Silné regióny


Slovensko dnes čelí mnohým vnútorným výzvam a problémom: štátna korupcia, uzavretosť politických strán pred reálnymi problémami ľudí, rastúci extrémizmus, nedostatok pracovnej sily a odchod mladých ľudí do zahraničia. Podstata celej dnešnej krízy spočíva v strate dôvery občanov v štátnu moc a jej inštitúcie. Súčasný ekonomicky a politicky centralizovaný štát už nedokáže čeliť týmto výzvam. Slobodný a úspešný štát musí u obyvateľov vzbudzovať presvedčenie, že reprezentuje spoločný záujem. Musí dokázať motivovať občanov k účasti na politickom živote. Riešenie môže priniesť iba nová vízia Slovenska.

Náš cieľ:  Nové Slovensko postavené na silných regiónoch, 8 volebných obvodoch pre parlamentné voľby a možnosť voliť elektronicky.

Sme presvedčení, že projekt nového Slovenska postavený na silných regiónoch dokáže v ľuďoch najlepšie prebudiť občiansky aktivizmus a záujem podieľať sa na veciach verejných. Regionalizmus povedie k tomu, aby sa bohatšie aj chudobnejšie oblasti mohli zamerať na vlastné špecifické problémy. Regionalizmus je cestou k vytváraniu podmienok pre dobre platené pracovné príležitosti, návrat mladých domov a zlepšenie života vo všetkých regiónoch. Je to cesta k moderným mestám a úspešnému vidieku.


Kroky:

1. 8 volebných obvodov pre parlamentné voľby

Zmeníme súčasný volebný zákon a jeden volebný obvod pre parlamentné voľby nahradíme ôsmimi viacmandátovými volebnými obvodmi, pričom počet poslancov za jednotlivé obvody prispôsobíme počtu obyvateľov v nich. Oslabíme tým moc straníckych centrál a priblížime poslancov k ich voličom, aby ľudia vedeli, ako pre nich pracujú.


2. Elektronické hlasovanie aj zo zahraničia

Zavedieme možnosť elektronického hlasovania vo všetkých voľbách na Slovensku. Využijeme na to občianske preukazy s elektronickým čipom a zaručeným elektronickým podpisom pri zachovaní tajnosti volieb. Túto možnosť spolu s korešpondenčným hlasovaním umožníme vo všetkých voľbách aj našim občanom v zahraničí.


3. Povinné posudzovanie vplyvu zákonov na regióny 

Zavedieme povinnosť posudzovania všetkých nových zákonov a zákonných zmien z pohľadu ich regionálnych dopadov.


4. Jednotná podoba regionálneho delenia územia Slovenska

Zosúladíme všetky doterajšie regionálne delenia do jednotnej podoby. Budeme vychádzať z tradičných hraníc regiónov so stále živou identitou. Hranice regiónov vytvoríme v rámci existujúcich hraníc VÚC. (mapa)


5. Implementácia prostriedkov EÚ na regionálnej úrovni

Schvaľovanie a implementáciu jednotlivých programov EÚ decentralizujeme na regióny. Na ich úrovni podporíme vznik profesionálnych implementačných agentúr s minimálnym politickým vplyvom a dostupnou verejnou kontrolou rozhodovacieho procesu.


6. Využívanie prostriedkov EÚ na podporu regionálnych aktivít

Využijeme nástroje európskej pomoci na podporu regionálnych aktivít prostredníctvom Miestnych akčných skupín (tzv. MAS-iek) a vrámci programu Integrovaný udržateľný rozvoj miest. Na ich financovanie vrámci programovania rozpočtov vyčleníme dostatočné prostriedky.


7. Samosprávne municipality 

Dokončíme proces zlúčenia výkonu funkcií miestnych samospráv do finančne a personálne najefektívnejšej podoby. Budeme vychádzať z princípu - zlučujeme služby, a nie obce, teda obciam sa naďalej ponechá právna subjektivita.


8. Systém štátnej podpory súkromným investíciám 

Zmeníme dnešný systém štátnej pomoci a jej poskytnutie podmienime splnením minimálne jedného z troch kritérií. Prvým bude umiestnenie v chudobnejších regiónoch, druhým bude spracovávanie a ďalšie zhodnocovanie miestnych zdrojov a tretím bude vysoká pridaná hodnota spôsobená využívaním najnovších vedeckých poznatkov a technologických postupov.


9. Regionalizácia odvodového zaťaženia

Podporíme udržanie a vytváranie nových pracovných príležitostí v chudobných regiónoch zavedením možnosti zníženia odvodov za zamestnancov zo strany zamestnávateľov.


10.  Podpora zamestnateľnosti nízkokvalifikovaných osôb

Zavedieme medzitrh práce, ktorý poskytne nízkokvalifikovanej pracovnej sile možnosť uplatniť sa na trhu práce. Navrhujeme, aby odmena pre tento typ pracovníkov bola tvorená kombináciou mzdy, ktorá môže byť nižšia ako minimálna a sociálnej dávky, ktorá bude naďalej vyplácaná. Tak sa zabezpečí, že súčet mzdy a sociálnej dávky bude vyšší ako príjem zabezpečovaný výlučne sociálnou dávkou.


11. Posilnenie regionálneho trhu

Zmeníme zákon o verejnom obstarávaní a systém povinných centrálnych nákupov pre organizácie štátnej správy tak, aby nevylučoval menších regionálnych výrobcov.   


12. Ochrana povolaní a činností udržiavajúcich regionálnu pamäť

Vytvoríme pravidlá, ktoré umožnia udržať pri živote zanikajúce tradičné povolania a remeslá a zapoja ich do regionálnej ekonomiky.


13. Decentralizácia cestovného ruchu

Decentralizujeme výkon a zodpovednosť za domáci cestovný ruch na regióny. Pre zabezpečovanie celoštátneho marketingu a odborného manažmentu cestovného ruchu vytvoríme spoločnú koordinačnú agentúru kontrolovanú štátom a regiónmi.


14. Podpora vytvárania regionálnych značiek

Podporíme ustálenie pomenovania a vymedzenia regiónov ako prirodzených územných jednotiek pre potreby regionálneho rozvoja a cestovného ruchu. Tieto regióny je potrebné ďalej používať ako značky turistických oblastí Slovenska, a zároveň ich využiť na budovanie regionálnych značiek výrobkov a produktov.


Spracovávam ... Spracovávam ...