Zdravé slovenské potraviny


Kedysi boli v obchodoch takmer výlučne slovenské potraviny, ktoré sa dokonca vyvážali do celej Európy. Našu bryndzu, oštiepky, parenice, trdelník, bratislavské rožky či mletú červenú papriku poznali takmer všade. V posledných rokoch nastal opačný trend. Potraviny väčšinou dovážame a veľmi často v nízkej a dokonca zdravotne nevhodnej kvalite. Slovensko podľa posledných štatistík patrí ku krajinám, v ktorých je najväčší podiel dovážaných potravín v obchodoch. Podpora rozvoja poľnohospodárstva a potravinárstva pritom znamená viac zdravých slovenských potravín vobchodoch, a zároveň nové pracovné príležitosti v regiónoch so stále vysokou nezamestnanosťou.

Náš cieľ: Viac zdravých slovenských potravín v obchodoch.

Chceme zvýšiť potravinovú bezpečnosť a sebestačnosť Slovenska. Našim cieľom sú silné a prosperujúce regióny, v ktorých vytvoríme podmienky na vytvorenie regionálnych trhov s lokálnymi produktmi. Presadzujeme čo najvyššiu ochranu pôdy pred vyňatím na nepoľnohospodárske účely, proti poškodeniu poľnohospodárskou činnosťou, eróziou, znečistením a degradáciou.


Riešenia:

1. Urýchlené ukončenie pozemkových úprav

Našou prioritou bude vysporiadanie majetkových vzťahov k poľnohospodárskej pôde. V súčasnosti je podiel scelenej pôdy 10% na celkovej výmere SR. Tento stav sťažuje začatie podnikania na pôde a následné investície.


2. Spravodlivá dotačná politika

Zavedieme spravodlivé rozdeľovanie dotácií pre poľnohospodárov s dôrazom na posilnenie produkcie zdravých slovenských potravín. Našim cieľom bude revitalizácia produkčnej schopnosti pôd Slovenska potrebnej pre udržateľnú poľnohospodársku výrobu, produkciu obnoviteľných zdrojov energie a biotechnických surovín.


3. Budovanie zavlažovacích sústav

Od roku 1950 do roku 1990 boli vybudované závlahy na výmere 321 tisíc ha, no v súčasnosti je vyše 60% z nich nefunkčných. Vzhľadom k súčasným klimatickým zmenám sa ich obnova ukazuje ako nevyhnutná. Komplexnú revitalizáciu zavlažovacích sústav zabezpečíme z finančných prostriedkov Programu rozvoja vidieka.


4. Lepšie podmienky pre produkciu slovenských potravín

Slovenskí producenti poľnohospodárskych produktov sú schopní dodať na náš trh produkty vo vysokej kvalite a majú predpoklady pre rentabilnú výrobu najmä zeleniny a ovocia. Podporíme vyjednávaciu pozíciu prvovýrobcov cez vznik odbytových organizácií a pripravíme model kapitálového prepojenia prvovýroby so spracovateľským priemyslomcez moderné finančné nástroje. Zvýšime podporu poľnohospodárskeho výskumu a inovácií.


5. Ľahší prístup k poľnohospodárskej pôde

Pomôžeme malým, mladým a rodinným farmárom dostať sa k poľnohospodárskej pôde so záväzkom využívať tieto poľnohospodárske pozemky na rastlinnú a živočíšnu výrobu stimulujúcu zamestnanosť.


6. Podpora malovýroby a predaja zdvora

Navrhujeme zaviesť inštitút malovýroby a predaja zdvora ohraničený výškou ročného obratu 50.000 eur. Zjednodušením administratívnych povinností umožníme domácu výrobu produktov a výrobkov, vrátane možnosti ich predaja a využitia vmiestnych gastronomických službách. Podporíme predaj priamo zfariem, hospodárskych dvorov a predaj na gazdovských trhoch konečným spotrebiteľom. Zjednodušíme pravidlá pre dodržiavanie hygienických a veterinárnych podmienok tak, aby bola zabezpečená bezpečnosť potravín a ochrana spotrebiteľa.

Spracovávam ... Spracovávam ...