Školstvo 21. storočia


Slovenský vzdelávací systém dnes nie je schopný reagovať na aktuálne požiadavky rýchlo sa meniaceho sveta okolo nás. Chýba mu vízia, jasné pomenovanie cieľov a dlhodobá koncepcia. Chýba tiež odvaha a tlak verejnosti na nevyhnutné, racionálne, ale spoločensky nepopulárne zmeny vzdelávacieho systému. Pracovné podmienky učiteľov sú zlé a sú jednou z významných prekážok, pre ktoré učitelia objektívne nemôžu podávať také výkony, aké od nich spoločnosť očakáva. Na druhej strane vysokoškolská príprava učiteľov sa celkom odklonila od potrieb praxe a reálneho života.

Cieľ: Zo vzdelávania vytvoriť spoločenskú prioritu.

Školy musia reagovať na meniacu sa spoločenskú situáciu a k nej prispôsobovať obsah a kvalitu vzdelávania, ktorú poskytujú. Spravodlivý spôsob financovania a uvoľnenie rigidných pravidiel pre poskytovateľov vzdelávania umožní vytvoriť efektívnu sieť vzdelávacích zariadení a dôstojné a motivujúce podmienky pre prácu pedagógov. Zmysel a ciele vzdelávania sa nebudú redukovať iba na prípravu na profesijný život, ale vzdelávací systém bude schopný pripraviť mladých ľudí na plnenie všetkých dôležitých životných a spoločenských úloh. V profesijnej oblasti bude cieľom správne rozpoznanie a optimálne  uplatnenie schopností mladého človeka v prospech spoločnosti, nielen nájdenie si práce.


Kroky:

1. Moderná koncepcia vzdelávania

Bude akceptovať a odrážať pluralitu pohľadov na zmysel, ciele a formy vzdelávania, bude žiakom a rodičom ponúkať rôzne cesty ku vzdelaniu, ktoré sa od seba líšia nielen rôznym obsahom, formami a metódami, ale aj rôznymi cieľmi.


2. Zrovnoprávnime financovanie

Zrovnoprávnime všetkých poskytovateľov vzdelávania pri financovaní samotného vzdelávania.


3. Vyššie ohodnotenie učiteľov

Spustíme postupné výrazné zvyšovanie mzdového ohodnotenia učiteľov ako jeden z nevyhnutných motivačných faktorov na zvýšenie kvality zamestnancov vo vzdelávacom systéme. Zvýšime tým atraktívnosť učiteľského povolania pre nových absolventov.


4. Dôraz na ľudí

Prenesieme dôraz na ľudí, nie na dokumenty a technológie. Zmeníme proporciu prostriedkov, vynakladaných na odborný a profesijný rast učiteľov v porovnaní s prostriedkami na nákupy techniky. Rozhodnutie ponecháme na školy, ktoré dokážu lepšie posúdiť vlastné potreby a možnosti využitia techniky vo svojich podmienkach.


5. Kvalitná príprava učiteľov

Premietneme zvýšené nároky na moderné školstvo do podmienok akreditácie pedagogických fakúlt. Zmeníme koncepciu prípravy učiteľov sväčším dôrazom na praktické aktivity priamo súvisiace s prácou učiteľa v škole. Považujeme za nevyhnutné otvoriť trh s postgraduálnym vzdelávaním učiteľov posilnením postavenia škôl pri rozhodovaní ofinancovaní tohto vzdelávania podľa ich vlastných potrieb.


6. Otvorené učebné osnovy

Z hľadiska obsahového štandardu zavedieme dohodu o „Základnom učive“ ako súbore pojmov a vzťahov, ktoré sú nevyhnutné a postačujúce na to, aby žiak s pomocou učiteľa mohol postúpiť do vyššieho stupňa vzdelávania (z ISCED 1 do ISCED 2, potom do ISCED 3 a ďalej na vysokú školu, alebo do praxe). Liberalizujeme trh s učebnicami.

Spracovávam ... Spracovávam ...