Stanovy


Posledné znenie schválené kongresom strany 25. júna 2016.

Čl. 1

Názov asídlo

 1. Názov politickej strany je ŠANCA (ďalej len „strana“ alebo „ŠANCA“).

 2. Politická strana Šanca je právnickou osobou založenou podľa zákona č. 85/2005 Z. z. opolitických stranách apolitických hnutiach vznení neskorších predpisov.

Čl. 2

Základné hodnoty strany

 1. ŠANCA je moderná, otvorená, liberálno konzervatívna občianska demokratická politická strana.

 2. Strana nadväzuje na tradíciu občianskych demokratických strán aich zápasov zaslobodu avládu zákona na Slovensku. Hlási sa k odkazu Novembra 1989, rozvíja ho a presadzuje túžby občanov Slovenskej republiky po prosperujúcej občianskej spoločnosti založenej na individuálnej slobode občanov.

 3. Základným cieľom strany je budovať a chrániť demokratický politický systém. Podporuje apresadzuje princípy slobodného trhu arovnosti príležitostí. Občan musí mať reálnu možnosť  prostredníctvom volených zástupcov presadzovať svoje práva anázory rešpektujúc práva anázory ostatných občanov. Toho základným predpokladom je kompetentne azodpovedne spravovaný štát.

 4. Strana ajej pôsobenie sa opiera o základný princíp, že Slovenská republika je členom EÚ aNATO.

 5. Strana zásadne odmieta akúkoľvek formu extrémizmu aideológie, ktorá vedie kporušeniu základných práv aslobôd jednotlivca.

 6. Strana chce byť

  • združením schopných a sebavedomých občanov, ktorí dokážu prevziať zodpovednosť sami za seba, za svoju rodinu, za svoju obec a za štát,

  • združením občanov rešpektujúcich pravdu, morálne hodnoty a právny poriadok,

  • demokraticky utváranou, s modernou štruktúrou, ktorej členovia sa budú aktívne podieľať na práci samosprávy, štátnej správy, parlamentu avlády tak, aby celou svojou odbornosťou prispeli knapĺňaniu vízie moderného, slušného akompetentne spravovaného Slovenska.

 7. Strana sa usiluje ozakotvenie v európskych štruktúrach svojím členstvom v Európskej ľudovej strane (EPP).

Čl. 3

Program strany

Programové ciele ŠANCE sú:

 • vytvárať moderné, vyspelé aprosperujúce Slovensko ako pevnú súčasť Európy, vktorom slobodná trhová ekonomika prispieva k zvyšovaniu životnej úrovne ľudí,

 • zabezpečiť efektívne fungovanie aspravovanie štátu na všetkých úrovniach,

 • vytvárať podmienky na sebarealizáciu ľudí – tak, aby sa mohli slobodne vzdelávať, pracovať, podnikať a presadzovať svoje záujmy,

 • podporovať, budovať a rozvíjať fungujúcu občiansku spoločnosť, vrátane efektívnej kontroly zákonodarnej, výkonnej asúdnej moci,

 • presadzovať dlhodobú zodpovednosť najmä zpohľadu nezadlžovania verejných financií aochrany prírodného bohatstva,

 • budovať právny štát apodporovať stabilitu a kvalitu práva, ako aj efektívnu arýchlu vymožiteľnosť práva,

 • presadzovať sociálny systém, ktorý podporuje aktivitu ľudí a ochotu niesť zodpovednosť, nozároveň poskytuje reálnu pomoc aochranu všetkým na ňu odkázaným,

 • presadzovať zodpovedný a harmonický rozvoj všetkých regiónov Slovenska, uchovávať ich kultúrnu jedinečnosť a podporovať udržateľný rozvoj vidieckych oblastí.

Čl. 4

Člen strany

 1. Strana združuje slobodných, zodpovedných a demokraticky zmýšľajúcich občanovSlovenskej republiky,bez rozdielu stavovskej, náboženskej, národnostnej a rasovej príslušnosti, ktorí majú úctu a rešpekt k autorite morálneho dobra, k hodnotám európskej civilizácie, ktoré rešpektujú základné práva aslobody každého jednotlivca.

 2. Členom strany sa môže na základe žiadosti o registráciu stať občan Slovenskej republiky, ktorý dosiahol vek 18 rokov, je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu, súhlasí so stanovami strany, stotožňuje sa sprogramom a cieľmi  strany.

 3. Členom strany sa nemôže stať ten, kto je vinej politickej strane alebo poslaneckom klube inej politickej strany alebo hnutia, svýnimkou členstva vspoločnom klube viacerých strán, ktorého sú poslanci strany súčasťou.

Čl. 5

Registrácia člena

 1. Žiadosť oregistráciu člena musí obsahovať:

  • meno apriezvisko,

  • dátum narodenia,

  • bydlisko,

  • čestné vyhlásenie otom, že žiadateľ je štátnym občanom Slovenskej republiky,

  • čestné vyhlásenie otom, že žiadateľ ku dňu podania žiadosti oregistráciu nie je členom vinej politickej strane alebo inom politickom hnutí,

  • čestné vyhlásenie otom, že súhlasí so stanovami strany, stotožňuje sa s programom a cieľmi  strany,

  • vyplnený profesijný dotazník, určený interným predpisom strany.

