Fungujúca spravodlivosť


Slovensko potrebuje väčšiu vymožiteľnosť práva a spravodlivosti. Kvalita súdnych rozhodnutí je popri dĺžke súdneho konania jedným z dlhodobých a najvážnejších problémov justície. Súdy a sudcov vníma verejnosť ako uzavretú spoločnosť, ktorá je vo veľkej miere ovplyvňovaná rodinkárstvom, korupciou, netransparentnosťou a neschopnosťou rozhodovať efektívne, spravodlivo a zákonne.

Náš cieľ: Súdy majú mať stanovené maximálne lehoty, dokedy musia rozhodnúť.

Právny systém musí byť stabilný, pretože stabilita a predvídateľnosť právneho systému je jedným zo základov právneho štátu. Súdy majú rozhodovať efektívne, rýchlo, transparentne a predvídateľne.


Riešenia:

1. Povinné maximálne lehoty

V rámci rozhodovacej činnosti súdov aj v nadväznosti na nové procesné kódexy zavedieme lehoty na rozhodovanie sporov a niektoré procesné úkony súdu, aby okresné súdy museli spor rozhodnúť v definovanej lehote, napríklad v nesporových konaniach týkajúcich sa obchodného registra alebo maloletých detí.


2. Vytváranie väčších súdov

Nevyhnutnosťou pre zlepšenie rozhodovania sú väčšie súdy, ktoré by boli schopné lepšie zvládať nápor a špecializáciu sudcov. Zároveň vedia lepšie zabezpečiť náhodné prideľovanie prípadov sudcom, čo zníži priestor pre korupciu.


3. Funkčný manažment súdov

V rámci organizácie práce súdov treba ďalej vytvárať predpoklady pre rozdelenie práce medzi sudcov a odborných zamestnancov tak, aby bol sudca odbremenený od administratívnej práce a mal lepšie podmienky pre rozhodovaciu činnosť. Musia existovať jasné pravidlá na stanovenie počtu sudcov a počtu a prerozdelenia ostatných justičných zamestnancov, ktoré dokážu zabezpečiť efektívne fungovanie súdov.


4. Odborný výber sudcov

Jasné a objektívne kontrolovateľné pravidlá fungovania musia existovať pri výbere sudcov, justičných čakateľov a vyšších súdnych úradníkov. Posilnením verejnej kontroly zabezpečíme, aby sa do súdneho systému dostávali len ľudia, ktorí majú odborné, kvalifikačné a osobnostné predpoklady.


5. Funkčné disciplinárne konanie

Je nevyhnutné, aby disciplinárne konania fungovali nie ako prostriedok vyrovnávania si účtov „zákonným spôsobom“, ale ako efektívny a funkčný nástroj sankcie za previnenia. Sprísnime hodnotenia sudcov a sfunkčníme disciplinárne senáty, aby v systéme dlhodobo nepôsobili ľudia, ktorí sa z funkcie sudcu diskvalifikovali.


6. Zavedenie dočasných sudcov

Musíme sa opäť zaoberať otázkou zavedenia dočasných sudcov na 4 roky s možnosťou ich následnej voľby/vymenovania na doživotie, a tiež zavedením vekovej hranice pre výkon funkcie sudcu (napríklad 62 rokov). Tieto zásadné zmeny fungovania súdnictva však treba presadiť na základe všeobecnej zhody ústavnou väčšinou – aby tieto zmeny boli trvalé a systém nehrozili ďalšie zásadné obraty po najbližšej výmene politickej garnitúry.


7. Dofinancovanie súdov

Základným predpokladom sfunkčnenia justície je jej dofinancovanie. Pripravíme kľúč na jasné a predvídateľné prerozdeľovanie financií súdom určené na ich dobudovanie a materiálno-technické vybavenie.


8. Verejný register dlžníkov a veriteľov

Zavedieme verejný register dlžníkov a veriteľov, ktorý zabezpečí lepšiu komunikáciu veriteľov s dlžníkmi a umožní „kontrolu“ platobnej schopnosti v obchodno-záväzkových vzťahoch.


9. Bezplatná právna pomoc

Zo strany štátu je nevyhnutné zabezpečiť kvalitnú a fungujúcu právnu pomoc pre nízkopríjmové skupiny obyvateľov, najmä v súčasnosti pri zásadnej zmene rozhodovania a fungovania súdov. Sfunkčníme preto Centrum právnej pomoci ako inštitúciu reálne zabezpečujúcu prístup k spravodlivosti pre nízkopríjmové kategórie ľudí.

Spracovávam ... Spracovávam ...