Volebný program

1       PRINCÍPY A HODNOTY

ŠANCA je pravicová občianska strana, ktorá kladie dôraz na uplatňovanie základných hodnôt pri riadení štátu – zodpovednosti, slušnosti, spravodlivosti, solidarity a súcitu. Poslanie politiky vidíme v zodpovednej správe štátu, v  zabezpečení slobody, bezpečnosti, v zlepšovaní podmienok pre rozvoj a uplatnenie občanov a fungovaní služieb štátu. Dnes sa opäť hrá o budúci charakter Slovenska, preto potrebujeme lídrov, ktorí majú odvahu hovoriť občanom pravdu o stave krajiny a reálnych riešeniach dnešných problémov. Našou prioritou je uprednostniť pri správe vecí verejných odborníkov pred straníckymi funkcionármi.

Program Šanca pre Slovensko predstavuje návrh základných riešení v jednotlivých oblastiach riadenia štátu. Naším cieľom je:

 • Slovensko, ktoré sa zaradí k najvyspelejším európskym krajinám.
 • Slovensko, ktoré bude efektívnym a dobre manažovaným štátom, ktorý vytvára podmienky pre kvalitné a dostupné vzdelávanie, kvalitnú zdravotnú starostlivosť a fungujúce verejné služby, podporuje tvorivých a aktívnych občanov a nekladie prekážky rozvoju podnikania, občianskeho sektoru a komunít.
 • Slovensko, ktoré ako prosperujúci štát dokáže zabezpečiť dôstojné životné podmienky tým, ktorí sú na pomoc a solidaritu odkázaní.

 

2       MODERNÁ EURÓPSKA KRAJINA

Dnešný stav: Vstupom do Európskej únie dalo Slovensko jasne najavo, že sa považuje za súčasť európskeho civilizačného priestoru. Členstvo v NATO vychádza z reálneho posúdenia možností našej vlastnej obrany. Konflikt na Ukrajine a utečenecká kríza priniesli dve nové ohrozenia, na ktoré musíme reagovať. Súčasťou týchto rizík je aj snaha rozbiť jednotu EÚ a oslabiť vôľu štátov EÚ a NATO dostáť princípom spoločnej obrany. Štyridsaťsedem rokov od vstupu vojsk Varšavskej zmluvy znamenajúceho dlhodobú okupáciu našej krajiny nemôžeme zabudnúť na zlo, ktoré sme kvôli tomu museli zažívať a za ktoré zaplatili mnohí naši občania životom a slobodou.

Náš cieľ: Naším spoločným cieľom je upevňovať vzájomnú jednotu členských štátov EÚ a NATO dovnútra i navonok. NATO je a musí zotrvať základným pilierom bezpečnosti a obrany v SR a v celej Európe. EÚ musí plniť svoj diel zodpovednosti za ďalší bezpečnostný vývoj v Európe, postavený na reálnych základoch a založený na vzájomnom doplňovaní sa s NATO.

Hlavnou úlohou zahraničnej politiky je udržiavať dobré vzťahy s našimi susedmi, podporovať rozširovanie zóny demokratických štátov (rozširovať tak zónu relatívneho bezpečia) a znižovať našu ekonomickú i bezpečnostnú závislosť od rizikových krajín. Slovensko musí vystupovať ako zodpovedný a spoľahlivý štát s jasnou zahraničnopolitickou orientáciou, dodržiavajúci medzinárodné záväzky.

Kroky:

Európska spolupráca – V rámci priorít zahraničnej politiky budeme presadzovať ako absolútnu prioritu udržanie Slovenska ako súčasti spolupracujúceho jadra členských štátov EÚ. Aktívne podporíme Balkán a Ukrajinu v ich úsilí pri upevňovaní politickej demokracie a vstupe do EÚ a NATO. Strategickým záujmom Slovenska je, aby Ukrajina získala členstvo v EÚ a NATO. V rámci predsedníctva EÚ budeme presadzovať pomoc štátom ako Čierna Hora, Srbsko, Ukrajina, Moldavsko a Gruzínsko pri ich približovaní sa EÚ.

Pro-európska regionálna spolupráca – Vyšehradská spolupráca musí posilňovať jednotu Európy, vrátane znižovania závislosti od dovozu strategických surovín z Ruska ich postupnou diverzifikáciou.

Posilnenie obranyschopnosti spolu so spojencami z NATO – Budeme podporovať zriadenie vojenskej základne NATO na území SR (napr. vrtuľníkovej základne v Prešove), ktorá by zvýšila bezpečnosť Slovenska a celého regiónu, aby Slovensko nezostalo jedinou krajinou na východnej hranici bez prítomnosti spojencov. Budeme presadzovať novú bezpečnostnú a obrannú stratégiu Slovenska zameranú na riziká tzv. hybridnej vojny. Postupne budeme zvyšovať rozpočet na obranu a bezpečnosť tak, aby sa v priebehu 5 rokov dostala na úroveň 2% HDP. Každoročne vyčleníme minimálne 20 percent na komplexnú, systémovú a transparentnú modernizáciu, ktorá nás zbaví sovietskej techniky a nahradí ju systémami kompatibilnými s našimi spojencami v NATO.

Zodpovedné riešenia utečeneckej krízy – Potrebujeme novú Stratégiu migračnej politiky Slovenska, ktorá občanom jasne predstaví naše možnosti zapojiť sa do riešenia utečeneckej krízy v Európe, zodpovedne pripraví Slovensko na výzvy, ktoré migračné tlaky prinášajú, a zaistí bezpečnosť občanov.

Ochrana záujmov Slovenska – Budeme čeliť aktivitám podporovaným oficiálnymi aj neoficiálnymi finančnými zdrojmi, ktorými je aj v SR šírená propaganda zameraná proti záujmom SR, EÚ či NATO.

Proslovenská zahraničná politika – Musíme aktívne využívať zahraničné zastúpenia Slovenska na podporu rozvoja medzinárodného obchodu a cestovného ruchu. Zintenzívnime starostlivosť o Slovákov v zahraničí (vrátane podpory ich dvojitého občianstva).

 

3       FUNGUJÚCI A KOMPETENTNE RIADENÝ ŠTÁT

Dnešný stav: Z pohľadu politiky ako správy vecí verejných sa slovenská politika čoraz viac vzďaľuje svojej základnej úlohe – efektívna správa vecí verejných. Štát je prerastený korupciou, systém sa správa ako partokracia a aj v dôsledku zlyhávajúcich kontrolných mechanizmov možno súčasný stav pomenovať ako únos štátu organizovanými skupinami. Jednotlivé oblasti začínajú kolabovať. Justícia, zdravotníctvo, školstvo majú spoločný základný problém – zlyhávajúci alebo žiaden manažment a neexistujúci model cieľového stavu.

Náš cieľ: Presadzujeme odbornosť a zodpovednosť v riadení štátu. Našou víziou je efektívne fungujúci štát. Výkonné funkcie pri manažovaní štátu zveríme skúseným manažérom a odborníkom, bez podmienky straníckej príslušnosti. Podporou podnikateľského prostredia, transparentnosťou, odbúraním byrokracie, motivujúcim daňovým a odvodovým systémom, podporou inovácií, razantnou hospodárskou diplomaciou vytvoríme predpoklady pre prosperitu a hospodársky rast Slovenska.

Kroky:

Štát by mal vykonávať iba svoje zadefinované základné funkcie (vnútorná a vonkajšia bezpečnosť, riadenie verejných financií, vymožiteľnosť práva, zahraničná politika a  ekonomická diplomacia, ochrana verejného zdravia, vzdelávanie a podpora vedy a inovácií a regionálny rozvoj). Ostatné úlohy, ktoré v súčasnosti zabezpečuje štát (napr. zabezpečovanie vzdelávania, zdravotnej a sociálnej starostlivosti) navrhujeme previesť na samosprávy alebo ponechať na súkromný a neziskový sektor.

Štátny rozpočet – Budeme presadzovať vyrovnaný štátny rozpočet. Zmeníme základné procesy pri jeho zostavovaní. Budeme presadzovať koncept „nulového rozpočtu“ – návrh štátneho rozpočtu nie na základe porovnania s minulými rokmi a rozpočtovou potrebou organizácií predošlých období, ale od nuly. Každá položka musí byť nanovo opodstatnená, obhájená a kalkulovaná.

Kompetentné riadenie – Nevyhnutným predpokladom pri obsadzovaní riadiacich pozícií na všetkých úrovniach riadenia správy vecí verejných musí byť preukázaná odborná kompetentnosť vybraného kandidáta. Nepripustíme, aby mohla byť akákoľvek pozícia obsadená kandidátom bez praxe len na základe politickej príslušnosti. Postupne zavedieme do riadenia verejnej správy štandardy manažmentu kvality a kontroly výkonu. Cieľom je profesionálna verejná správa s maximálnym podielom pozícií, ktoré nepodliehajú politickým zmenám.

Audit súčasného stavu – Zostavíme podrobný popis a analýzu obsahu a cieľov činností súčasnej štátnej správy, príspevkových a rozpočtových organizácií a agentúr. Vyhodnotíme ich opodstatnenosť, prínos a výkonnosť. Do budúcna ponecháme len užitočné, efektívne a pre občana a spoločnosť naozaj prínosné organizácie.