 2. Žiadosť oregistráciu odovzdá záujemca o členstvo predsedovi miestneho klubu alebo krajskému manažérovi. Nového člena strany prijíma okresná rada na svojom najbližšom zasadnutí na návrh predsedu miestneho klubu alebo krajského manažéra. Ak okresná rada neprijme nového člena alebo nerozhodne do 90 dní od prijatia žiadosti oregistráciu člena, ten sa môže odvolať na krajskú radu, ktorá ožiadosti oregistráciu člena rozhodne do 30 dní od doručenia odvolania.

Čl. 6

Zoznam členov strany

 1. Zoznam členov strany apísomný súhlas sregistráciou  člena strany na úrovni krajov vedú krajskí manažéri včlenení podľa miestnych klubov. Zoznam všetkých členov strany včlenení podľa krajov amiestnych klubov vedie Ústredná kancelária.

 2. Do zoznamu členov strany sa zapisuje meno, priezvisko, adresa člena, telefonický, e-mailový kontakt aďalšie údaje, ktoré uviedol vprofesijnom dotazníku.

 3. Člen strany je vedený vevidencii vtom miestnom klube, vktorého obvode má trvalé bydlisko. Pokiaľ sa v mieste jeho bydliska miestny klub nenachádza, stáva sa členom najbližšieho miestneho klubu. Výnimky povoľuje krajský predseda, na území ktorého sa chce záujemca o členstvo zaregistrovať, po súhlase predsedov dotknutých miestnych klubov, prípadne krajských predsedov, keď sa zmena dotýka dvoch krajov. V prípade neudelenia súhlasu sa môže záujemca o členstvo odvolať na Predsedníctvo strany, ktoré rozhodne do 30 dní od doručenia odvolania.

 4. Ak dôjde kdodatočnému spochybneniu členstva, rozhodne o zrušení registrácie člena krajská rada na podnet predsedu miestneho klubu alebo krajského manažéra, prípadne Predsedníctvo na podnet generálneho manažéra.

Čl. 7

Práva apovinnosti člena strany

 1. Každý člen strany má právo:

  • voliť a byť volený do orgánov strany,

  • zúčastňovať sa na zhromaždeniach miestneho klubu, ktorého je členom,

  • zúčastňovať sa na zasadnutiach orgánov strany, do ktorých bol zvolený alebo vymenovaný,

  •  byť informovaný o činnosti strany a o uzneseniach orgánov strany, týkajúcich sa jeho osoby alebo činnosti,

  • byť prizvaný na zasadnutia orgánov strany, ak sa rozhoduje o jeho činnosti alebo správaní.

 2. Každý člen strany má povinnosť:

  • dodržiavať stanovy, program a interné predpisy strany,

  • presadzovať ciele strany a podieľať sa na plnení programu strany,

  • plniť prevzaté úlohy a niesť za ne zodpovednosť,

  • zachovávať mlčanlivosť voči nečlenom strany o dôverných informáciách, týkajúcich sa činnosti strany,

  • riadne a včas platiť členské príspevky,

  • nahlásiť príslušnému krajskému manažérovi zmeny údajov uvedených v žiadosti o registráciu člena.

Čl. 8

Zánik členstva v strane

 1. Členstvo vstrane zaniká

  • úmrtím alebo vyhlásením za mŕtveho,

  • pozbavením spôsobilosti na právne úkony vplnom rozsahu,

  • zánikom štátneho občianstva SR,

  • stratou spôsobilosti na právne úkony,

  • dobrovoľným vystúpením,

  • vylúčením.

 2. Dobrovoľné vystúpenie zo strany člen písomne oznámi predsedovi miestneho klubu, ktorý otom bezodkladne informuje krajského manažéra. Členstvo vstrane zaniká dňom doručenia písomného dobrovoľného vystúpenia predsedovi miestneho klubu. Za dobrovoľné vystúpenie člena zo strany sa považuje aj to, ak je člen vomeškaní s platením členských príspevkov dlhšie ako tri mesiace od termínu určeného Finančným apríspevkovým poriadkom. Vtakom prípade krajský manažér vyhlási členstvo za ukončené ku dňu uplynutia 3-mesačnej lehoty a bez zbytočného odkladu to oznámi bývalému členovi a predsedovi miestneho klubu.

 3. Člen môže byť vylúčený zo strany ak:

  • porušuje povinnosti člena uvedené včl. 7 ods. 2 písm. a) až d)

  • uvedie nepravdivé údaje vžiadosti oregistráciu člena alebo vsúvislosti suchádzaním sa o volenú funkciu,

  • strana kandiduje vo všeobecných voľbách samostatne alebo vkoalícii ačlen vtýchto voľbách kandiduje mimo kandidátnej listiny strany,

  • poruší etický kódex alebo sa dopustí konania poškodzujúceho stranu (čl. 10).

