Mladí, vráťte sa domov!


V zahraničí žije a pracuje okolo 350-tisíc občanov Slovenska. Ďalšia časť občanov chodí na pracovné pobyty do zahraničia, napríklad 40- až 50-tisíc opatrovateliek dochádza do Rakúska a Nemecka. Podľa prognózy bude Slovensko do roku 2023 potrebovať 500-tisíc nových pracujúcich. Až 60% z nich nahradí odchádzajúcich z trhu práce, predovšetkým do starobného dôchodku. Nové pracovné príležitosti budú vznikať najmä v priemysle, IT-sektore, zdravotníctve, sociálnych službách, vzdelávaní, obchode, doprave a stavebníctve.

Našim cieľom je vrátiť mladých ľudí domov na Slovensko.

Našou snahou bude, aby sa mladí ľudia vo veku do 40 rokov vracali zo zahraničia naspäť na Slovensko pracovať, žiť, zakladať si rodiny a vychovávať svoje deti. Pomôžu tým slovenskému trhu práce prílevom skúsenej pracovnej sily, dokážu zároveň priniesť nové poznatky a zúročiť ich v prospech našej ekonomiky. Ich návratom by sa čiastočne vykrylistraty a nerovnováhy, ktoré sú na slovenskom trhu práce. Pomohli by najmä v regiónoch, kde je voľných pracovných miest na niektorých pozíciách oveľa viac ako ľudí, ktorí sú schopní pracovať.


Riešenia:

1. Agentúra - Vráťme mladých domov

Navrhujeme vytvorenie štátnej neziskovej organizácie, ktorá bude slúžiť ako agentúra organizujúca návrat mladých ľudí do 40 rokov, občanov SR aj s rodinami naspäť na Slovensko. Projekt - Mladí, vráťte sa domov by mal byť financovaný čiastočne zo štátneho rozpočtu a čiastočne firmami, ktoré budú mať záujem o našich ľudí pracujúcich v zahraničí.


2. Letenky zadarmo

Navrhujeme, aby agentúra preplácala letenky na pracovné pohovory vo firmách na Slovensku záujemcom pracujúcim v zahraničí, ktorí splnia podmienky a prihlásia sa do tohto projektu.


3. Motivačný príplatok zo strany firiem

Firmy, ktoré sa zapoja do projektu, budú musieť ponúknuť pracovníkom vracajúcim sa zo zahraničia motivačný finančný príspevok pri nástupe do práce.


4. Príspevok na podporu mobility za prácou

Zmenou legislatívy chceme dosiahnúť, aby Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytoval po dobu 2 rokov mesačný príspevok na podporu mobility za prácou na úhradu časti výdavkov na bývanie. Príspevok bude viazaný na zmenu pobytu v súvislosti so získaním zamestnania, ak bude vo vzdialenosti najmenej 50 km od miesta trvalého pobytu v SR. Navrhovaná výška príspevku bude 400 eur, ak obaja manželia spĺňajú podmienky na poskytnutie príspevku bude výška 600 eur.


5. Príspevok na bývanie

Zmenou legislatívy chceme dosiahnúť, aby Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytoval po dobu 2 rokov mesačný príspevok na bývanie ľuďom, ktorí sa vrátia pracovať na Slovensko zo zahraničia. Nárok na príspevok bude mať vlastník bytu, rodinného domu, nájomca bytu, nájomca rodinného domu alebo nájomca obytnej miestnosti v zariadení určenom na trvalé bývanie.


6. Potrebné nahlasovanie bez námahy

Navrhujeme, aby agentúra vybavila pre ľudí prihlásených do programu a vracajúcich sa na Slovensko pracovať všetky náležitosti, aby po návrate nemuseli stáť v radoch na úradoch. Prihlásila by ich na trvalý alebo prechodný pobyt, vybavila prihlásenie na daň z nehnuteľnosti a na poplatok za komunálny odpad, miesta v materskej škôlke alebo v škole pre deti, prihlásila by ich do vybratej zdravotnej poisťovni a na príslušný ÚPSVaR za účelom poberania detských prídavkov.

Spracovávam ... Spracovávam ...