Volebný systém – Budeme presadzovať zmenu volebného zákona, ktorý zachová pomerný volebný systém, ale voliť sa bude v ôsmich volebných obvodoch – podľa súčasných krajov. Tento model prinesie v dlhodobej perspektíve niekoľko veľmi pozitívnych efektov na fungovanie parlamentu a demokracie. Osem volebných obvodov oslabí absolútnu moc straníckych centrál nad poslancami a posilní úlohu zástupcov z regiónov. Zmena počtu volebných obvodov si vynúti novú kultúru spolupráce v parlamente a zvýši predpoklad pre efektívnu spoluprácu  poslancov za konkrétny volebný obvod (región) krížom cez politické spektrum.

Verejné obstarávanie – Je zrejmé, že ani akokoľvek rozsiahly a podrobný zákon o verejnom obstarávaní nezabráni podvodom a korupcii. Zároveň však komplikuje obstarávanie a bráni zohľadňovať okrem konečnej ceny aj kvalitu, výkon a podporu miestnych podnikateľov. Plánujeme preto sústrediť sa primárne na dosiahnutie úplnej transparentnosti pri narábaní s verejnými financiami. Korupciu, podvody a kradnutie musia riešiť orgány činné v trestnom konaní. Efektivita nakladania s verejnými zdrojmi bude podliehať kontrole občanov. (V tejto súvislosti bude potrebné rozšíriť príslušnosť vyšetrovania – korupciu verejných činiteľov okrem Národnej kriminálnej agentúry musia mať možnosť vyšetrovať aj štandardné štruktúry kriminálnej polície.)

Boj s korupciou – Riešenie korupcie je v princípe jednoduchá záležitosť. Hlavným a postačujúcim faktorom je politická vôľa zastaviť korupciu. Jednoznačný a principiálny postoj novej politickej reprezentácie – uvoľniť ruky vyšetrovateľom a prokuratúre je základnou podmienkou, s reálnymi výsledkami – ak sa k tomu pridruží reforma súdnictva.  Sme presvedčení, že ktorákoľvek vláda dokáže zastaviť korupciu, ak sa tak rozhodne. To bude pri prípadných koaličných rokovaniach naša základná podmienka.

 

4       PODNIKANIE BEZ PREKÁŽOK

Dnešný stav: Základom prosperujúceho štátu je silná stredná vrstva, slobodní podnikatelia a prostredie podporujúce inovácie. Súčasná legislatíva v oblasti podnikania vytvára prostredie, ktorý je presným opakom. Štát sa správa k podnikateľom ako k nepriateľom. Pripravuje zákony, ktoré vopred predpokladajú porušovanie pravidiel zo strany podnikateľov a sú preventívne plné bariér komplikujúcich podnikanie, nezabraňujú však podvodom a daňovým únikom. Podnikatelia sú zaťažení obrovskou byrokraciou a vystavovaní šikane zo strany štátu a jeho inštitúcií.

Náš cieľ: Cieľom je vytvoriť legislatívne podmienky, v ktorých sa dobre a jednoducho podniká. Nové pravidlá musia odstrániť byrokratickú záťaž  pri zakladaní obchodných spoločností,  zamestnávaní, zriaďovaní obchodných prevádzok, importe alebo exporte. Cieľom je zjednodušiť účtovanie, odstrániť zbytočné požiadavky štátu a nutnosť komunikovať s mnohými inštitúciami. Legislatívny rámec a nastavenie daní a odvodov musí vytvoriť prostredie, ktoré motivuje k legálnemu správaniu a dodržiavaniu pravidiel.

Kroky:

Mikropodnikanie – Navrhujeme zaviesť do legislatívy a praxe štatút mikropodnikania a mikropodnikateľa. Štatút mikropodnikateľa bude môcť využívať fyzická osoba s príjmom z podnikania do 5 000 EUR za rok. Za jednorazový ročný paušál budú môcť legálne podnikať ľudia, ktorí sa doteraz nachádzali v šedej ekonomickej zóne – činnosti ako doučovanie, upratovanie, pečenie buchiet pre miestny penzión, a pod. Je to spôsob, akým motivovať ľudí legalizovať svoje aktivity bez toho, aby museli riešiť byrokratické a finančné bariéry spojené s podnikaním, ktoré im v tom bránia dnes. Inštitút mikropodnikania zároveň pomôže pri oživení regiónov a cestovného ruchu.

Živnostníci – Navrhujeme zrušiť povinnosť viesť účtovníctvo a nahradíme ho povinnosťou vedenia evidencie príjmov a výdavkov. Pokiaľ si charakter činnosti vyžaduje vedenie účtovnej evidencie, živnostník sa môže rozhodnúť pre vedenie v podvojnom účtovníctve. Jednoduché účtovníctvo navrhujeme zrušiť. Rozdelením živnostníkov do príjmových skupín a zaplatením ročného paušálu pre každú príjmovú skupinu bude mať živnostník zabezpečené odvody do Sociálnej poisťovne a tiež daň z príjmov fyzických osôb. Táto platobná povinnosť bude uplatnená raz ročne, čo pomôže vyriešiť problém živností so sezónnymi príjmami.

Jedna platba, jeden úrad – Pre živnostníkov a podnikateľov, ktorí sú zamestnávateľmi, navrhujeme zaviesť zjednodušenie súčasných výkazov a úhrad za zamestnancov modelom jedna platba, jeden úrad. Určíme úrad (daňový), ktorý bude všetky platby od zamestnávateľov podľa jedného výkazu ďalej distribuovať do Sociálnej poisťovne a do zdravotných poisťovní.

Dane – Zavedieme razantné opatrenia proti daňovým únikom, zjednotíme výber daní, zavedieme rovnakú sadzbu dane z príjmov pre fyzické aj právnické osoby., postupne budeme znižovať dane v závislosti od výkonu ekonomiky a hospodárenia štátu.

Na zjednodušenie byrokracie a odstránenie zbytočných poplatkov a prekážok v podnikaní navrhneme okamžite zrušiť:

 • daňové licencie,
 • pracovnú zdravotnú službu v I. a II. kategórii,
 • vymáhanie nedoplatkov kým nepresiahnu 10 EUR,
 • platenie zábezpeky pre nových platiteľov na DPH,
 • platenie koncesionárskych poplatkov za zamestnancov,
 • poplatky za vydanie oprávnenia v prípade voľných živností,
 • zdravotné odvody z podielov na zisku.

V rámci štandardizácie prostredia budeme presadzovať:

 • reálnu povinnú splatnosť faktúr do 30 dní bez možnosti inej dohody,
 • odvod a odpočet DPH až po prijatí/uhradení platby do výšky ročného obratu 500 000 eur,
 • splatnosť daní do 30 dní od termínu vzniku daňovej povinnosti,
 • zjednodušenie zamestnávania na dohodu, v prípade ak si dohodár platí odvody z pracovného pomeru alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti, bude platiť z dohody odvody iba vo výške 1,05%,
 • daňovo odpočítateľnú položku ako motiváciu na spoluprácu s tretím sektorom.

Startupy a inovácie – Opatreniami v oblasti daní a odvodov podporíme jednoduchší štart podnikania ľudí, ktorí začínajú prvýkrát podnikať s vlastným start-upom. Poskytneme im výhody v prvom roku podnikania a budeme sa venovať cielenej podpore kreatívneho priemyslu.

 

5       FUNGUJÚCA SPRAVODLIVOSŤ

Dnešný stav: Za 25 rokov prešla justícia viacerými zmenami, ktoré však nepriniesli želané zvýšenie vymožiteľnosti práva a spravodlivosti. Časté zmeny právneho poriadku zároveň nie sú žiaduce a majú negatívny vplyv na všetky sféry fungovania krajiny. Kvalita súdnych rozhodnutí je popri dĺžke súdneho konania jedným z dlhodobých a vážnych problémov justície. Zjednocovacia prax súdov je nedostatočná. Rozsudky súdov sú rôzne, častokrát aj v prípade toho istého súdu. Opakovane sa do pozornosti dostáva aj kvalita rozhodnutí a ich odôvodnení, ktoré často nevysvetľujú, akými úvahami sa súd pri rozhodovaní riadil a z čoho vychádzal. Súdy a sudcovia sú zo strany verejnosti vnímané ako uzavretá spoločnosť, ktorá je vo veľkej miere ovplyvňovaná rodinkárstvom, korupciou, netransparentnosťou a neschopnosťou rozhodovať efektívne, spravodlivo a zákonne.

Náš cieľ: Právny systém musí byť stabilný, pretože stabilita a predvídateľnosť právneho systému je jedným zo základov právneho štátu Súdy majú rozhodovať efektívne, rýchlo, transparentne a predvídateľne. Je potrebné podporovať zvýšenie predvídateľnosti a kvality práva a kontroly výkonu súdnictva zo strany verejnosti (vrátane informovanosti).

Kroky:

Väčšie súdy – Nevyhnutnosťou sú väčšie súdy, ktoré by boli schopné lepšie zvládať nápor a riešiť špecializáciu sudcov . Zároveň vedia lepšie zabezpečiť náhodné prideľovanie prípadov sudcom, čo zníži priestor pre korupciu.

Funkčný manažment súdov – V rámci organizácie práce súdov treba ďalej vytvárať predpoklady pre rozdelenie práce medzi sudcu a odborných zamestnancov tak, aby sudca bol odbremenený od administratívnej práce a mal lepšie podmienky pre rozhodovaciu činnosť. Musia existovať jasné pravidlá na stanovenie počtu sudcov a počtu a prerozdelenia ostatných justičných zamestnancov, ktorý dokáže zabezpečiť efektívne fungovanie súdov.