 4. O vylúčení člena rozhodne krajská rada alebo Predsedníctvo strany na návrh okresnej rady, krajskej rady alebo Predsedníctva.

 5. O návrhu na vylúčenie člena, ktorý je ústavným činiteľom alebo funkcionárom na ústrednom, alebo krajskom stupni, členom orgánu na ústrednom, alebo krajskom stupni, rozhoduje iba Predsedníctvo strany.

 6. Rozhodnutie ovylúčení člena musí byť písomne zdôvodnené.

 7. Proti rozhodnutiu ovylúčení člena sa môže bývalý člen odvolať na Rozhodcovskú komisiu. Odvolanie nemá odkladný účinok. Ak Rozhodcovská komisia zruší rozhodnutie, príslušný krajský manažér obnoví registráciu člena.

Čl. 9

Politická zodpovednosť

 1. Potreba dodržiavať pravidlá politickej zodpovednosti členmi strany vychádza zo zodpovednosti členov strany za spoločnú politickú činnosť, za plnenie jej programu anapĺňanie dôvery a mandátu udeleného občanmi vo voľbách. Jej základný rámec vychádza zdemokratickej zásady, podľa ktorej uznesenia väčšiny sú na všetkých organizačných stupňoch strany záväzné.

 2. Ak člen strany poruší stanovy, uznesenia jej orgánov alebo poruší pravidlá politickej zodpovednosti konaním poškodzujúcim stranu (čl. 10), môže mu miestne príslušná krajská rada alebo Predsedníctvo strany uložiť disciplinárnu sankciu.

 3. Členovi strany, ktorý je ústavným činiteľom alebo funkcionárom na ústrednom alebo krajskom stupni, alebo členom orgánu strany na ústrednom alebo krajskom stupni, môže udeliť disciplinárnu sankciu len Predsedníctvo strany.

 4. Disciplinárne sankcie sú:

  • napomenutie,

  • dočasné pozastavenie výkonu funkcie vstrane,

  • odvolanie zfunkcie vstrane,

  • výzva na vzdanie sa verejných funkcií.

 5. Udelenú disciplinárnu sankciu krajská rada alebo Predsedníctvo strany písomne zdôvodní.

 6. Proti rozhodnutiu oudelení disciplinárnej sankcie sa môže vlehote do 15 dní od doručenia rozhodnutia člen odvolať. Oodvolaní rozhoduje Rozhodcovská komisia do jedného mesiaca odo dňa doručenia odvolania. Odvolanie má odkladný účinok.

Čl. 10

Konanie poškodzujúce stranu

Závažné škody spôsobuje strane jej člen, predovšetkým ak:

 • je súčasne členom inej politickej strany,

 • pracuje pre inú politickú stranu,

 • verejne zaujíma odlišné stanoviská od politiky strany

 • je zvolený ako kandidát strany do zastupiteľského zboru anevstúpi do poslaneckého klubu strany  alebo spoločného klubu viacerých strán, ktorého sú poslanci strany súčasťou, vystúpi zneho alebo bol vylúčený,

 • zverejní dôverné stranícke informácie alebo takéto informácie poskytne politickým súperom,

 • spreneverí majetok strany,

 • bol právoplatne odsúdený za trestný čin,

 • svojim správaním alebo konaním spochybňuje to, že pri výkone verejnej funkcie koná vo verejnom záujme,

 • svojím správaním alebo konaním poškodzuje dobré meno strany.

Organizačná štruktúra strany

Čl. 11

Organizačné stupne

 1. Organizačnou jednotkou strany je miestny klub. Na úrovni miestneho klubu pôsobí:

  • miestna konferencia,

  • predsedníctvo miestneho klubu, ktoré tvorí predseda miestneho klubu a členovia predsedníctva,

  • zasadnutie miestneho klubu,

  • predseda miestneho klubu.

 2. Základným riadiacim orgánom strany na okresnej úrovni je okresná rada. Na okresnej úrovni v strane pôsobia:

  • okresná konferencia, alebo mestská konferencia vBratislave aKošiciach,

  • okresná rada, alebo mestská rada vBratislave aKošiciach,

  • predseda okresnej rady, alebo predseda mestskej rady vBratislave aKošiciach,

  • predsedníctvo okresnej rady, alebo predsedníctvo mestskej rady vBratislave aKošiciach.

 3. Základným riadiacim orgánom strany na krajskej úrovni je krajská rada. Na krajskej úrovni vstrane pôsobia:

  • krajská rada,

  • krajský predseda.

 4. Organizačná štruktúra strany na celoštátnej úrovni je

  • kongres strany,

  • republiková rada,

  • predseda,

  • podpredsedovia,

  • predsedníctvo,

  • programová rada aprogramové sekcie,

  • stále poradné orgány,

  • rozhodcovská komisia,

  • revízna komisia,

  • rozpočtový výbor.

 5. Organizačné jednotky strany nemajú právnu subjektivitu; nemôžu samostatne nadobúdať v mene strany majetok, hospodáriť a nakladať sním anemôžu ani nadobúdať iné majetkové práva alebo preberať záväzky.

