Podpora pracujúcich rodičov


Pracujúci rodičia sú ľudia, ktorí platia dane a odvody, vychovávajú svoje deti a snažia sa im zabezpečiť najlepšie vzdelanie. Napriek tomu často riešia existenčné problémy svojej rodiny a musia zvažovať, či si môžu dovoliť mať ďalšie dieťa. Našim cieľom nemá byť umelé zvyšovanie pôrodnosti sociálnymi dávkami, aké chce presadzovať súčasná vláda, ale posilnenie sociálneho postavenia rodičov komplexnými opatreniami, aby sa nebáli mať deti a vedeli im zabezpečiť dobré sociálne zázemie a podmienky na vzdelávanie.

Našim cieľom je posilňovanie sociálneho postavenia pracujúcich rodičov počas materskej a rodičovskej dovolenky, počas obdobia starostlivosti o nezaopatrené deti a v situáciách nezavinenej sociálnej núdze.


Riešenia:

1. Jeden rok materskej vo výške čistej mzdy

Navrhujeme, aby sa materský príspevok postupne zvyšoval až na úroveň čistej mzdy rodiča pred odchodom na materskú, maximálne však do výšky 1,5 násobku priemernej hrubej mzdy. Zároveň navrhujeme postupné predlžovanie materskej dovolenky zo súčasných 34 týždňov na celý rok.


2. Flexibilné čerpanie rodičovského príspevku

Navrhujeme, aby rodičia dostali možnosť plánovať si čerpanie rodičovského príspevku. Bude na nich, či sa rozhodnú čerpať ho do 3 rokov dieťaťa vo výške aktuálne 275,90 eur mesačne, alebo ho vyčerpajú v kratšom období vo zvýšenej výške.


3. Mzda vyššia ako dávky

Navrhujeme, aby rodičia s nízkym príjmom na úrovni len mierne presahujúcej minimálnu mzdu (hrubý príjem do 700 eur) dostávali aspoň časť sociálnej dávky tak, aby sa zvýraznil rozdiel medzi výškou dávky, ktorú by dostávali, ak by vôbec nepracovali, a príjmom, ktorý dostávajú z práce. V praxi to znamená, že namiesto 25% z príjmu sa im do výpočtu sociálnych dávok nezapočítalo 40% z príjmu.


4. Možnosť zárobku popri rodičovskej dovolenke

Navrhujeme, aby si rodičia mohli počas poberania rodičovského príspevku privyrobiť. Bez toho, aby za nich štát prestal platiť dôchodkové poistenie, budú môcť mesačne zarobiť 218 eur, teda výšku životného minima, rovnako ako to v súčasnosti platí pre nezamestnané osoby.


5. Odpočítateľná položka na bývanie alebo úroky z hypotéky

Navrhujeme, aby si pracujúci rodič na konci roka mohol znížiť dane o viac ako 600 eur na základe preukázateľne zaplatených úrokov z úveru na bývanie alebo nájomného uhradeného na základe platnej nájomnej zmluvy, a to až do výšky 16-násobku životného minima (t.j. 3489 eur).


6. Podpora rodičov v núdzi

Navrhujeme, aby v ťažkých sociálnych situáciách dostali pracujúci rodičia minimálne takú pomoc od štátu ako nepracujúci občania. Dosiahnúť sa to dá tak, že do výpočtu dávky v hmotnej núdzi by sa nezapočítavali poistné dávky, ktoré si pracujúci rodičia odpracovali a zaplatili platením odvodov (invalidný, sirotský, vdovský, materské alebo nemocenské).


7. Dvojnásobný daňový bonus na dieťa

Namiesto nezmyselného zvyšovania detských prídavkov a rušenia daňového bonusu na dieťa navrhujeme zdvojnásobiť daňový bonus na každé dieťa pre pracujúcich rodičov, ktorí zarábajú aspoň minimálnu mzdu. Daňový bonus by sa zvýšil na dvojnásobok súčasného najvyššieho daňového bonusu bez ohľadu na vek dieťaťa zo súčasných 46,44 eur na 92,88 eur.

Spracovávam ... Spracovávam ...