Odborný výber sudcov – Jasné a objektívne kontrolovateľné pravidlá fungovania musia existovať pri výbere sudcov, justičných čakateľov a vyšších súdnych úradníkov. Posilnením verejnej kontroly zabezpečíme, aby sa do súdneho systému dostávali len ľudia, ktorí majú odborné, kvalifikačné a osobnostné predpoklady.

Funkčné disciplinárne konanie – Je nevyhnutné, aby disciplinárne konania fungovali nie ako prostriedok vyrovnávania si účtov „zákonným spôsobom“, ale ako efektívny a funkčný nástroj sankcie za previnenia. Sprísnime hodnotenia sudcov a sfunkčníme disciplinárne senáty, aby v systéme dlhodobo nepôsobili ľudia, ktorí sa z funkcie sudcu diskvalifikovali.

Zavedenie dočasných sudcov – Musíme sa opäť zaoberať otázkou zavedenia dočasných sudcov na 4 roky s možnosťou ich následnej voľby/vymenovania  na doživotie a tiež zavedením vekovej hranice pre výkon funkcie sudcu (napríklad 62 rokov). Tieto zásadné zmeny fungovania súdnictva však treba presadiť na základe všeobecnej zhody ústavnou väčšinou – aby tieto zmeny boli trvalé a systému nehrozili ďalšie zásadné obraty po najbližšej výmene politickej garnitúry.

Dofinancovanie súdov – Základným predpokladom sfunkčnenia justície je jej dofinancovanie. Pripravíme kľúč na jasné a predvídateľné prerozdeľovanie financií súdom na ich dobudovanie a materiálno-technické vybavenie.

Povinné maximálne lehoty – V rámci rozhodovacej činnosti súdov aj v nadväznosti na nové procesné kódexy zavedieme lehoty na rozhodovanie sporov a niektoré procesné úkony súdu, aby okresné súdy museli spor rozhodnúť v definovanej lehote, napríklad v nesporových konaniach týkajúcich sa obchodného registra alebo maloletých detí.

Pre rýchlejší a efektívnejší spôsob vymoženia pohľadávok navrhneme zmeniť právnu úpravu platobných rozkazov tak, aby sa podmienky vydania zjednodušili a  obmedzili sa možnosti obštrukcií. Silnou inšpiráciou je pre nás európske konanie o platobnom rozkaze, ktoré je výsledkom diskusií odborníkov z členských štátov o tom, ako nastaviť nástroj pre rýchle a účinné vymáhanie pohľadávok.

Verejný register dlžníkov a veriteľov – Register zabezpečí lepšiu komunikáciu veriteľov a umožní „kontrolu“ platobnej schopnosti v obchodno-záväzkových vzťahoch.

Bezplatná právna pomoc – Zo strany štátu je nevyhnutné zabezpečiť kvalitnú a fungujúcu právnu pomoc pre nízkopríjmové skupiny obyvateľov, najmä v súčasnosti pri zásadnej zmene rozhodovania a fungovania súdov. Sfunkčníme preto Centrum právnej pomoci ako inštitúciu ktoré reálne zabezpečujúcu prístup k spravodlivosti pre nízkopríjmové kategórie ľudí.

 

6       ŠKOLSTVO 21. STOROČIA

Dnešný stav: Slovenský vzdelávací systém dnes nie je schopný reagovať na aktuálne požiadavky rýchlo sa meniaceho sveta okolo nás. Je to ťažkopádny, zle riaditeľný kolos, ktorý je príliš odolný voči inováciám a zmenám. Chýba mu vízia, smerovanie, jasné pomenovanie cieľov, dlhodobá koncepcia. Rieši sa iba operatíva, hasia sa zdanlivo urgentné, ale z hľadiska systému nedôležité problémy.

Školstvo zostáva aj štvrťstoročie po Novembri 89 jednou z posledných bášt takmer neobmedzenej moci štátu nad občanmi, a to v miere, ktorá by už v mnohých iných krajinách bola nemysliteľná. Keby neexistoval silný štátny monopol na základné a stredné vzdelávanie a keby malé školy neboli chránené uzákonenou povinnou školskou dochádzkou, už by sa ich neschopnosť adaptovať sa na zmenený svet dávno prejavila masívnym odchodom „klientov“. Navyše, vedúce riadiace pozície v rezorte sú netransparentne obsadzované prevažne politickými nomináciami, často osobami nedostatočne odborne zdatnými bez skúseností s riadiacou prácou.

Chýba zhoda v základných cieľoch v oblasti vzdelávania, nie sú ani jasne pomenované. Iné očakávajú od škôl rodičia, iné zamestnávatelia, iné štát. Chýba tiež politická odvaha a väčší tlak verejnosti na nevyhnutné, racionálne, ale politicky nepopulárne zmeny vzdelávacieho systému.

Pracovné podmienky mnohých učiteľov sú zlé a sú jednou z významných prekážok, pre ktoré učitelia objektívne nemôžu podávať také výkony, aké od nich spoločnosť očakáva. Na druhej strane vysokoškolská príprava učiteľov sa celkom odklonila od potrieb praxe a reálneho života.

Náš cieľ: Z otázky vzdelávania sa musí stať spoločenská priorita. Rola štátu v oblasti vzdelávania sa oslabí. Spôsob financovania a uvoľnenie rigidných pravidiel pre poskytovateľov vzdelávania umožní vytvoriť efektívnu sieť vzdelávacích zariadení a dôstojné a motivujúce podmienky pre prácu pedagógov. Ministerstvo školstva sa zmení na ministerstvo vzdelávania a predefinuje sa postavenie ministra, ktorý bude ministrom občanov, nie iba učiteľov. Primárne bude zodpovedať za vytváranie dobrých podmienok na vzdelávanie, a to v škole aj mimo nej.

Zmysel a ciele vzdelávania sa nebudú redukovať iba na prípravu na profesijný život, ale vzdelávací systém bude schopný pripraviť mladých ľudí na plnenie všetkých dôležitých životných a spoločenských rolí (partner, rodič, pracovník, člen komunity, občan, volič,…). V profesijnej oblasti bude cieľom správne rozpoznanie a optimálne uplatnenie schopností mladého človeka v prospech spoločnosti, nielen nájdenie si práce.

Školy budú dôkladne reflektovať meniacu sa spoločenskú situáciu a k nej budú schopné prispôsobovať obsah a kvalitu vzdelávania, ktoré budú poskytovať. Prehodnotí sa úloha a rola učiteľa, ktorý bol kedysi v minulosti zadefinovaný ako neomylná autorita, ako hlavný zdroj poznania a zvrchovaný regulátor celého procesu vzdelávania. Takéto postavenie pedagóga je už v súčasnosti neudržateľné a vo svetle moderných teórií učenia kontraproduktívne.

Opatrenia

Moderná koncepcia vzdelávania – Musí akceptovať a odrážať pluralitu pohľadov na zmysel, ciele a formy vzdelávania, bude žiakom a rodičom ponúkať rôzne cesty ku vzdelaniu, ktoré sa od seba líšia nielen rôznym obsahom, formami a metódami, ale aj rôznymi cieľmi. Zo vzdelávacieho systému budú odstránené prvky, ktoré sú už prekonané a brzdia vzdelávanie, znižujú jeho efektívnosť a spôsobujú napätia. Prehodnotíme zmysel, existenciu, resp. náplň práce Štátneho pedagogického ústavu a Štátnej školskej inšpekcie (zavedenie jasne merateľných štandardov kvality poskytovaného vzdelávania).

Zrovnoprávnime financovanie – Zrovnoprávnime všetkých poskytovateľov vzdelávania pri financovaní samotného vzdelávania (nie investícií do infraštruktúry).

Vyššie ohodnotenie učiteľov – Spustíme postupné výrazné zvyšovanie mzdového ohodnotenia učiteľov ako jeden z nevyhnutných motivačných faktorov na zvýšenie kvality zamestnancov vo vzdelávacom systéme (najmä z hľadiska zvýšenia atraktívnosti učiteľského povolania pre nových absolventov). Výrazne zredukujeme množstvo byrokracie na školách a odbremeníme učiteľov od množstva organizačných činností nesúvisiacich priamo s pedagogickou prácou. Zavedieme systém identifikácie a adresnej podpory aktívnych a inovatívnych učiteľov.

Dôraz na ľudí – Prenesieme dôraz na ľudí, nie na dokumenty a technológie. Zmeníme proporciu prostriedkov, vynakladaných na odborný a profesijný rast učiteľov v porovnaní s prostriedkami na nákupy techniky. Rozhodnutie ponecháme na jednotlivé školy, ktoré dokážu lepšie posúdiť vlastné potreby a možnosti využitia techniky vo svojich podmienkach. Kariérny rast a vzdelávanie učiteľov si tiež musia manažovať samotné školy v závislosti od ich vlastných potrieb. Liberalizujeme trh s učebnicami.

Kvalitná príprava učiteľov – Premietneme zvýšené nároky na moderné školstvo do podmienok akreditácie pedagogických fakúlt – menší dôraz na teoretickú odbornú zložku štúdia, viac dôrazu prácu učiteľa v škole a podstatne viac vlastnej pedagogickej praxe (odporúčanie: zvýšenie nárokov na uchádzačov o štúdium na pedagogických fakultách – prijímanie na základe talentových skúšok).

