Voľby 2018


Programové vyhlásenie strany ŠANCA


ŠANCA pre moderné MESTÁ a úspešný VIDIEK


Miestna samospráva je základným kameňom nášho štátu. Občania majú k miestnej samospráve najbližšie, a preto od nej očakávajú riešenie všetkých najdôležitejších problémov s ktorými sa stretávajú. Miestna samospráva preto často musí riešiť problémy, ktoré nedokáže riešiť ani štát a to bez ohľadu na to, či na to má dostatok kompetencií a zdrojov. Navyše, bezohľadu na to, či občania bývajú v mestách alebo na vidieku, či bývajú v okresoch s minimálnou nezamestnanosťou alebo v problematických regiónoch, všade sa oprávnene dožadujú bezpečného a kvalitného života na úrovni tretieho tisícročia.

Strana ŠANCA preto za hlavný problém brzdiaci efektívne fungovanie miestnych samospráv považuje obmedzené kompetencie a zdroje na ich plnenie. Systémovým riešením môže byť len dokončenie reformy verejnej správy, ktorá sa od vytvorenia vyšších územných celkov stále odkladá. Dôsledkom toho je stav, keď na Slovensku v mestách a obciach pôsobí vyše 20 tisíc volených zástupcov, čo je dvojnásobne vyšší podiel komunálnych poslancov na 100-tisíc obyvateľov, ako je priemer Európskej únie. Rovnako máme veľmi veľký počet malých obecných samospráv, ktoré väčšinu verejných rozpočtov minú len na samotný chod úradu a nedokážu občanom poskytovať ani základné služby nehovoriac o investovaní do obecného rozvoja.

Svoju predstavu o decentralizovanej samosprávnej demokracii strana ŠANCA predstavila v programe Šanca pre silné regióny na svojom programovom kongrese 27. mája minulého roka. V blížiacich sa voľbách do miestnych samospráv vidíme príležitosť na analýzu plnenia a aktuálnosti existujúcich Programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja miest a obcí. Zároveň vidíme aj možnosť posilnenia základných princípov rozhodovania na úrovni mesta a obce, smerujúce k vzniku funkčných samosprávnych území.


Potrebu zmeny, posilnenia a podpory princípov rozhodovania miest a obcí vidíme najmä v týchto oblastiach:


 1. Posilníme princípy inteligentného riadenia, ktoré umožňujú šetriť náklady na „tradičné“ služby a zefektívňujú výkon samosprávy. Cesta k tomu vedie cez klientske centrá, elektronické podateľne a call centrá.

 2. Posilníme otvorenosť a transparentnosť manažmentu verejnej správy a to zverejňovaním všetkých zmlúv aj nad rámec zákona, pravidelnou pasportizáciou majetku a využívaním princípu - hodnota za peniaze.

 3. Rozšírime pravidlá umožňujúce priamu účasť občanov na samospráve, tzv. princípy participatívnosti. Navrhujeme využívať princípy tzv. verejných zásahov, kedy sa môžu občania sami rozhodovať o využívaní voľných plôch, rovnako tak rozširovať časti rozpočtov,ktoré budú určené na verejné aktivity. Na zisťovanie názorov občanov využívať ankety či minireferendá.

 4. Podporíme lepšie previazanie investícií s ich očakávaným dopadom a realizáciou a to zavedením modelu tzv. nulového rozpočtu. Tento spôsob vytvárania každoročných rozpočtov spočíva v povinnosti ich každoročného prehodnocovania vzhľadom na dosiahnutie vopred stanovených zámerov. Rozpočtové položky tak nevznikajú ich slepým odpisovaním z predchádzajúcich rokov. Tak sa zabráni vzniku zbytočných neminutých rezerv či míňaniu na aktivity neprinášajúce stanovené ciele.

 5. Rozšírime a upevníme územnú spoluprácu s ďalšími aktérmi miestneho života. V prípade obcí ide o aktívnu účasť v Miestnych akčných skupinách (MAS), v prípade miesto vytváranie širších vzťahov s prímestskými obcami. V spolupráci s nimi potom navrhujeme zakladať a spravovať ďalšie inštitúcie podporujúce územný rozvoj ako oblastné organizácie cestovného ruchu či regionálne rozvojové agentúry.

 6. Pomôžeme efektívnemu využívaniu eurofondov a to budovaním profesionálnych poradenských organizácií, ktoré budú iniciatívne pripravovať a spracovávať žiadosti na eurofondy. V prípade obcí sa treba zamerať najmä na získavanie zdrojov cez Miestne akčné skupiny, v prípade miest cez program Integrovaného udržateľného rozvoja miest.

 7. Zameriame pohľady samospráv na nové výzvy a problémy, ktoré nám prináša súčasná doba. Prihliadať na zásady udržateľnosti miestneho rozvoja, voliť ekologické spôsoby výkonu samosprávnych služieb, reagovať na zmeny klímy a podporovať miestne ekonomiky.

 8. Zavedieme do miest SMART riešenia, čím zmeníme neefektívne a finančne i ekologicky náročné prístupy k plneniu mestských povinnosti (verejná doprava, nakladanie s odpadmi, verejné osvetlenie, cyklochodníky...) využívaním inteligentných inovatívnych technológií podporujúcich udržateľný rozvoj územia.

 9. Podporíme orientáciu miest k rozvíjaniu ich kultúrneho a tvorivého potenciálu. Vo vyspelých štátoch sa ukazuje, že tradičný priemysel už dávno nie je jediným možným zdrojom rastu a socioekonomického blahobytu. Ukazuje sa, že nositeľom hospodárskeho rastua zamestnanosti sú rovnako kultúrna vitalita, tvorivá ekonomika a otvorené mestské prostredie. Cesta kultúrnych a kreatívnych miest je výzvou najmä pre mestá v investične a priemyselne poddimenzovaných oblastiach.

 10. Zabezpečíme podmienky pre plnohodnotný život všetkých generácií s ohľadom na ich špecifické potreby. To znamená podporu pre rozvíjanie športových návykov u detív školskom i mimoškolskom priestore, vytváranie priateľského prostredia bez bariér prematky s deťmi a postihnutých občanov a včasné budovanie podmienok pre dostupné poskytovanie sociálnych a zdravotných služieb pre starších a odkázaných občanov (denné stacionáre, terénne sociálne služby...).

 11. Znížime dopravnú záťaž v území a to kombináciou záchytných parkovísk, integrovaným dopravným systémom (IDS) a rezidentským parkovaním. Podporíme výstavbu a rozširovanie cyklotrás a ďalších spôsobov ekologickej dopravy tak, aby sa mohli stať reálnymi alternatívami osobnej či verejnej dopravy v miestnom území. V miestnom území vybudujeme požičovne bicyklov, odpočívadlá a servisy. Tým v celom území znížime využívanie osobnej dopravy, odľahčíme preplnené cesty a obyvateľom miest uľahčíme parkovanie. Zároveň dosiahneme komfortnejšiu dochádzku za prácou, štúdiom či dostupnosť navštevovaných území bez zvyšovania dopravnej záťaže územia.

 12. Podporíme lepšiu možnosť výberu škôl pre rodičov a deti na základe kvalitnej informovanosti. V spolupráci so školami, vyššími územnými celkami a úradmi práce vyhotovíme prehľady o školách, kvalite ich výučby ako aj miere následnej uplatniteľnosti žiakov na trhu práce.


Republiková rada strany ŠANCA

V Žiline 23. júna 2018

Spracovávam ... Spracovávam ...