 6. Na celoštátnej akrajskej úrovni môže strana, na základe rozhodnutia predsedníctva,  zriaďovať aj ďalšie poradné orgány, pričom spôsob ich kreovania, pôsobnosti bude vymedzený interným predpisom strany.

 7. Organizačno - technické aadministratívne fungovanie strany zabezpečuje na celoštátnej úrovni Ústredná kancelária, na čele ktorej je generálny manažér. Na krajskej úrovni tieto povinosti plní krajská kancelária, na čele ktorej je krajský manažér.

Čl. 12

Funkčné obdobie

 1. Funkčné obdobie všetkých volených funkcionárov strany je dva roky, pokiaľ nie sú vyhlásené predčasné voľby do Národnej rady Slovenskej republiky.

 2. Funkčné obdobie funkcionárov volených Kongresom strany sa končí vždy ďalším riadnym Kongresom strany, resp. mimoriadnym Kongresom strany zvolaným po predčasných voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky.

 3. Funkčné obdobie členov Republikovej rady končí vždy ďalším riadnym Kongresom strany, resp. mimoriadnym Kongresom strany zvolaným po predčasných voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky.

 4. Funkčné obdobie členov krajskej rady sa končí zvolením nových členov na okresných konferenciách alebo vpríslušných všeobecných voľbách.

 5. Funkčné obdobie predsedu ačlenov okresných rád sa končí vždy ďalšou riadnou okresnou konferenciou alebo zvolením nových členov vpríslušných všeobecných voľbách.

 6. Funkčné obdobie predsedu miestneho klubu ačlenov predsedníctva miestneho klubu zvolených na miestnej konferencii sa končí vždy ďalšou riadnou miestnou konferenciou.

 7. Funkcionár, ktorý sa nezúčastnil zasadnutia orgánu, do ktorého bol zvolený po dobu dlhšiu ako šesť mesiacov, stráca funkciu dňom uplynutia šiestich mesiacov od posledného zasadnutia orgánu, ktorého sa zúčastnil. Výnimku vopred môže vodôvodnených prípadoch udeliť Predsedníctvo strany.

 8. Funkčné obdobie menovaných funkcionárov strany sa končí 30 dní po riadnom Kongrese strany.

Čl. 13

Uznášanie sa orgánov strany

 1. Orgány strany sú schopné uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina ich členov. Uznesenie je prijaté, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov orgánu. Vprípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu hlasujúceho orgánu.

 2. Odvolávanie volených funkcionárov strany pred skončením ich riadneho funkčného obdobia patrí do pôsobnosti tých orgánov, ktoré ich zvolili. Návrh na odvolanie vtakýchto prípadoch musí podať najmenej jedna tretina všetkých členov príslušného orgánu.Hlasovanie oodvolaní voleného funkcionára sa môže uskutočniť len raz počas jedného funkčného obdobia.

Čl. 14

Miestny klub

 1. Miestny klub je organizačnou jednotkou strany vobciach avmestách a zriaďuje sa na úrovni obvodu orgánov územnej samosprávy obcí a miest.

 2. VBratislave a Košiciach sú miestne kluby tvorené na úrovni mestských častí.

 3. Miestny klub koná vo svojom mene prostredníctvom predsedu klubu.

 4. Miestny klub tvoria registrovaní členovia strany vobci alebo v meste. Do pôsobnosti miestneho klubu patria všetky politické aorganizačné otázky vjeho územnom obvode.

 5. Miestne kluby vznikajú na základe licencie, ktorú im na obdobie dvoch rokov udeľuje generálny manažér po predchádzajúcom súhlase krajskej rady, na základe písomnej žiadosti minimálne troch členov strany v meste alebo vobci.

 6. Licenciu môže miestnemu klubu odobrať generálny manažér po súhlase Predsedníctva strany. Odobratím licencie miestny klub zaniká.

 7. Miestna konferencia strany je zhromaždenie všetkých členov miestneho klubu. Miestnu konferenciu zvoláva predseda miestneho klubu raz za dva roky, ak tieto stanovy neustanovujú inak. Predseda miestneho klubu je povinný zvolať miestnu konferenciu vtermíne do 14 kalendárnych dní, ak oto písomne požiada najmenej jedna tretina členov strany vmiestnom klube; vžiadosti ozvolanie mimoriadnej miestnej konferencie musí byť uvedené, oakej otázke má mimoriadna miestna konferencia rozhodovať. Ak predseda miestneho klubu nezvolá miestnu konferenciu alebo mimoriadnu miestnu konferenciu, túto bezodkladne zvolá krajský manažér.

 8. Do pôsobností miestnej konferencie patrí:

  • volí aodvoláva predsedu miestneho klubu,

  • volí aodvoláva členov predsedníctva miestneho klubu,

  • navrhuje ďalších členov okresnej rady, ak má klub na nich nárok (podľa kľúča určeného Predsedníctvom strany),

  • vyjadruje sa kcelospoločenským politickým otázkam, na základe požiadavky predsedníctva miestneho klubu, okresnej rady, krajskej rady aleboPredsedníctva strany.