Otvorené učebné osnovy – Z hľadiska obsahového štandardu zavedieme dohodu o základnom učive nevyhnutnom a postačujúcom na to, aby žiak mohol postúpiť do vyššieho stupňa vzdelávania. Základné učivo by malo zmenšiť obsah súčasného obsahového štandardu aspoň o polovicu, aby sme získali priestor na tréning ostatných zručností, s ktorými má odísť absolvent zo školy napríklad v oblasti komunikácie, logických operácií, v oblasti. Zmeníme osnovy základnej školy (najmä vyšších ročníkov), ako aj formy a metódy práce tak, aby sa oslabila nadmerná akademická orientácia štúdia.

Zmena vekovej štruktúry pre jednotlivé stupne vzdelávania – Povinná školská dochádzka 5 – 15 rokov (prípravné ročníky od 5 rokov, prvý stupeň základných škôl ročníky 1. – 5., druhý stupeň základných škôl ročníky 6. – 9.) s ukončením povinnej školskej dochádzky po 9. ročníku.

 

7       VÝKONNÉ A TRANSPARENTNÉ ZDRAVOTNÍCTVO

Dnešný stav: Slovenské zdravotníctvo nefunguje dobre. Napriek tomu, že v porovnaní podielu výdavkov na zdravotníctvo k HDP sme pred Poľskom či Maďarskom, pri existujúcich zdrojoch nie sme schopní poskytovať lepšiu zdravotnú starostlivosť pre veľký rozsah korupcie v systéme. Slovensko má najkratšiu dĺžku zdravého života v EÚ, málo efektívny systém zdravotnej starostlivosti – vo všetkých porovnaniach v rámci EÚ je na chvoste. Drahou liečbou nahrádzame neexistujúcu prevenciu a zlyhávame preto v boji s najrozšírenejšou civilizačnou chorobou – Ischemickou chorobou srdca. Väčšina pacientov aj zdravotníkov nie je so zdravotníctvom spokojná, no stojí nás stále viac prostredníctvom daní, odvodov aj v hotovostných platbách. Ak nezmeníme súčasný systém, bude nás zdravotníctvo stáť stále viac.

Náš cieľ: Chceme zásadnou zmenou prebudovať zdravotníctvo na transparentne financované, manažované v prospech a z perspektívy pacienta, dosahujúce výsledky na európskej úrovni pri ochrane verejného zdravia. Chceme, aby pacienti vedeli, na čo majú za svoju poistku nárok a za čo sa koľko dopláca, aby poisťovne zabezpečovali pacientovi kvalitnú starostlivosť a zdravotníci boli za kvalitnú starostlivosť o pacientov spravodlivo ohodnotení.

 

Kroky:

Poriadok a transparentnosť – Urobíme poriadok v poplatkoch – stanovíme, za čo je možné vyberať poplatky a v akej výške, zavedieme transparentnosť v hospodárení nemocníc ich transformáciou. V čo najkratšom čase zavedieme spravodlivé ohodnotenie práce zdravotníkov v nemocniciach – systém platby za diagnózu (DRG). Urýchlene zavedieme elektronické zdravotníctvo (eHealth), ktoré zvýši bezpečnosť pacienta a odstráni nepotrebné predpisovanie liekov a vyšetrení. Zavedieme porovnávanie cien nakupovanej prístrojovej techniky so susednými krajinami, aby CTčko nestálo u nás dvakrát viac.

Motivácia ľudí k prevencii – Niektoré nadštandardné výkony budú zadarmo pre tých, ktorí absolvujú preventívne prehliadky. Plnú výšku sociálnych dávok podmienime absolvovaním preventívnych prehliadok a očkovaní u detí.

Kvalita starostlivosti a bezpečnosť pacientov – Stanovíme, čo je štandardná starostlivosť a zavedieme meranie a zverejňovanie kvality.

Lepšia dostupnosť zdravotnej starostlivosti – Zabezpečíme nepretržite dostupnú lekársku pohotovosť, ktorú budú zdravotníci slúžiť dobrovoľne a za adekvátnu odmenu. Zlepšíme dostupnosť ambulancií v regiónoch a zatraktívnime všeobecné ambulancie pre mladých lekárov zmenou spôsobu ich financovania.

Spokojnosť pacientov a zdravotníkov – Zavedieme poistenie podľa výberu – každý pacient si vyberie ročný poistný plán, ktorý najviac vyhovuje jeho potrebám. Za rovnaké peniaze ako platí do poisťovne v súčasnosti, bude mať pacient v zmluve s poisťovňou uvedený nárok – čo, kedy a v akej kvalite má dostať, koľko bude čakať a za čo musí doplácať. Stanovíme maximálne čakacie lehoty na všetky plánované vyšetrenia a výkony. Presadíme spravodlivé ohodnotenie zdravotníkov, nemocníc a ambulancií, ktoré bude naviazané na náročnosť poskytovanej starostlivosti, jej kvalitu a spokojnosť pacientov. Získame zdroje na modernizáciu zdravotníctva prostredníctvom eurofondov a PPP projektov.

Nižšie nákladyOchránime pacientov pred rastúcimi doplatkami. Presadíme zlacnenie liekov a znižovanie doplatkov za lieky. Rozšírime ochranný limit na doplatky za lieky aj na ďalšie poplatky v zdravotníctve. Umožníme pacientom neplatiť v ambulanciách v hotovosti, vybaví to za nich zdravotná poisťovňa.

Sociálno-zdravotné služby pre dlhodobo chorých – Vytvoríme systém starostlivosti o dlhodobo chorých. Štát podporí vytvorenie siete zariadení, ktoré občanovi zabezpečia na jednom mieste potrebnú zdravotnú aj sociálnu starostlivosť. Využijeme aj kapacity existujúcich sociálnych a zdravotníckych zariadení, kde vytvoríme podmienky na poskytovanie sociálnych a zdravotných služieb. Podporíme dlhodobú starostlivosť v rodinnom prostredí.

 

8       PODPORA PRACUJÚCIM RODIČOM

Dnešný stav: Pracujúci rodičia sú ľudia, ktorí platia dane a odvody, vychovávajú svoje deti, snažia sa im zabezpečiť najlepšie vzdelanie. Napriek tomu riešia existenčné problémy svojej rodiny a často musia zvažovať, či si môžu dovoliť mať ďalšie dieťa.

Náš cieľ: Zákony a konkrétne príspevky štátu by nemali ľudí odrádzať od toho, aby mali deti. Dieťa nesmie byť prekážkou, preto chceme dosiahnuť zavedenie týchto opatrení na pomoc rodinám. Rodičovský balíček strany ŠANCA obsahuje 7 opatrení, ktoré podporia postavenie pracujúcich rodičov. Zohľadňuje pritom fakt, že deti na Slovensku vychovávajú pracujúci rodičia v rôznych situáciách – manželia, ale aj nezosobášené páry, slobodné matky a otcovia, ale aj rozvedení rodičia či vdovy a vdovci.

Kroky:

Jeden rok materskej vo výške čistej mzdy – Navrhujeme, aby sa materský príspevok postupne do roku 2020 zvyšoval až na úroveň čistej mzdy rodiča, maximálne však vypočítanej z 1,5-násobku priemernej hrubej mzdy (dnes je 1,5 násobok hrubej priemernej mzdy 1287 EUR, takže maximálna materská by mohla dosiahnuť 963 EUR). Zároveň by rodič, namiesto súčasného pol roka, mohol zostať na materskej dovolenke postupne až rok.

Flexibilné čerpanie rodičovského príspevku – Rodičia dostanú možnosť plánovať si čerpanie rodičovského príspevku. Bude na nich, či sa rozhodnú čerpať ho do 3 rokov dieťaťa, alebo ho vyčerpajú v kratšom období vo zvýšenej výške.

Mzda vyššia ako dávky – Rodičia s nízkym príjmom (do 400 eur v prípade jedného rodiča a 470 eur v prípade dvoch rodičov) budú dostávať aspoň časť dávky tak, aby sa zvýraznil rozdiel medzi výškou dávky, ktorú by dostávali, ak by vôbec nepracovali, a príjmom, ktorý dostávajú z práce. V praxi to znamená, že namiesto 25% z príjmu sa im do výpočtu dávky nezapočíta 40% z príjmu.

Možnosť zárobku popri rodičovskej dovolenke – Rodičia si budú môcť počas poberania rodičovského príspevku privyrobiť. Bez toho, aby za nich štát prestal platiť dôchodkové poistenie, budú môcť mesačne zarobiť 148,57 EUR, teda 75 % životného minima (rovnako ako to v súčasnosti platí pre nezamestnané osoby).

Odpočítateľná položka na bývanie alebo úroky z hypotéky – Pracujúci rodič si na konci roka bude môcť znížiť dane až o 600 eur, a to na základe preukázateľne zaplatených úrokov z úveru na bývanie alebo nájomného uhradeného na základe platnej nájomnej zmluvy, až do výšky 16-násobku životného minima, t.j. 3169 eur ročne.

Podpora rodičov v núdzi – Navrhujeme, aby v ťažkých sociálnych situáciách dostali pracujúci rodičia minimálne takú pomoc od štátu ako nepracujúci občania. Do výpočtu dávky v hmotnej núdzi sa tak nebudú započítavať poistné dávky, ktoré si pracujúci rodičia odpracovali a zaplatili platením odvodov (invalidný, sirotský, vdovský, materské alebo nemocenské).

