Zdravotníctvo pre pacientov


Slovenské zdravotníctvo nefunguje dobre: dlhé čakanie, nejasný nárok, množstvo zbytočných vyšetrení, nedostatočná prevencia nahrádzaná drahou liečbou, predražené a chaoticky nakupované prístroje, obrovský modernizačný dlh v nemocniciach, podráždení a znechutení zdravotníci. Máme málo efektívny systém zdravotnej starostlivosti a vo všetkých porovnaniach vrámci EÚ sme na chvoste. Väčšina pacientov nie je so zdravotníctvom spokojná, pritom nás stojí stále viac prostredníctvom daní, odvodov a hotovostných platieb. Ak stým nezačneme niečo robiť, bude to len horšie. Okrem relatívne zlého zdravotného stavu obyvateľstva, neefektívnosti zdravotníctva a nedostatku zdravotníkov, bude situáciu zhoršovať najmä starnutie obyvateľstva. Zdravotníctvo potrebuje zásadnú zmenu – pacient sa musí stať rozhodujúcim v jeho fungovaní.

Cieľ: Posilnenie nároku pacienta na kvalitnú zdravotnú starostlivosť.

Chceme, aby pacienti vedeli, na čo majú za svoju poistku nárok a za čo sa koľko dopláca, aby poisťovne zabezpečovali pacientovi kvalitnú starostlivosť a zdravotníci boli za kvalitnú starostlivosť o pacientov spravodlivo ohodnotení.


Kroky:

1. Motivácia ľudí k prevencii

Niektoré nadštandardné výkony budú zadarmo pre tých, ktorí absolvujú preventívne prehliadky. Plnú výšku sociálnych dávok podmienime absolvovaním preventívnych prehliadok a očkovaní udetí.


2. Lepšia dostupnosť ambulancií v regiónoch

Zatraktívnime všeobecné ambulancie pre mladých lekárov zmenou spôsobu ich financovania. Zavedením kombinácie kapitačnej platby s platbou za výkony, účelnú preskripciu a prevenciu. Vytvoríme grantové schémy na podporu odbornej prípravy a príchodu mladých lekárov do ambulantnej zdravotnej starostlivosti v odľahlejších regiónoch.


3. Integrovaný systém zdravotnej starostlivosti

Presadíme logické schémy postupnosti pacientov z ambulancií až na najvyššie pracoviská v univerzitnej/fakultnej nemocnici v krajskom meste. V spolupráci s VÚC, ktoré vydávajú povolenia všetkým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v danom kraji s výnimkou nadregionálnych nemocníc, pomôžeme modelovaniu siete poskytovateľov s dôrazom na jej dostupnosť a kvalitu v regiónoch.


4. Centrálny systém objednávania pacientov

Zvýšime komfort poskytovanej zdravotnej starostlivosti, v spolupráci s VÚC a poskytovateľmi ambulantnej zdravotnej starostlivosti, vytvorením systému centrálneho objednávania pacientov na ambulantné ošetrenie prostredníctvo internetu, resp. registračných miest v poliklinikách.


5. Transparentnosť vo vyberaní poplatkov

Budeme dôsledne kontrolovať výšku poplatkov a ich zverejňovanie v ambulanciách. V spolupráci s VÚC budeme kontrolovať plnenie tejto povinnosti a presadzovať regionálnu diferenciáciu v určení maximálnej výšky poplatkov v súvislosti sekonomickými a sociálnymi možnosťami ľudí.


6. Ochrana pacientov pred rastúcimi doplatkami

Presadíme zlacnenie liekov a znižovanie doplatkov za lieky. Rozšírime ochranný limit na doplatky za lieky aj na ďalšie poplatky v zdravotníctve. Stanovíme, za čo je možné vyberať poplatky v ambulanciách a v akej výške. Umožníme pacientom neplatiť v ambulanciách v hotovosti, vybaví to za nich zdravotná poisťovňa.


7. Zavedenie poistenia podľa výberu

Každý poistenec si bude môcť vybrať poistný plán, ktorý najviac vyhovuje jeho potrebám. Za rovnaké peniaze ako platí do poisťovne v súčasnosti, bude mať pacient v zmluve s poisťovňou uvedený nárok - čo, kedy a v akej kvalite má dostať, koľko bude čakať a za čo musí doplácať.


8. Sociálno-zdravotné služby pre dlhodobo chorých

Vytvoríme systém starostlivosti o dlhodobo chorých. Štát podporí vytvorenie siete zariadení, ktoré občanovi zabezpečia na jednom mieste potrebnú zdravotnú aj sociálnu starostlivosť. Využijeme aj kapacity existujúcich sociálnych a zdravotníckych zariadení, kde vytvoríme podmienky na poskytovanie sociálnych a zdravotných služieb. Podporíme dlhodobú starostlivosť v rodinnom prostredí.


Spracovávam ... Spracovávam ...