Lepšie nemocnice


Zlú situáciu v slovenskom zdravotníctve možno najvýraznejšie vnímame v nemocniciach. V mnohých bola urobená posledná väčšia investícia ešte v 80-tych rokoch minulého storočia. Na druhej strane sa stali pravidelnosťou správy o predražených nákupoch prístrojov či večne narastajúci dlh štátnych nemocníc. Asi najkrajšou ukážkou zlyhania štátnej nemocničnej politiky je 30 rokov trvajúca diskusia o dostavbe nemocnice Rázsochy v Bratislave.

Náš cieľ: Zlepšenie fungovania nemocníc a vybudovanie 8 nových nemocníc v regiónoch.

Starostlivosť o pacienta v nemocnici je tým hlavným procesom, okolo ktorého majú fungovať všetky potrebné činnosti. Samozrejmosťou má byť objednávanie ambulantných pacientov na konkrétny termín, bez zbytočného čakania a prestojov. Pacient sa musí včas a zrozumiteľne dozvedieť od lekárov a sestier podrobnosti o svojom zdravotnom stave, o ďalšom postupe a liečebnom režime. Nemocnica má mať dobre vybudovaný urgentný príjem, ktorý zabezpečí včasnú pozornosť pacientom s akútnymi problémami. Moderné nemocnice majú mať jedno-, maximálne dvojposteľové izby, ktoré zlepšujú komfort, chránia súkromie a zabezpečujú dôstojnosť pacientov. Našim cieľom je modernizácia a zlepšenie fungovania nemocníc a vybudovanie novej nemocnice vkaždom z 8 krajov Slovenska.


Kroky:

1. Zodpovednosť manažmentu za hospodárske výsledky nemocnice

Ako prvoradé sa ukazuje nahradiť politických nominantov v manažmente nemocníc odborníkmi. Štát ako vlastník najväčších nemocníc musí presadzovať zavedenie tvrdých rozpočtových obmedzení transformáciou nemocníc na neziskové organizácie alebo štátne akciové spoločnosti, čím prinúti nemocnice uskutočniť potrebné reštrukturalizačné zmeny. Zároveň to znamená zavedenie priamej zodpovednosť manažmentu za hospodárske výsledky nemocnice a zvýšenie transparentnosti ich hospodárenia.


2. Odmeňovanie nemocníc na základe náročnosti poskytovanej starostlivosti

Platba za diagnózu (DRG) je nástrojom na zlepšenie financovania kvalitných nemocníc, ktorým by pri efektívnom hospodárení mohla pomôcť k dobrým ekonomickým výsledkom. Umožní objektivizovať náročnosť poskytovanej zdravotnej starostlivosti a prispeje tak kspravodlivejšiemu prerozdeleniu peňazí. Tento platobný mechanizmus sa už skoro desaťročie zavádza, ale stále sa podľa neho nemocnice neodmeňujú. Treba ho konečne naplno využiť.


3. Motivácia a spravodlivé ohodnotenie práce zdravotníkov

Zlepšenie motivácie a spravodlivé ohodnotenie práce s dôrazom na diferenciáciu vo vzťahu kodbornosti, náročnosti poskytovanej starostlivosti, jej kvalite, výsledkom a spokojnosti pacientov sú nevyhnutné na personálnu stabilizáciu našich nemocníc. Nevyhnutné je tiež posilňovanie kompetencií sestier, ktoré by mohli v budúcnosti preberať ďalšie činnosti nedostatkových lekárov. Zároveň treba urobiť poriadok s celým systémom vzdelávania sestier vo vzťahu kreálnym potrebám poskytovania zdravotnej starostlivosti.


4. Zvýšenie počtu chronických lôžok

Na Slovensku výrazne chýbajú chronické lôžka určené predovšetkým na ošetrovanie a opatrovanie dlhodobo aterminálne chorých pacientov. Zníženie počtu akútnych nemocníc a akútnych lôžkových oddelení preto neznamená zníženie objemu poskytovanej zdravotnej starostlivosti, ale zmenu jej štruktúry reprofilizáciou lôžkového fondu.


5. Štandardná starostlivosť o pacientov

Určiť, čo je štandardná starostlivosť sa javí ako nevyhnutné pre posilnenie nároku pacienta a výpočet reálnej úhrady zo strany zdravotných poisťovní. Cesta k štandardnej starostlivosti vedie cez určenie štandardných diagnostických a liečebných postupov odbornými medicínskymi spoločnosťami, ktoré by sa mali pretaviť do liečebných protokolov. Tie jasne určia, čo musia pacienti s danými diagnózami dostať v nemocnici. Všetky tieto opatrenia prispejú k zvýšeniu efektivity a kvality starostlivosti ako aj bezpečnosti pacientov.


6. Sledovanie a porovnávanie kvality nemocníc

Po zavedení štandardov starostlivosti sa môže zaviesť zrozumiteľný systém merania kvality a akreditácie poskytovateľov. Nemocnica, ktorá vie podľa liečebného protokolu poskytnúť kvalitnú merateľnú starostlivosť, bude na ňu akreditovaná. Zavedenie povinného zverejňovania indikátorov kvality jednotlivých lekárov i oddelení nemocníc prispeje k posilneniu postavenia pacienta pri výbere zdravotnej starostlivosti.


7. Maximálne čakacie lehoty na vyšetrenia a liečbu

Je potrebné rozšíriť reguláciu maximálnej dĺžky čakacích lehôt na celú plánovanú zdravotnú starostlivosť. Zaviesť maximálne čakacie doby na jednotlivé zdravotnícke služby a stanoviť jasné pravidlá na tvorbu poradovníkov na odkladnú starostlivosť, ktorú by pre svojich poistencov mali viesť ich zdravotné poisťovne. Prehľadné čakacie zoznamy zrovnoprávňujú pacientov, odbúravajú nespravodlivosť a znižujú priestor pre korupciu.


8. Prepojenie zdravotníctva informačným systémom

Urýchlene dokončenie zavádzania elektronického zdravotníctva (eHealth) musí patriť medzi základné priority pri modernizácií zdravotníctva. Efektívna výmena informácií medzi nemocnicami, ambulanciami, vyšetrovacími zložkami a lekárňami zlepší kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti a zvýši bezpečnosť pacientov. Povedie aj k ušetreniu nemalých finančných prostriedkov, ktoré sú dnes vynakladané na predpisovanie nepotrebných liekov a opakovanie vyšetrení.


9. Zdroje na modernizáciu nemocníc

Slovenskému zdravotníctvu chýbajú zdroje na potrebné investície. Možnosti štátneho rozpočtu sú obmedzené, je preto nevyhnutné maximálne efektívne využiť eurofondy, ale aj hľadať priestor na užšiu spoluprácu so súkromným sektorom. Strategickí investori môžu zlepšiť fungovanie štátnych nemocníc i trhu verejného zdravotného poistenia. Pod dohľadom regulátora je preto potrebné umožniť investičné projekty vo forme PPP (public-private partnership – verejno-súkromné partnerstvá).


Spracovávam ... Spracovávam ...