 9. Oznámenie okonaní miestnej konferencie alebo mimoriadnej miestnej konferencie musí byť doručené krajskému manažérovi vlehote najmenej 7 dní pred jej konaním. Voznámení musí byť uvedené miesto, čas, dátum konania aprogram rokovania. Vprípade neoznámenia týchto údajov krajskému manažérovi je miestna konferencia alebo mimoriadna miestna konferencia neplatná.

 10. Vobdobí medzi miestnymi konferenciami zvoláva minimálne raz za 3 mesiace predseda miestneho klubu zasadnutia miestneho klubu, na ktorých členovia rokujú opolitických otázkach týkajúcich sa miestneho klubu. Kópiu pozvánky, zápisnice a prezenčnej listiny zo zasadnutí predseda bezodkladne doručí krajskému manažérovi, ktorý ich archivuje.

 11. Predsedníctvo miestneho klubu je výkonným orgánom strany vobci alebo v meste. Tvoria ho predseda, starosta (primátor) vmiestne príslušnej obci aposlanci obecného (mestského) zastupiteľstva vmiestne príslušnej obci, ak sú členmi strany a ďalší členovia predsedníctva, zvolení na miestnej konferencii.

 12. Do pôsobnosti predsedníctva miestneho klubu patria všetky politické aorganizačné otázky vobci, v období medzi konferenciami. Predsedníctvo miestneho klubu navrhuje aschvaľuje kandidátov na starostu (primátora) aposlancov vobci.

 13. Ak miestny klub nemá predsedu alebo tento nevykonáva funkciu, krajský manažér bezodkladne zvolá konferenciu miestneho klubu.

 14. Ak miestny klub nemá vytvorené predsedníctvo, funkcie vyplývajúce zo stanov pre predsedníctvo miestneho klubu plní zasadnutie miestneho klubu.

 15. Vobci, kde nie je vytvorený miestny klub alebo bola miestnemu klubu odobraná licencia rozhodnutím predsedníctva podľa stanov, vykonáva právomoc orgánov miestneho klubu okresná rada.

Čl. 15

Okresná rada

 1. Okresná rada je základným riadiacim orgánom strany na okresnej úrovni. Okresná rada má minimálne troch členov. VBratislave aKošiciach vykonáva funkciu okresnej rady mestská rada.

 2. Predseda okresnej rady je predstaviteľom strany vokrese. Je oprávnený viesť politické rokovania vmene strany na úrovni okresu vrozsahu poverenia apokynov daných okresnou radou, krajskou radou aPredsedníctvom strany.

 3. Členmi okresnej rady sú:

  • predseda okresnej rady,

  • predsedovia miestnych klubov vokrese,

  • poslanci strany v zastupiteľstve VÚC za daný okres,

  • primátori astarostovia zdaného okresu, ktorí sú členmi strany,

  • ďalší členovia strany vokrese, zvolení na okresnej konferencii.

 4. Do pôsobnosti okresnej rady patrí:

  • koordinačná činnosť strany vokrese,

  • vytváranie podmienok pre vznik nových miestnych klubov vokrese,

  • navrhovanie aschvaľovanie kandidátov na poslancov VÚC pre krajskú radu; schválené poradie kandidátov je záväzné,

  • navrhovanie aschvaľovaniekandidátov na primátorov, starostov aposlancov vobciach, kde nie je miestny klub.

 5. Predsedovia miestnych klubov, primátor mesta, poslanci mestského zastupiteľstva vBratislave a Košiciach, poslanci VÚC príslušných okresov v meste, ktorí sú členmi strany, utvoria Mestskú radu strany pre celé mesto. Členovia spomedzi seba volia predsedu. Mestská rada rozhoduje o všetkých otázkach týkajúcich sa mesta ako celku. Do pôsobnosti mestskej rady patrí aj navrhovanie a schvaľovanie kandidátov na primátora a poslancov mesta.

 6. Predseda okresnej rady zvoláva zasadnutia okresnej rady minimálne raz za 3 mesiace. Kópiu pozvánky, zápisnice a prezenčnej listiny zo zasadnutí okresnej rady predseda bezodkladne doručí krajskému manažérovi, ktorý ich archivuje.

 7. Okresná konferencia je zhromaždenie všetkých členov strany v okrese. VBratislave aKošiciach vykonáva funkciu okresnej rady mestská konferencia. Okresnú konferenciu zvoláva predseda raz za dva roky, ak tieto stanovy neustanovujú inak. Predseda okresnej rady je povinný zvolať okresnú konferenciu vtermíne do 14 dní, ak oto písomne požiada najmenej jedna tretina členov strany vokrese, krajská rada alebo Predsedníctvo strany; vžiadosti ozvolanie mimoriadnej okresnej konferencie musí byť uvedené, oakej otázke má mimoriadna okresná konferencia rozhodovať.  Ak predseda okresnej rady nezvolá okresnú konferenciu alebo mimoriadnu okresnú konferenciu, túto bezodkladne zvolá krajský manažér.