Dvojnásobný daňový bonus pre viacdetné rodiny – Navrhujeme zdvojnásobiť daňový bonus pre pracujúcich rodičov na tretie a každé ďalšie dieťa. Každý rodič, ktorý zarobí aspoň minimálnu mzdu, bude môcť poberať 42,82 EUR.

 

9       ZLEPŠENIE ŽIVOTA SENIOROV

Dnešný stav: Súčasní dôchodcovia často naďalej pracujú a podnikajú, či už z dôvodu nízkeho dôchodku alebo túžby po sebarealizácii. Mnohí si už chcú prirodzene odpočinúť. Iným ich zdravotný stav neumožňuje aktívne sa zapájať do života tak, ako by možno chceli. Štát diskriminuje pracujúcich dôchodcov. Vzťahujú sa na nich povinnosti týkajúce sa odvodov do sociálnej a zdravotnej poisťovne napriek tomu, že celý aktívny život do nich odvádzali. Štát im nezabezpečuje ani kvalitnú zdravotnú starostlivosť, ani dostupné sociálne služby. Súčasní pracujúci sú pre zlý demografický vývoj ohrození nízkymi dôchodkami v budúcnosti.

Náš cieľ: Návrh opatrení na zlepšenie života seniorov je určený pre obe skupiny súčasných, ale aj pre budúcich dôchodcov. Pracujúcim seniorom chceme vytvoriť podmienky na to, aby si k nízkemu dôchodku mohli privyrobiť bez obmedzení, ktoré im v tom v súčasnosti bránia. Pre seniorov, ktorí mnohokrát veľkú časť svojho nízkeho dôchodku minú na zdravotnú starostlivosť máme nárhy opatrení, ktoré by ich v čo najväčšej možnej miere zbavili poplatkov a doplatkov v zdravotníctve. Senior musí mať právo vybrať si sociálne zariadenie alebo agentú- ru, ktorej dôveruje. Samospráva musí mať povinnosť uhrádzať primeranú časť nákladov na sociálne služby bez diskriminácie zariadení a seniorov. Myslíme aj na dôchodky.

Kroky:

OPATRENIA PRE PRACUJÚCICH SENIOROV:

Nediskriminácia pri uplatnení nezdaniteľnej časti základu dane – Navrhujeme, aby si aktívne pracujúci dôchodcovia mohli uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane v plnej výške, bez ohľadu na to, odkedy sa stali poberateľmi starobného dôchodku.

Nižšie odvody pre dôchodcov – živnostníkov – Navrhujeme, aby dôchodcovia – živnostníci platili do sociálnej poisťovne iba odvody na starobné poistenie, pretože tie im v budúcnosti zvýšia dôchodok. Nemali by však platiť nemocenské, invalidné a zdravotné poistenie a fond solidarity poistenie.

Zníženie odvodov pri práci na dohodu – Navrhujeme, aby u dôchodcov pracujúcich na dohodu platil ich zamestnávateľ iba 1,05%-tné odvody na garančné a úrazové poistenie.

NEPRACUJÚCI DÔCHODCOVIA: 

Zrovnoprávnenie dôchodkov žien a mužov – Navrhujeme, aby za pracujúce ženy na materskej a rodičovskej štát platil na starobné poistenie z ich skutočnej mzdy pred nástupom. Výška ich dôchodku, ak odpracovali minimálne 15 rokov, by sa tak viac vyrovnávala s dôchodkami mužov. súčasných pracujúcich. Priebežný dôchodkový systém, ktorého sila bude vplyvom demografického vývoja klesať, musí byť postupne nahrádzaný stabilným sporením na dôchodok, dostupným pre všetky príjmové skupiny občanov. Len tak je možné garantovať ľuďom dôstojný a slušný život v starobe.

Garancia vyšších dôchodkov pracujúcich – Presadíme, aby dôchodok pracujúcich bol vždy vyšší ako tých, čo nepracovali. Za ženy, ktoré nepracovali pred nástupom na rodičovskú dovolenku, by štát platil na starobné poistenie len z minimálnej mzdy. Samosprávy ústretové k seniorom Štát bude podporovať a motivovať samosprávy, aby pri nastavovaní komunálnych politík, miestnych daní a poplatkov (napríklad pri bezplatnej verejnej doprave alebo pri oslobodení od poplatku za psa) boli ústretové k seniorom.

ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ PRE SENIOROV:

Poistenie podľa výberu – Súčasné zdravotné poistenie zmeníme na poistenie podľa výberu. Každý dôchodca si za tie isté peniaze, ktoré za neho platí štát do zdravotného poistenia vyberie poistný plán, ktorý najviac vyhovuje jeho potrebám.

Skrátime čakanie u lekára – Stanovíme maximálne čakacie lehoty na všetky plánované vyšetrenia a výkony.

Ochránime dôchodcov pred rastúcimi doplatkami – Presadíme zlacnenie liekov a znižovanie doplatkov za lieky. Rozšírime ochranný limit na doplatky za lieky aj na ďalšie poplatky v zdravotníctve.

DOSTUPNEJŠIE SOCIÁLNE SLUŽBY:

Zmena financovania – Navrhneme zmenu financovania sociálnych služieb s dôrazom na viaczdrojovosť, nediskrimináciu a primeranú finančnú spoluúčasť tak, aby nedochádzalo k diskriminácii sociálnych zariadení rôznymi platbami za rovnakú starostlivosť, a aby si dôchodcovia a ich rodiny mohli sociálne služby dovoliť.

Podporíme dlhodobú starostlivosť v rodinnom prostredí – Podporíme rozvoj terénnych sociálnych a komunitných služieb na čo najdlhšie zotrvanie seniora v domácom prostredí.

Vytvoríme sociálno – zdravotné služby pre dlhodobo chorých – Vytvoríme systém starostlivosti o dlhodobo chorých. Štát podporí vytvorenie siete zariadení, ktoré občanovi zabezpečia na jednom mieste potrebnú zdravotnú aj sociálnu starostlivosť. Využijeme aj kapacity existujúcich sociálnych a zdravotníckych zariadení, v ktorých vytvoríme podmienky na poskytovanie sociálnych a zdravotných služieb.

Rodinné poistenie – Súčasné nemocenské poistenie zmeníme na rodinné poistenie. Vytvoríme priestor predobrovoľné pripoistenie na prípadnú dlhodobú sociálno – zdravotnú starostlivosť alebo potrebu starať sa o vlastných rodičov počas ich staroby.

DÔSTOJNÉ ZABEZPEČENIE V STAROBE:

Posilníme dôchodkové sporenie – Presadíme zvýšenie príspevku na osobné účty občanov v II. dôchodkovom pilieri zo 4 % na 6 % a následne späť na 9 % sadzbu.

 

10       ROZVOJ REGIÓNOV A VIDIEKA

Dnešný stav: Rozvíjajúce sa a sebestačné regióny sú zárukou rozvoja celej krajiny a vyrovnávania priepastných regionálnych rozdielov, ktoré sa na Slovensku za posledné dve desaťročia prehĺbili. Slovensko je síce malá krajina, ale s výraznými regionálnymi rozdielmi. Zatiaľ čo Bratislavský región patrí medzi najbohatšie regióny EÚ, stredné a východné Slovensko patria naopak medzi tie najmenej rozvinuté.

Dnešný stav využívania prostriedkov EÚ na rozvoj vidieka je katastrofálny. Prevláda programovanie zhora, nie na základe identifikácie a zosúladenia potrieb komunít a regiónov, panuje regionálna nerovnomernosť a netransparentný výber projektov. Štát nastavil na národnej úrovni pravidlá byrokratickým spôsobom, ktorý vylučuje implementáciu projektov v primeranom časovom rámci.

Náš cieľ: Regiónom umožníme ich prirodzený rozvoj a trvalý rast hospodárskej úrovne, výkonnosti, konkurencieschopnosti a životnej úrovne obyvateľov vidieka – vieme prácu na vidieku zachrániť tam, kde ju chceme mať a v minulosti sme ju aj mali. Jednou z priorít je dobudovanie infraštruktúry efektívnym smerovaním a využitím finančných prostriedkov z eurofondov. Eurofondy sa musia stať transparentným a reálnym nástrojom na vyrovnávanie rozdielov medzi regiónmi, spravované efektívne, finančne zodpovedne a administratívne kompetentne.

Kroky:

Tradičné obhospodarovanie pôdy – Musíme zvýšiť potravinovú bezpečnosť a sebestačnosť Slovenska prostredníctvom návratu k tradičnému obhospodarovaniu pôdy, zadefinovaním štatútu farmára a farmárskej rodiny a podporou rodinného podnikania na vidieku. Racionálne využívanie prírodného bohatstva a zabránenie vývozu primárnych zdrojov z regiónu sú ďalšie nástroje na podporu regionálneho rozvoja. Navrhujeme zjednodušiť legislatívu pri predaji z dvora, zaviesť štatút mikropodnikania a vytvoriť zákonnú normu pre vznik tradície rodinného podnikania.

Efektívne čerpanie eurofondov – Decentralizujeme verejnú kontrolu čerpania eurofondov a zvýšime jej výkon na lokálnej úrovni, znížime byrokraciu a odstránime deformácie v systéme. Presadíme tiež rovnomerné a zjednodušené rozdelenie eurofondov po celom území SR na základe jednoduchého benchmarkingu (napríklad počet obyvateľov), zavedieme dostupný atlas cenových máp a spôsobov merania kvality projektov.

