Mladí, vráťte sa domov!


V zahraničí žije apracuje okolo 350-tisíc občanov Slovenska. Ďalšia časť občanov chodí na pracovné pobyty v zahraničí, napríklad 40- až 50-tisíc najmä opatrovateliek dochádza do Rakúska a Nemecka. Podľa prognózy bude Slovensko do roku 2023 potrebovať 500-tisíc nových pracujúcich. Až 60 % znich nahradí odchádzajúcich ztrhu práce, predovšetkým do starobného dôchodku. Nové pracovné príležitosti budú vznikať najmä vpriemysle, IT-sektore, zdravotníctve, sociálnych službách, vzdelávaní, obchode, doprave a stavebníctve.

Cieľ: Vráťme mladých domov na Slovensko.

Našou snahou bude, aby sa mladí ľudia vo veku do 40 rokov vracali zo zahraničia naspäť na Slovensko pracovať, žiť, zakladať si rodiny a vychovávať svoje deti. Pomôžu tým slovenskému trhu práce prílevom skúsenej pracovnej sily, dokážu zároveň priniesť nové poznatky a zúročiť ich v prospech našej ekonomiky. Ich návratom by sa čiastočne vykryli straty a nerovnováhy, ktoré sú na slovenskom trhu práce. Pomohli by najmä v regiónoch, kde je voľných pracovných miest na niektorých pozíciách oveľa viac ako voľných ľudí, ktorí sú schopní pracovať.


Kroky:

1. Agentúra - Vráťme mladých domov

Vytvoríme štátnu neziskovú organizáciu pri úrade podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu, ktorá bude slúžiť ako agentúra organizujúca návrat mladých ľudí do 40 rokov, občanov SR aj s rodinami naspäť na Slovensko. Projekt – Mladí, vráťte sa domov bude financovaní čiastočne zo štátneho rozpočtu a čiastočne firmami, ktoré budú mať záujem o našich ľudí pracujúcich v zahraničí.


2. Letenky zadarmo

Agentúra preplatí letenky na pracovné pohovory vo firmách na Slovensku záujemcom pracujúcim vzahraničí, ktorí splnia podmienky a prihlásia sa do tohto projektu.


3. Motivačný príplatok zo strany firiem

Firmy, ktoré sa zapoja do projektu, budú musieť ponúknuť pracovníkom vracajúcim sa zo zahraničia motivačný finančný príspevok pri nástupe do práce.


4. Príspevok na podporu mobility za prácou

Zmenou legislatívy dosiahneme, aby Úrad práce, sociálnych vecí arodiny poskytoval po dobu 2 rokov mesačný príspevok na podporu mobility za prácou na úhradu časti výdavkov na bývanie. Príspevok bude viazaný na zmenu pobytu v súvislosti so získaním zamestnania, ak bude vo vzdialenosti najmenej 50 km od miesta trvalého pobytu v SR. Výška príspevku bude 400 eur, ak obaja manželia spĺňajú podmienky na poskytnutie príspevku bude výška 600 eur.


5. Príspevok na bývanie

Zmenou legislatívy dosiahneme, aby Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytoval po dobu 2 rokov mesačný príspevok na bývanie ľuďom, ktorí sa vrátia pracovať na Slovensko zo zahraničia. Nárok na príspevok bude mať vlastník bytu, rodinného domu, nájomca bytu, nájomca rodinného domu alebo nájomca obytnej miestnosti vzariadení určenom natrvalé bývanie. Výška príspevku nabývanie bude 55,80 eur mesačne, ak ide o jedného občana alebo 89,20 eur vprípade rodiny.


6. Potrebné nahlasovanie bez námahy

Agentúra vybaví pre ľudí prihlásených do programu a vracajúcich sa žiť a pracovať na Slovensko všetky náležitosti, aby po návrate nemuseli stáť vradoch na úradoch. Prihlási ich na trvalý alebo prechodný pobyt, vybaví prihlásenie na daň znehnuteľnosti a na poplatok za komunálny odpad, miesta v materskej škôlke alebo v škole pre deti, prihlási ich do vybratej zdravotnej poisťovne a na príslušný ÚPSVaR za účelom poberania detských prídavkov.


Spracovávam ... Spracovávam ...