 8. Do pôsobností okresnej konferencie patrí:

  • volí aodvoláva predsedu okresnej rady,

  • volí aodvoláva ďalších členov okresnej rady,

  • volí aodvoláva ďalších členov krajskej rady, ak má okres na nich nárok (podľa kľúča určeného Predsedníctvom strany),

  • volí aodvoláva delegátov kongresu strany,

  • vyjadruje sa kcelospoločenským politickým otázkam, na základe požiadavky krajskej rady aleboPredsedníctva strany.

Čl. 16

Krajská rada

 1. Krajská rada je základným riadiacim orgánom strany na krajskej úrovni.

 2. Členovia krajskej rady sú:

  • predseda krajskej rady,

  • predsedovia okresných rád,

  • ďalší členovia krajskej rady, zvolení na okresných konferenciách (podľa kľúča určeného Predsedníctvom strany),

  • poslanci NR SR za daný kraj, ktorí sú členmi strany,

  • predseda samosprávneho kraja, ktorý je členom strany,

  • poslanci zastupiteľstva VÚC, ktorí sú členmi strany,

  • primátori krajského a okresných miest vdanom kraji, ktorí sú členmi strany,

  • krajský manažér shlasom poradným.

 3. Zčlenov strany vpríslušnom kraji poveruje predseda strany jedného člena funkciou krajského predsedu. Predseda krajskej rady je predstaviteľom strany vkraji.  Je oprávnený viesť politické rokovania vmene strany na úrovni kraja vrozsahu poverenia apokynov daných krajskou radou aPredsedníctvom strany.

 4. Do pôsobnosti krajskej rady patrí

  • riešenie akoordinácia všetkých politických aorganizačných otázok vkraji,

  • schvaľovanie kandidátky na predsedu príslušného samosprávneho kraja akandidátky na poslancov VÚC na základe návrhov okresných rád ačlenov krajskej rady,

  • navrhovanie kandidátov na poslancov NR SR za príslušný kraj,

  • vyjadruje sa kcelospoločenským politickým otázkam, na základe požiadavky Predsedníctva strany

 5. Krajský predseda zvoláva zasadnutia krajskej rady minimálne raz za 3 mesiace.

 6. Krajský manažér vedie krajskú kanceláriu strany, zabezpečuje organizačno-technické a administratívne fungovanie strany v kraji, vedie evidenciu členov asympatizantov vkraji. Plní úlohy, ktorými ho poverí Predsedníctvo strany, Generálny manažér aKrajský predseda.

Čl. 17

Kluby sympatizantov

Pri okresných radách a miestnych kluboch môžu vznikať kluby sympatizantov strany. Sympatizantom sa môže stať občan Slovenskej republiky alebo iného členského štátu Európskej únie strvalým pobytom na území Slovenskej republiky starší ako 15 rokov, ktorý súhlasí s politikou strany, podporuje stranu, ale nie je jej členom. Evidenciu sympatizantov vedú krajskí manažéri.

Ústredné orgány strany

Čl. 18

Kongres strany

 1. Kongres strany je najvyšším orgánom strany.

 2. Účastníkmi kongresu sú:

  • členovia Republikovej rady,

  • členovia okresných rád,

  • delegáti, zvolení na okresných konferenciách strany podľa kľúča určeného Predsedníctvom strany.

 3. Kongres strany zvoláva predseda strany raz za dva roky, ak tieto stanovy neustanovujú inak.

 4. Ak Republiková rada alebo najmenej jedna tretina okresných rád písomne požiada predsedu, zvolá predseda do 30 dní od odbržania písomnej požiadavky Mimoriadny kongres strany.  Mimoriadny kongres strany zvoláva predseda strany do 3 mesiacov po konaní predčasných volieb do Národnej rady Slovenskej republiky.

 5. Ak predseda strany nezvolá Kongres strany alebo mimoriadny kongres strany  vzmysle stanov, zvolá Kongres strany alebo mimoriadny kongres strany Predsedníctvo svojim uznesením.

 6. Kongres strany rozhoduje:

  • volí aodvoláva predsedu strany,

  • volí aodvoláva podpredsedov strany,

  • volí a odvoláva členov Rozhodcovskej komisie strany,

  • volí a odvoláva členov Revíznej komisie strany,

  • schvaľuje zmeny Stanov strany, aprijíma nové Stanovy,

  • schvaľuje víziu strany,

  • berie na vedomie správy očinnosti strany, poslaneckého klubu strany vNR SR, správu Revíznej komisie strany aďalšie správy,

  • zrušení strany dobrovoľným rozpustením, zlúčením s inou politickou stranou a politickým hnutím, ak tieto stanovy neustanovujú inak,

  • vymenovaní likvidátora v prípade rozhodnutia o zrušení strany dobrovoľným rozpustením,

  • rozhoduje ospôsobe naloženia smajetkovým zostatkom, ktorý by vyplynul zlikvidácie majetku azáväzkov vprípade zrušenia strany, t.j. určuje organizáciu pôsobiacu vo verejnom záujme, ktorej bude majetok postúpený,

  • iné otázky, ktoré si kongres strany vyhradí.