Regionálne rozvojové agentúry – Budeme podporovať vytváranie verejno-súkromných partnerstiev prostredníctvom miestnych akčných skupín a vytvorenie siete regionálnych rozvojových agentúr, ktoré na základe znalosti prostredia a potrieb samotného regiónu budú vedieť identifikovať projektové zámery a vhodných investorov.

Región ako značka – Podporíme ustálenie pomenovania a vymedzenia regiónov ako prirodzených územných jednotiek pre potreby regionálneho rozvoja a cestovného ruchu. Tieto regióny je potrebné ďalej používať ako značky turistických oblastí Slovenska a zároveň ich využiť na budovanie regionálnych značiek výrobkov a produktov.

Rodinné podnikanie – Podporou diverzifikácie k nepoľnohospodárskym činnostiam vo vidieckych oblastiach ako je agroturizmus alebo rozširovanie miestnych atraktivít v cestovnom ruchu podporíme rodinné podnikanie a propagáciu jednotlivých regiónov. Vytváranie trhov s regionálnymi výrobkami pomôže komunitnému rozvoju.

Zelená energia – Budeme podporovať alternatívne zdroje energie s kladením dôrazu na ekologickú tvorbu energie s využitím prostriedkov z fondov EÚ.

Pracovné miesta pre mladých – V poľnohospodárstve je priestor na vytvorenie tisícok nových pracovným miest za predpokladu, že stúpne produkcia rastlinnej a živočíšnej výroby. Uplatnenie na trhu práce by našli ľudia najmä z lokalít s vysokou nezamestnanosťou. Navrhujeme vytvorenie príležitostí pre uplatnenie mladej generácie v poľnohospodárstve podporou inovácií, zlepšením prepojenia s výskumom a startupov v tejto oblasti. Integráciou primárnych výrobcov do potravinového reťazca pomocou systémov kvality a propagácie na miestnych trhoch podporíme rozvoj miestnej ekonomiky.

Pridaná hodnota pre región – Racionálnym využívaním prírodného bohatstva a surovín zabránime vývozu primárnych zdrojov z regiónu. Prerozdelenie benefitu musí byť v prospech regiónov a nie v prospech ťažobných spoločností a štátu.

 

11       POĽNOHOSPODÁRSTVO A LESNÍCTVO

Dnešný stav: Poľnohospodárstvo bolo v minulosti na vidieku najväčším zamestnávateľom – v roku 1990 v ňom bolo zamestnaných vyše 360 000 ľudí, 7,5-násobne viac ako dnes. Chýba dlhodobá koncepcia rozvoja poľnohospodárstva aj potravinárstva – nedostatočná podpora, chýbajúce investície do inovácií a vysoký dovoz sa podpísali na prepade poľnohospodárstva. Pretrváva nedostatočná spolupráca prvovýrobcov pri dodávkach do spracovateľského priemyslu, potravinársky priemysel je kapacitne predimenzovaný, s nedostatočným využitím jeho kapacít. V pôdohospodárstve pritom nejde len o produkciu potravín, ale tiež o formovanie tváre krajiny, kvality životného prostredia a cestu na zvyšovanie potenciálu pre rozvoj cestovného ruchu.

Vstupom do EÚ sa Slovensko na jednej strane otvorilo európskemu trhu a obchodovanie s agropotravinárskymi výrobkami sa zjednodušilo, čoraz viac potravín však dovážame ako vyvážame. Konkurencieschopnosť slovenského poľnohospodárstva je negatívne ovplyvňovaná rozdielnou podpornou politikou v porovnaní so inými štátmi.

Za ostatných desať rokov sa prekročila únosná ťažba dreva o 11 až 15 mil. m3, čo má za následok zvýšenú potrebu prirodzenej a umelej obnovy lesa. Vážnym problémom je efektívne spracovanie vyťaženého dreva. Zánik a redukcia drevospracujúcej výroby sa prejavuje v nedostatku domácich spracovateľských kapacít a Slovensko sa stalo exportérom suroviny. Ročne sa vyváža viac ako 2,5 mil. m3 nespracovaného dreva, ktoré by bolo možné spracovať aj na Slovensku. Takto sa na Slovensku stráca viac ako 10 tisíc pracovných miest. Nedostatok disponibilných finančných prostriedkov krízu v drevárskom priemysle prehlbuje, pričom sú postihnuté predovšetkým malé a stredné podniky.

Náš cieľ: Cieľ je zvýšiť produkčnú výkonnosť nosných poľnohospodárskych komodít , zvyšovať pridanú hodnotu v poľnohospodárstve s cieľom dosiahnutia 80-percentnej potravinovej bezpečnosti. Celosvetový dopyt po potravinách sa bude v budúcnosti zvyšovať a slovenské poľnohospodárstvo by malo byť schopné prispievať k uspokojovaniu potravinového dopytu.

Kroky:

Rozhodujúci akcent položíme na ochranu poľnohospodárskej pôdy. Sprísnime sankcie za porušenie legislatívnych opatrení na ochranu poľnohospodárskej pôdy. Prioritou je chrániť ju pred vyňatím na nepoľnohospodárske účely,  proti poškodeniu poľnohospodárskou činnosťou, eróziou, znečistením a degradáciou.

Podporíme urýchlenie ukončenia pozemkových úprav a vysporiadanie majetkových vzťahov k poľnohospodárskej pôde. V súčasnosti je podiel scelenej pôdy 10% na celkovej výmere SR. Tento stav sťažuje začatie podnikania na pôde a následné investície. Prehodnotíme dotačnú politiku, výraznejšie podporíme živočíšnu výrobu v plánovacom období 2014-2020 s cieľom  revitalizácie produkčnej schopnosti pôd Slovenska potrebnej pre udržateľnú poľnohospodársku výrobu, krmív, obnoviteľných zdrojov energie a biotechnických surovín.

Prehodnotíme systém riešenia rizikovosti poľnohospodárskej výroby pred negatívnymi dôsledkami prírodných katastrof cez obnovu zavlažovacích sústav. Od roku 1950 do roku 1990 boli vybudované závlahy na výmere 321 tisíc ha, no v súčasnosti je vyše 60% z nich nefunkčných. Ich komplexnú revitalizáciu zabezpečíme z finančných prostriedkov Programu rozvoja vidieka.

Vytvoríme podmienky pre stabilizáciu poľnohospodárskej produkcie rozhodujúcich komodít. Slovenskí producenti poľnohospodárskych produktov sú schopní dodať na náš trh produkty vo vysokej kvalite, avšak poľnohospodárstvo svojimi ekonomickými a produkčnými výsledkami sa nachádza vo väčšine ukazovateľov pod priemerom štátov v EU-28, ako aj štátov V-4 .

Podporíme rozvoj poľnohospodárskeho sektora. Zvýšime podporu poľnohospodárskeho výskumu a  inovácií, podporíme vyjednávaciu pozíciu prvovýrobcov cez vznik odbytových organizácií a pripravíme model kapitálového prepojenia prvovýroby so spracovateľským priemyslom cez moderné finančné nástroje.

Podporíme generačnú obmenu pracovných síl zlepšením prístupu k možnostiam čerpania podpory pre mladých a rodinných farmárov. V poľnohospodárstve nedochádza k reprodukcii pracovných síl. Vysoká koncentrácia poľnohospodárskej výroby viedla na Slovensku ku kumulácii vyše 90% zdrojov z dotácií peňazí do rúk menej ako 10% žiadateľov. Dotačné peniaze nemali za posledných 10 rokov významný vplyv na zlepšenie ekonomickej situácie u  väčšiny poľnohospodárskych subjektov.

Zjednodušíme prístup k poľnohospodárskej pôde pre malých mladých a rodinných farmárov so záväzkom využívať tieto poľnohospodárske pozemky na rastlinnú a živočíšnu výrobu stimulujúcu zamestnanosť.

Podporíme rozvoj výroby z vnútorných zdrojov. Slovenská republika má predpoklad pre rentabilnú výrobu zeleniny, ovocia, liečivých rastlín a lesných plodov.

Vytvoríme možnosť pre farmárov predávať svoje produkty  priamo z farmy, alebo na gazdovských trhoch konečným spotrebiteľom. Zjednodušíme pravidlá pre dodržiavanie hygienických a veterinárnych podmienok tak, aby bola zabezpečená bezpečnosť potravín a ochrana spotrebiteľa.

Podporíme obnovu a modernizáciu potravinárskeho priemyslu pomocou moderných finančných nástrojov SZRB.

Akcent položíme aj na  agro-lesnícky sektor na báze integrácie politík boja proti klimatickým zmenám a rozvoja vidieka. Na Slovensku je 700 tisíc ha sekundárneho pôdneho fondu , takmer 370 tisíc ha poľnohospodárskej pôdy extrémne ohrozených vodnou eróziou a tvorbou lokálnych povodní. Zalesnením odstránime riziko lokálnych povodní, vytvoríme pracovné miesta a produkciou biomasy vytvoríme priestor pre rozvoj bioenergetiky.

Navrhujeme zavedenie prenosu daňovej povinnosti k DPH na odberateľa, tzv. tuzemský reverse charge na oblasť drevospracujúceho priemyslu, ako aj na drevo ako tovarovú komoditu. Zavedenie tohto systému DPH by znamenalo, že platitelia DPH si medzi sebou fakturujú bez DPH, vykazujú ju len administratívne a odvod dane urobí konečný príjemca služby alebo tovaru.

