Silné regióny


Súčasný ekonomicky a politicky centralizovaný štát, nech ho vedú akýkoľvek predstavitelia, nedokáže riešiť mnohé každodenné problémy ľudí, akými sú dobre platená práca blízko domova a zlepšenie kvality života v regiónoch.

Našim cieľom je Slovensko postavené na silných regiónoch s 8 volebnými obvodmi pre parlamentné voľby a so zapojením najširšej verejnosti do rozhodovania elektronickým hlasovaním.


Silné regióny znamenajú:

  • zmenšovanie rozdielov medzi bohatými a chudobnými regiónmi Slovenska,

  • možnosť zamerať sa na riešenie vlastných špecifických problémov,

  • vytváranie podmienok pre dobre platenú prácu vo vlastnom regióne,

  • návrat mladých domov,

  • moderné mestá a úspešný vidiek,- zlepšenie života vo všetkých regiónoch.


Riešenia:

1. 8 volebných obvodov pre parlamentné voľby

Presadzujeme zmenu súčasného volebného zákona a nahradenie jedného volebného obvodu pre parlamentné voľby ôsmimi viacmandátovými volebnými obvodmi, pričom počet poslancov za jednotlivé obvody by bol prispôsobený počtu obyvateľov v nich. Oslabí sa tak centralizovaná moc predstavovaná niekoľkými predsedami strán a poslanci parlamentu sa priblížia ku svojim voličom, ktorých záujmy a potreby majú presadzovať.


2. Elektronické hlasovanie vo voľbách

Presadzujeme možnosť elektronického hlasovania vo všetkých voľbách na Slovensku s využitím občianskych preukazov s elektronickým čipom a pomocou zaručených elektronických podpisov pri zachovaní tajnosti volieb. Táto možnosť spolu s korešpondenčným hlasovaním by mala byť umožnená vo všetkých voľbách aj našim občanom v zahraničí.


3. Rozhodovanie o eurofondoch v regiónoch

Presadzujeme decentralizáciu schvaľovania a implementácie jednotlivých programov EÚ na regióny. Na ich úrovni navrhujeme posilňovať profesionálne implementačné agentúry s minimálnym politickým vplyvom a dostupnou verejnou kontrolou rozhodovacieho procesu. Navrhujeme využiť nástroje európskej pomoci na podporovanie regionálnych aktivít prostredníctvom Miestnych akčných skupín (tzv. MAS-iek) a na ich financovanie v rámci programovania rozpočtov vyčleniť dostatočné prostriedky.


4. Podpora investíciám v regiónoch

Navrhujeme zmeniť súčasný systém štátnej pomoci a jej poskytnutie podmieniť splnením minimálne jedného z troch kritérií - umiestnenie investície v chudobnejších regiónoch, spracovávanie a ďalšie zhodnocovanie miestnych zdrojov a vysoká pridaná hodnota využitím najnovších vedeckých poznatkov a technologických postupov.


5. Pomoc zamestnávaniu – regionalizácia odvodov

Presadzujeme udržanie a vytváranie nových pracovných príležitostí regionalizáciou odvodového zaťaženia, ktoré v chudobných regiónoch umožní zníženie odvodov za zamestnancov zo strany zamestnávateľov.


6. Zamestnanie nekvalifikovaných – medzitrh práce

Navrhujeme zaviesť medzitrh práce, ktorý umožní zamestnávanie aj nekvalifikovanej pracovnej sile. Odmena pre tento typ pracovníkov by bola kombináciou mzdy, ktorá môže byť nižšia ako minimálna a sociálnej dávky, ktorá bude naďalej vyplácaná.


7. Posilnenie regionálneho trhu 

Navrhujeme zmeniť zákon o verejnom obstarávaní a systém povinných centrálnych nákupov pre organizácie štátnej správy, školy a zdravotnícke zariadenia tak, aby nevylučoval menších regionálnych výrobcov.


8. Cestovný ruch – príjem pre ľudí

Navrhujeme decentralizovať výkon a zodpovednosť za domáci cestovný ruch na regióny. Podporujeme vytváranie regionálnych značiek na úrovni prirodzených regiónov pre potreby regionálneho rozvoja a cestovného ruchu.

Spracovávam ... Spracovávam ...