 7. Kongres strany môže zvoliť do funkcie podľa odseku 6 aj člena strany, ktorý nie je účastníkom Kongresu.

 8. Uznesenia Kongresu strany sú záväzné pre všetky orgány, stupne, organizačné jednotky strany apre všetkých členov strany.

Čl. 19

Predseda strany

 1. Predseda strany je štatutárnym orgánom strany. Vmene strany koná tak, že ku svojmu menu, priezvisku, názvu strany afunkcii pripojí svoj vlastnoručný podpis. Predsedu v jeho neprítomnosti zastupuje určený podpredseda strany vrozsahu splnomocnenia.

 2. Predseda strany najmä:

  • zvoláva Kongres strany,

  • zvoláva zasadnutia Predsedníctva,

  • koordinuje činnosť členov Predsedníctva,

  • zodpovedá sa Kongresu strany za plnenie programových cieľov strany.

 3. Predseda strany je oprávnený  zúčastniť sa rokovania ktoréhokoľvek orgánu strany, ak však nie je členom tohto orgánu, tak  bez práva hlasovať.

Čl. 20

Podpredsedovia strany

Podpredsedovia strany zastupujú predsedu strany  vrozsahu avčase podľa jeho poverenia. Predseda strany môže podpredsedom podrobnejšie vymedziť oblasť ich činnosti.

Čl. 21

Predsedníctvo strany

 1. Predsedníctvo strany  je výkonný orgán strany.

 2. Predsedníctvo strany

  • vykonáva rozhodnutia Republikovej rady strany,

  • plní úlohy podľa týchto Stanov,

  • zabezpečuje každodennú politickú agendu strany,

  • schvaľuje organizačný poriadok Ústrednej kancelárie strany,

  • interné predpisy, pokiaľ nie sú vyhradené Kongresu alebo Republikovej rade,

  • schvaľuje kandidátku strany pre voľby do NR SR,

  • má právo v odôvodnených prípadoch zasiahnuť do nominácie kandidátov pre voľby do miestnej a regionálnej samosprávy,

  • v mimoriadnych situáciách zvoláva zasadnutie miestnej, mestskej alebo okresnej konferencie, pričom vpozvánke musí byť uvedené, o akej otázke sa má rozhodovať,

  • rozhoduje aschvaľuje iné otázky vzmysle týchto stanov.

 3. Zasadnutie predsedníctva strany zvoláva predseda strany zvyčajne raz za mesiac. Predseda strany zvolá zasadnutie predsedníctva strany vždy bezodkladne, ak ho oto požiada aspoň jedna tretina členov predsedníctva strany. Vprípade, že predseda strany nezvolá zasadnutie predsedníctva strany vzmysle stanov, zasadnutie predsedníctvo zvolá jeden z podpredsedov.

 4. Predsedníctvo strany tvoria:

  • predseda strany,

  • podpredsedovia strany,

  • generálny manažér strany,

  • predseda poslaneckého klubu strany vNR SR,

  • predseda programovej rady akrajskí predsedovia,

  • predseda vlády Slovenskej republiky apredseda Národnej rady Slovenskej republiky ak je členom strany.

 5. So súhlasom predsedníctva strany sa zasadnutia predsedníctva strany môžu zúčastniť aj iné osoby,  ktoré však nemajú právo hlasovať.

Čl. 22

Republiková rada strany

 1. Republiková rada strany je orgánom zastupujúcim všetky organizačné jednotky a stupne strany v období medzi riadnymi Kongresmi strany.

 2. Republikovú radu rany tvoria:

  • členovia Predsedníctva strany,

  • poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí sú členmi strany,

  • poslanci Európskeho parlamentu, ktorí sú členmi strany,

  • členovia vlády Slovenskej republiky, ktorí sú členmi strany,

  • štátni tajomníci, ktorí sú členmi strany,

  • predsedovia okresných rád,

  • predsedovia programových sekcií.

 3. Krajskí manažéri strany sa  zúčastňujú Republikovej rady strany s hlasom poradným.

 4. Republikovú radu strany zvoláva a vedie predseda strany  alebo ním poverený člen Predsedníctva strany.

 5. Do pôsobnosti Republikovej rady strany  patria všetky politické aorganizačné otázky strany, ktoré nie sú vyhradené Kongresu.

 6. Republiková rada strany najmä:

  • schvaľuje volebný program strany,

  • schvaľuje Finančný apríspevkový poriadok,

  • určuje počet podpredsedov strany,

  • poveruje člena strany výkonom uvoľnenej alebo vytvorenej funkcie, ktorej obsadenie patrí do pôsobnosti Kongresu strany, do konania najbližšieho Kongresu strany,

  • schvaľuje kandidátov na členov vlády, štátnych tajomníkov a ďalších štátnych funkcionárov, ktorí nie sú volení občanmi,

  • volí aodvoláva predsedu programovej rady,

  • rozhoduje o vstupe strany do širšieho zoskupenia politických strán aoprípadnom vystúpení zo zoskupenia politických strán,

  • schvaľuje zlúčenie strany sinou politickou stranou vprípade, že týmto nezaniká strana  anedochádza ku zmene programu anázvu strany.