 

12  VIAC ŽIEN VO VEREJNOM ŽIVOTE

Dnešný stav: Ústava SR zaručuje rovnosť pohlaví a zákaz diskriminácie na základe pohlavia. Napriek tomu patríme ku krajinám, ktoré majú viac ako 18 percentný rozdiel medzi platmi žien a mužov. Zastúpenie žien v parlamente je 18,7%, čo radí Slovensko na 78. miesto na svete, pričom nás predbieha aj mnoho afrických krajín. Zastúpenie žien v slovenskej vláde je aktuálne 0% a v regionálnych zastupiteľstvách 15,4%.

Náš cieľ: Slovensko potrebuje vyššiu účasť žien vo verejnom živote a politike, pretože tá zostáva doteraz doménou mužov. Od vyššej účasti žien očakávame posilnenie kultúry spolupráce. Rovnako ako analýzy firiem kótovaných na burze dokazujú, že tie, ktoré majú ženy v manažmente majú lepšie výsledky, očakávame, že podobné výsledky bude mať aj ich zapojenie sa do riadenia štátu.  Cieľom je krajina s rovnoprávnym postavením žien.

Kroky:

Vyššia účasť žien v politike – Presadzujeme čo najvyššiu účasť žien vo vedení strany, jej štruktúrach a na kandidátkach do všetkých druhov volieb. Na Slovensku je dostatok skúsených a úspešných žien, medzi občianskymi aktivistickými skupinami majú rovnocenný podiel. Na to, aby sa presadili v politike stačí, aby ich prestali diskriminovať pri výbere kandidátov. Tak ako sú ženy aktívne zapojené v mimovládnom sektore a zvládajú to popri rodine, tak je možné predpokladať, že určite zvládnu aj vstup do politiky.

Rovnaká mzda za rovnakú prácu – Pracovníci vo verejnom sektore sú na tom vo vyrovnávaní rozdielov lepšie ako zamestnanci súkromného sektora. Stále však pretrváva 11,2% rozdiel v ohodnotení žien a mužov. Zamestnávatelia z verejnej sféry budú povinní raz ročne predkladať výkaz o ohodnotení zamestnancov v štruktúre rodovej analýzy a v prípade zistenia diskriminácie budú sankcionovaní.

Zrovnoprávnenie žien pri určovaní výšky dôchodku – Rozdiel v starobných dôchodkoch mužov a žien je 21,6%, čo je čiastočne spôsobené nerovnosťou v príjmoch a čiastočne spôsobom započítania materskej, starostlivosti o dieťa a ošetrovného (tzv. OČR). Zmeníme zákon tak, aby sa pri určovaní dôchodku za tieto obdobia brala ako vymeriavací základ aktuálna mzda rodiča, z ktorej sa mu vypočítava čerpaná materská či ošetrovné.

 

13  ROVNOSŤ ŠANCÍ PRE MENŠINY

Dnešný stav: Slovensko je multietnická krajina, ktorá patrí a chce patriť do spoločenstva vyspelých európskych štátov rešpektujúcich a uplatňujúcich univerzálne ľudskoprávne normy, vrátane zásad ochrany práv menšín. Problémy máme všetci spoločné: trápi nás nezamestnanosť, regionálne rozdiely, nedostatočná infraštruktúra, stav školstva či zdravotníctva, nezávisle od toho, k akej národnosti sa hlásime, akým jazykom hovoríme, v ktorom regióne žijeme.

Náš cieľ: Našou víziou je, aby sa ľudia žijúci na Slovensku cítili vo svojom každodennom živote bezpečne, spokojne, ale aj rešpektovane. Aby mali všetci rovnakú šancu na uplatnenie a mohli viesť taký život, aký považujú za dôstojný a hodnotný. Z pohľadu príslušníkov národnostných menšín je preto kľúčové zachovanie identity, rozvoj kultúry, používanie materinského jazyka a možnosť vzdelávať sa v ňom.

Kroky:

Dvojité občianstvo – Sme za okamžité zrušenie zákona o zákaze dvojitého občianstva, ktorý už 5 rokov spôsobuje problémy celej spoločnosti (za toto obdobie stratilo nedobrovoľne občianstvo vyše 1000 slovenských občanov).

Školstvo – Základným predpokladom existencie národnostného školstva je zvyšovanie kvality, nielen prežívanie. Uvedomujeme si, že jedným z nedostatkov škôl s vyučovacím jazykom národnostných menšín je úroveň vyučovania slovenského jazyka. Je nevyhnutné zabezpečiť, aby si deti okrem dôkladného osvojenia materinského jazyka a kultúry osvojili aj slovenský jazyk na úrovni dostatočnej na ďalšie uplatnenie. Potrebujeme preto zosúladiť podmienky výučby národnostných jazykov s výučbou slovenského jazyka, aby ani jeden nebol na úkor výučovania druhého.

Podpora kultúry – prijmeme zákon o postavení a financovaní kultúry národnostných menšín, aby podpora kultúry bola nezávislá od jednotlivých vlád, stabilná, dlhodobá a dostatočná. Súčasťou systému podpory kultúry musí byť aj dostatočná systematická podpora médií v jazykoch národnostných menšín. Zároveň prijmeme vykonávacie predpisy, aby sa zjednotilo a uľahčilo vykonávanie práva na využívanie jazykov národnostných menšín tam, kde je na to zákonný predpoklad.

Autonómia – Vzhľadom na súčasnú mieru menšinových práv a európskej integrácie považujeme otázku autonómie za prekonanú. V rámci reformy verejnej správy a územnosprávneho členenia však budeme presadzovať návrat k prirodzeným hospodárskym regiónom.

Benešove dekréty – Na základe dekrétu prezidenta Beneša č. 33 stratilo občianstvo, majetok, dôchodky a prácu státisíce Maďarov a Nemcov. Z vysokých škôl a univerzít vylúčili študentov, štát zrušil kultúrne spolky, zakázal vydávanie novín a kníh v nemčine či maďarčine, občania stratili prístup k spravodlivosti na súdoch. Akt násilia na základe vyvodenia kolektívnej viny bola chyba, ktorú si Slovensko musí priznať a ospravedlniť sa za ňu.

 

14  PODPORA NEZISKOVÉHO SEKTORA

Dnešný stav: Každá rozumná a vyspelá demokratická krajina využíva na svoje efektívne fungovanie spoluprácu troch sektorov – verejného, súkromného a neziskového. V SR táto spolupráca žiaľ nefunguje aj napriek šírke a sile mimovládneho neziskového sektora, ktorý sa za posledné dve desaťročia vyvinul do silného piliera občianskej spoločnosti. Štát dostatočne nevyužíva potenciál mimovládneho neziskového sektora a legislatívou a opatreniami, ktoré navrhuje v oblasti zamestnávania, účtovníctva alebo daní nemotivuje verejný sektor ani podnikateľov, aby výraznejšie spolupracovali s neziskovými organizáciami a nevytvára predpoklady na dlhodobú stabilitu neziskového sektora. Ten pritom okrem iných úloh často supluje štát v oblastiach, v ktorých tento zlyháva. Kvalita a rozvoj občianskej spoločnosti bude spolurozhodovať o tom, akým smerom a v prospech akého režimu sa vychýli kyvadlo vývoja slovenskej spoločnosti v najbližších rokoch.

Náš cieľ: Cieľom je vytvoriť podmienky na efektívne a stabilné fungovanie a podporu neziskových organizácií. Rozvinutý stabilný systém viaczdrojového financovania neziskových organizácií je nevyhnutným predpokladom pre efektívne využitie potenciálu mimovládneho neziskového sektora pri zvyšovaní kvality života a posilňovaní občianskej spoločnosti na Slovensku.

Kroky:

Motivujúce podiely zaplatenej dane – Súčasne platný podiel poukazovania podielov zaplatenej dane (2 %) podmieňuje poukázanie týchto podielov v plnej výške zaslaním finančného daru 0,5 %. Navrhujeme, aby finančný dar spojený s poukázaním podielov zaplatenej dane bol pre obchodnú spoločnosť daňovým výdavkom. Okrem toho si obchodná spoločnosť môže do daňových výdavkov započítať dar neziskovej organizácii až do výšky ďalších 3 % svojej dane (celkovo by tak do neziskového sektora mohlo prísť 57 miliónov EUR, pričom štát by prišiel o daňové príjmy najviac 12,6 miliónov EUR).

Charitatívna reklama – Pojem charitatívnej reklamy ako zdroja príjmov organizácií mimovládneho sektora je potrebné legislatívne upraviť. Príjmy z reklamy predstavujú pre mimovládne organizácie zdroje, ktoré musia zdaňovať napriek tomu, že sú vo väčšine prípadov účelovo viazané na projekt alebo podujatie, čím ich výška klesá o daň z príjmov.

Zákon o alternatívnom financovaní – S príchodom rôznych spôsobov financovania a zdieľaných ekonomík, ktoré zasahujú aj do financovania a prevádzky mimovládnych organizácií, je potrebné vypracovať zákon o alternatívnom financovaní, ktorý by riešil kolektívne financovanie (crowdfunding), darcovské správy, kapitálové investovanie.

Nedodanie výročnej správy n.o. nemôže byť dôvodom na jej zrušenie – V súčasnosti platný zákon prikazuje neziskovej organizácii uložiť výročnú správu do neverejnej časti registra do 15. júla nasledujúceho roka. Ak tak neurobí, organizácia automaticky vstupuje do likvidácie. Toto ustanovenie zákona je prísnejšie ako pri súkromných firmách – aj pre jeden deň omeškania privedie mnohokrát aj dlhoročné a prospešné organizácie do likvidácie. Toto ustanovenie zákona navrhujeme zmierniť na finančnú pokutu za nedodanie výročnej správy v stanovenom termíne.

