nielen na základe spokojnosti, ale aj objektívnych výsledkov liečby prispeje k posilneniu postavenia pacienta pri výbere zdravotnej starostlivosti.


3. Kratšie čakanie na vyšetrenie v ambulancii

Navrhujeme zvýšenie komfortu poskytovanej zdravotnej starostlivosti v spolupráci s VÚC a poskytovateľmi ambulantnej zdravotnej starostlivosti, a to vytvorením systému centrálneho objednávania pacientov na ambulantné ošetrenia prostredníctvo internetu, resp. registračných miest v poliklinikách.


4. Určenie maximálneho čakania na operácie

Presadzujeme zavedenie maximálnej čakacej doby na jednotlivé zdravotnícke služby a stanovenie jasných pravidiel na tvorbu poradovníkov na odkladnú starostlivosť, ktorú by pre svojich poistencov mali viesť zdravotné poisťovne. Prehľadné čakacie zoznamy zrovnoprávnia pacientov, odbúrajú nespravodlivosť a znížia priestor pre korupciu.


5. Ochrana pacientov pred rastúcimi doplatkami – 10 eur, ani o cent viac!

Presadzujeme ďalšie zlacnenie liekov a znižovanie doplatkov za lieky. Navrhujeme stanoviť, za čo je možné vyberať poplatky v ambulanciách a v akej výške. Navrhujeme zavedenie ochranného limitu na doplatky a poplatky v zdravotníctve vo výške 10 eur mesačne.


6. Lepšia dostupnosť ambulancií

Zatraktívnime všeobecné ambulancie pre mladých lekárov zmenou spôsobu ich financovania. Zavedením kombinácie kapitačnej platby s platbou za výkony, účelnú preskripciu a prevenciu. Vytvoríme grantové schémy na podporu odbornej prípravy a príchodu mladých lekárov do ambulantnej zdravotnej starostlivosti v odľahlejších regiónoch.


7. Reforma nemocníc je nevyhnutná

Navrhujeme vytvorenie logickej postupnosti starostlivosti pre pacientov od ambulancií až na špecializované pracoviská v univerzitných a fakultných nemocniciach. Presadzujeme zásadnú reformu nemocníc s dôrazom na dostupnosť a kvalitu starostlivosti pre pacientov. Zároveň presadzujeme priamu zodpovednosť manažmentov za hospodárske výsledky nemocníc azvýšenie transparentnosti ich hospodárenia. Nemocnice sú v súčasnosti z technického, personálneho a ekonomického hľadiska v takej zlej situácii, že ich reforma sa už nedá odkladať.


8. Zvýšenie počtu chronických lôžok

Na Slovensku výrazne chýbajú chronické lôžka určené predovšetkým na ošetrovanie a opatrovanie dlhodobo a terminálne chorých pacientov. Presadzujeme vytvorenie systému starostlivosti o dlhodobo chorých a vytvorenie siete zariadení, ktoré na jednom mieste zabezpečia potrebnú zdravotnú aj sociálnu starostlivosť.


9. Motivácia a spravodlivé ohodnotenie práce zdravotníkov

Zlepšenie motivácie a spravodlivé ohodnotenie práce s dôrazom na diferenciáciu vo vzťahu k odbornosti, náročnosti poskytovanej starostlivosti, jej kvalite, výsledkom a spokojnosti pacientov, sú nevyhnutné na personálnu stabilizáciu nemocníc a ambulancií. Nevyhnutné je tiež posilňovanie kompetencií sestier, ktoré by mohli v budúcnosti preberať ďalšie činnosti nedostatkových lekárov. Zároveň treba urobiť poriadok s celým systémom vzdelávania sestier vo vzťahu k reálnym potrebám poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Spracovávam ... Spracovávam ...