Riešenie rómskych osád


Ani milióny eur, ktoré sa minuli na analýzy a projekty, ani súbory vládnych opatrení nevytrhli najchudobnejších Rómov z osád. Čierne stavby, vysoká kriminalita, nezamestnanosť a nechuť pracovať, úžera a odkázanosť na sociálne dávky - to všetko prispieva k ešte väčšej priepasti medzi Rómami a majoritnou spoločnosťou. Rómovia v osadách sú v bludnom kruhu, bez práce a vzdelania. Sú odkázaní na pomoc štátu do takej miery, že nevedia bez nej žiť. Vyrástla celá generácia, ktorá už pracovať ani nechce. Hmatateľným výsledkom je nárast extrémizmu v posledných rokoch ako výsledok neriešenia tohto problému. Práca nadšencov priamo v osadách a prístup osvietených starostov je len kvapkou v mori.

Cieľ: Dosiahnuť stav, aby zákony platili pre všetkých rovnako a pracovať sa oplatilo.

Cestou je dostatok pracovných príležitostí, nastolenie poriadku a vymožiteľnosti práva v problémových komunitách a podpora vzdelania. Prostredníctvom zmien vo vyplácaní sociálnych dávok a medzitrhu práce chceme docieliť stav, aby sa pracovať oplatilo viac, ako poberať sociálne dávky.


Riešenia:

1. Zrušenie faktickej priestupkovej imunity

Sociálne odkázaným osobám sa pokuty za spôsobené škody nemôžu strhávať zo sociálnych dávok, takže majú faktickú priestupkovú imunitu. Zavedieme zmeny umožňujúce, aby sa pokuty za spôsobené škody mohli odpracovať. Ak to odmietnu, bude sa to posudzovať ako trestný čin. Priestupkovú zodpovednosť za maloletých prenesieme na ich rodičov alebo iného zákonného zástupcu.


2. Zvýšenie vymožiteľnosti práva v rómskych osadách

Zvýšením počtu policajtovšpeciálne pripravených na prácu vkomunitách zvýšime vymožiteľnosť práva aporiadok v rómskych osadách. Problémom zvyšujúcej sa kriminality nie sú zlé zákony, ale ich nedostatočné vymáhanie.


3. Bezpečnosť vosadách

Podporíme bezpečnosť akvalitu života vosadách posilnením prevencie azapojením jej obyvateľov do výkonu poriadku prostredníctvom rómskych hliadok.


4. Sociálne akomunitné služby pre ohrozené rodiny a deti

Vrámci prevencie posilníme prácu s ohrozenými rodinami tak, aby kvalitná a včasná sociálna práca akomunitné služby dokázali aspoň čiastočne kompenzovať zlyhávanie rodiny pri výchove. Podporíme programy vzdelávania rodičov.


5. Zvýšenie dochádzky rómskych detí do školy

Prepojíme poberanie sociálnych dávok s dodržiavaním školskej dochádzky a prospechom. Pri zanedbávaní povinnej školskej dochádzky presadíme, že za mesiac, v ktorom bude viac ako päť neospravedlnených vyučovacích hodín, štát dávku za školskú dochádzku vôbec nevyplatí. Navrhneme príplatky k platom učiteľov za ich prácu v náročných podmienkach. Znovu zavedieme prospechové štipendiá na základných školách s výnimkou osobitných škôl.


6. Zmena spôsobu vyplácania sociálnych dávok

Plnú výšku rodičovského príspevku a príplatku k príspevku pri narodení dieťaťa podmienime tým, aby v danej rodine aspoň jeden z rodičov počas posledných 4 rokov pracoval aspoň 270 dní alebo študoval. Nedospelé rodičky nedostanú rodičovský príspevok v plnej výške. Dieťa sa bude počítať iba ako ďalší člen do rodiny.


7. Praktická výuka remesiel priamo vosadách

Jedným znajväčších problémov obrovskej nezamestnanosti mladých Rómov žijúcich vosadách je ich nedostatočné vzdelanie aminimálne praktické skúsenosti. Využijeme preto duálne vzdelávanie aj na rozbehnutie praktickej výuky remesiel (stavbár, šička, upratovačka, poľnohospodár, lesný robotník, ...) priamo vrómskych osadách.


8. Zabezpečenie práce

Podporíme vytváranie obecných inkluzívnych podnikov pre obyvateľov osád azískavanie pracovných návykov bez zložitých kvalifikačných požiadaviek. Obecné podniky využijeme na jednoduché obecné práce a práce vprospech segregovaných komunít (výstavba bytov a inžinierskych sietí, služby miestnym podnikateľom). Na rozbeh obecných podnikov využijeme štátnu pomoc určenú zaostávajúcim regiónom.


9. Komunitné pestovanie poľnohospodárskych plodín

Navrhujeme vytvoriť komunitné záhrady a vspolupráci svyškolenými sociálnymi pracovníkmi naučiť obyvateľov vsegregovaných osadách pestovať vhodné plodiny. Výmenou za nájom pôdy ponechať časť úrody obci ačasť segregovaným rodinám, ktoré sa ozáhradu budú starať.

Spracovávam ... Spracovávam ...