 

15  PORIADOK A BEZPEČNOSŤ

Dnešný stav: Naša krajina prešla za uplynulých 26 rokov dlhým vývojom. Sme demokratickou krajinou, sme v EÚ a NATO. Napriek tomu sa dnes v oblasti vnútornej bezpečnosti nachádza Slovensko v „schizofrenickom“ stave. Korupcia bujnie od najvyšších štruktúr našej krajiny, okatým spôsobom sa presadzuje beztrestnosť niektorých páchateľov, hraničiaca takmer s ich podporou zo strany vládnej moci. Politici verbálne podporujú boj proti korupcii, no v skutočnosti dochádza ku straníckemu klientelizmu. Znižuje sa tak prah citlivosti zo strany občanov voči porušovaniu zákona. Máme odpolitizovaný policajný zbor, no za 26 rokov nebol postavený pred súd ani jeden bývalý či súčasný politik. Pritom káuz, kde došlo k zjavným porušeniam zákona, bolo veľa. Politické zásahy často bránia policajtom v zodpovednom výkone zákonných povinností.

Náš cieľ: Systémovými a organizačnými zmenami cheme dosiahnuť efektívny systém ochrany vnútornej bezpečnosti štátu s jasným vymedzením kompetencií jednotlivých zložiek pri ich vzájomnej spolupráci. Vrátiť dôveru občana k policajtovi, že svoje právomoci nezneužije proti občanovi. Vrátiť dôveru policajta v občana, že jeho úmyslom nie je páchanie trestného činu. Vrátiť tejto krajine a ľuďom v nej pocit bezpečia, istoty, a vedomie, že Slovensko je krajinou, kde právo a zákon majú absolútnu prednosť pred nezákonnosťou a neporiadkom.

Kroky:

Zrušíme pokuty v hotovosti – Platenie pokút v hotovosti vytvára široký priestor na korupciu. Odstránime pokuty v hotovosti a zavedieme bodový systém za dopravné priestupky ako v Česku.

Zaznamenávanie policajných akcií – Zavedieme zaznamenávanie všetkých policajných akcií a tak predídeme mnohým nedorozumeniam a obvineniam na oboch stranách pre podozrenie z „porušovania základných ľudských práv“.

Odpolitizovanie polície – Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán nesmie zasahovať do kompetencií Prezídia Policajného zboru SR, ktoré je nadriadeným orgánom policajtom. Z tohto dôvodu je potrebné minimalizovať neopodstatnené vplyvy politických nominantov a znížiť na minimum počet policajtov v pracovnom zaradení na ministerstve vnútra. Zákonom preto vyriešime kompetenčné vzťahy. Stanovíme transparentný a verejný spôsob výberu prezidenta a viceprezidenta PZ SR. Stanovíme tiež systém a podmienky ich odvolávania.

Nezávislá inšpekcia – Zriadime nezávislú inšpekciu mimo štruktúry ministerstva vnútra, ktorá vyšetrovala činnosť nielen policajtov, ale aj všetkých príslušníkov ozbrojených síl, informačných a spravodajských služieb a iných bezpečnostných zložiek štátu.

Kariérny postup policajtov – Stanovíme systém postupu a kritérií pri výbere funkcionárov PZ SR.

Odbremeníme policajtov od agendy – Presunieme správnu agendu z policajtov na úradníkov. Administratívne a riadiace úkony v rámci vydávania dokladov budú vykonávať civilní zamestnanci.

Posilnenie obecnej polície – Zlepšíme organizáciu práce bezpečnostných zložiek v SR a zabezpečíme zmysluplné prepojenie činnosti medzi štátnou políciou, obecnou políciou a samosprávou. Presunieme výkon niektorých činností na obecnú políciu.

Posilníme prevenciu kriminality – Vytvoríme zákonné predpoklady pre reálnu prevenciu. Stanovíme finančnú podporu prevencie kriminality a jej uplatňovanie.

Poriadok v spravodajských službách – Posilníme a zefektívnime kontrolu zneužívania spravodajských služieb. Presunieme kontrolu činnosti spravodajských služieb z politickej roviny na pôdu nezávislého orgánu. Vytvoríme podmienky na efektívnu činnosť spravodajských služieb v súvislosti s novými hrozbami.

 

16  MODERNE USPORIADANÁ KRAJINA A VLÁDA

Dnešný stav: Súčasná štruktúra verejnej správy sa vyvíjala v postupných krokoch, ustupovala politickým požiadavkám a stala sa pre občana neprehľadnou a nezrozumiteľnou. Na Slovensku máme duálny systém verejnej správy, ktorý je pre občana nezrozumiteľný, keďže je komplikované rozlišovať medzi kompetenciami štátnej správy a samosprávy. Verejná správa je drahá a málo produktívna. Súčasná štruktúra rezortov už nezodpovedá potrebám Slovenska. Silný rezortizmus vyčerpal svoje možnosti efektívneho spravovania štátu a stáva sa prekážkou jeho ďalšieho rozvoja.

Náš cieľ: Základom moderného a funkčného štátu je efektívna štruktúra verejnej správy a miestnej samosprávy. Prinášame víziu moderného Slovenska, riadeného jednoducho a prehľadne v prirodzených hospodárskych regiónoch. Navrhujeme zmenu, ktorá by bola zásadným prebudovaním oboch systémov a znamenala by dôslednú decentralizáciu Slovenska. Umožnila by realizovať skutočnú podporu a rozvoj regiónov a priniesla podstatne vyššiu stabilitu ako centrálne riadený systém. Vízia znamená v princípe – postavme krajinu nanovo. Umožní nám nastaviť systém moderne a efektívne upratať chaoticky pozliepanú, niekoľkokrát upravovanú postsocialistickú štruktúru krajiny. Realizácia tejto vízie vyžaduje širokú verejnú diskusiu a podporu naprieč politickým spektrom, pretože je pri nej potrebná zmena Ústavy SR.

Kroky:

Nové územné obvody – Východiskom je vytvoriť vhodné jednotné územné obvody. Najvhodnejším územím pre výkon miestnej štátnej správy prvého stupňa sa javí hospodársky región, ktorý má spoločné hospodárske, sociálne, kultúrne, prírodné a environmentálne znaky a tvorí základný homogénny priestor pre regionálny trh práce. 22 vzájomne porovnateľných územných obvodov vie zabezpečiť komplexný rozsah a kvalifikovaný výkon všetkých verejných služieb. Podstatou je uprednostnenie územného princípu verejnej správy pred sektorovým, najmä vo vzťahu k podpore zamestnanosti v súlade s potrebami trhu práce každého regiónu.

Zlučujeme služby, nie obce – Bariérami účinného využitia kompetencií samosprávy je vysoká rozdrobenosť, administratívna a finančná náročnosť a rovnaké kompetencie všetkých obcí, pričom tie malé väčšinou nie sú schopné ich kvalifikovane zabezpečiť. Municipalizácia (zlučovanie výkonu samosprávnych funkcií) je možnosť, ako odstrániť tieto bariéry a znížiť súčasné vysoké náklady. Ukazuje sa, že ekonomicky najvhodnejšia je úroveň malých okresov, ktorá vie zabezpečiť najlepšiu kvalitu a najvyššiu odbornosť miestnych verejných služieb. Návrh municipalizácie preto predpokladá vytvorenie veľkých municipalít (počtom 80-120 na celé Slovensko). Municipality nevzniknú na princípe zlúčenia obcí, právna subjektivita každej z existujúcich obcí ostane zachovaná. Obce budú rozdelené do troch kategórií, pričom každá kategória bude zabezpečovať iný rozsah verejných služieb.

Municipálne samosprávy – Municipálna samospráva by tvorila druhý stupeň miestnej samosprávy, čiže starostovia jednotlivých obcí a Municipálny úrad. Do kompetencie municipálnej samosprávy by patrilo poskytovanie finančne náročných samosprávnych služieb – predovšetkým územné a regionálne plánovanie, stavebný poriadok, životné prostredie, sociálna a zdravotná starostlivosť, vzdelávanie, technická infraštruktúra a bezpečnosť a pod.

Menej ministerstiev – Vláda potrebuje inovovať svoje štruktúry, aby sa zbavila historických prežitkov, vysokých nákladov a duplicity. Zlučovaním kompetencií jednotlivých ministerstiev je možné zrušiť 5 zo súčasných 13 ministerstiev. Je 5 základných funkcií, ktoré v záujme lepšieho spravovania vecí verejných zverili občania štátu  – zahraničná politika, obrana, bezpečnosť občanov, súdnictvo a spravovanie verejných financií (rezorty zahraničných vecí a európskych záležitostí, obrany, vnútra, spravodlivosti a financií). Ostatné rezorty stratili svoje centrálne riadiace funkcie, keďže výkon činností je rozdelený medzi jednotlivé úrovne verejnej správy a súkromný sektor. Plnia predovšetkým funkcie stratégie, tvorby legislatívy, finančného prerozdeľovania a metodickú a kontrolnú činnosť, s výnimkou rezortov dopravy, hospodárstva a pôdohospodárstva, ktoré sú aj spravovateľmi štátneho majetku (diaľnice, energetické siete, lesy a pod).

Voľne dostupný a stiahnuteľný volebný program vo formáte .pdf si môžete stiahnuť tu.