 7. Republiková rada vo výnimočných prípadoch zdôvodnených Predsedníctvom môže trojpätinovou väčšinou prítomných členov schváliť zmenu Stanov. Platnosť takejto zmeny je časovo ohraničená do konania najbližšieho Kongresu strany, ktorý o nej rozhodne.

 8. Zasadnutie Republikovej rady strany zvoláva predseda strany najmenej raz za 6 mesiacov. Ak predsedu strany ozvolanie Republikovej rady  požiada Predsedníctvo strany alebo najmenej jedna tretina členov Republikovej rady strany, zvolá ju najneskôr do 14 dní od požiadania.

Čl. 23

Rozhodcovská komisia

 1. Rozhodcovská komisia je orgánom strany, ktorý rozhoduje vsporných prípadoch vzmysle stanov.

 2. Rozhoduje najmä o

  • odvolaniach proti rozhodnutiam o vylúčení,

  • udelení disciplinárnej sankcie,

  • kompetenčných sporoch medzi orgánmi strany,

  • súlade rozhodnutí orgánov strany so Stanovami strany

  • súlade interných predpisov so Stanovami strany

 3. Rozhodcovská komisia podáva záväzný výklad Stanov strany.

 4. Členovia rozhodcovskej komisie si zvolia spomedzi seba svojho predsedu a podpredsedu.

 5. Funkcia člena rozhodcovskej komisie je nezlučiteľná sakoukoľvek inou funkciou vstrane.

 6. Činnosť Rozhodcovskej komisie podrobne upraví jej rokovací poriadok, ktorý schvaľuje predsedníctvo strany.

Čl. 24

Revízna komisia

 1. Revízna komisia kontroluje činnosť všetkých orgánov azložiek strany zhľadiska súladu spredpismi ofinančnom hospodárení.

 2. Revízna komisia za svoju činnosť zodpovedá Kongresu strany.

 3. Členovia revíznej komisie si spomedzi seba zvolia predsedu apodpredsedu revíznej komisie.

 4. Funkcia člena revíznej komisie je nezlučiteľná sakoukoľvek inou funkciou vstrane.

 5. Činnosť Revíznej komisie podrobne upraví jej rokovací poriadok, ktorý schvaľuje predsedníctvo strany.

Čl. 25

Rozpočtový výbor

 1. Rozpočtový výbor zodpovedá za spravovanie finančných prostriedkov strany.

 2. Rozpočtový výbor má troch členov. Predsedom rozpočtového výboru je generálny manažér. Ďalších dvoch členov Rozpočtového výboru volí Predsedníctvo strany.

 3. Činnosti Rozpočtového výboru upravuje Finančný apríspevkový poriadok schválený Republikovou radou strany.

Čl. 26

Ústredná kancelária akrajská kancelária

 1. Ústredná kancelária akrajské kancelárie zabezpečujú organizačno - technické aadministratívne fungovanie strany.

 2. Na jej čele Ústrednej kancelárie je generálny manažér strany, ktorý je zodpovedný za organizačno – technické a administratívne zabezpečenie fungovania strany. Vedie ústrednú kanceláriu a je zodpovedný za chod administratívy strany na všetkých stupňoch. Vymenúva aodvoláva ho predseda strany. Vosobitných prípadoch môže predsedníctvo strany na určitú dobu poveriť predsedu strany, alebo niektorého člena predsedníctva strany výkonom funkcie generálneho manažéra.

 3. Na čele krajskej kancelárie je krajský manažér, ktorý je zodpovedný za  organizačno -technické aadministratívne zabezpečenie fungovania strany na krajskej úrovni. Vedie krajskú kanceláriu strany aplní ďalšie úlohy vyplývajúce mu ztýchto stanov. Krajského manažéra vymenúva a odvoláva generálny manažér strany so súhlasom predsedníctva strany.

 4. Štruktúru Ústrednej kancelárie akrajských kancelárií, vrátanepodrobnejšej náplne práce krajských manažérov aostatných pracovníkov podrobne ustanoví Organizačný poriadok schválený predsedníctvom strany.

Čl. 27

Programová rada aprogramové sekcie

 1. Programová rada je najvyšším stálym orgánom tvorby odborného apolitického programu strany.

 2. Programovú radu tvoria predseda programovej rady, aspoň jeden zpodpredsedov strany, aspoň dvaja krajskí predsedovia, predsedovia programových sekcií aďalší členovia.

 3. Predsedu programovej rady, na návrh predsedu strany, volí aodvoláva Republiková rada strany.

 4. Programové sekcie sú stálymi odbornými aporadnými orgánmi programovej rady. Programové sekcie zriaďuje aruší, na návrh predsedu programovej rady, predsedníctvo strany. Predsedníctvo strany volí a odvoláva, na návrh predsedu programovej rady, predsedov programových sekcií aďalších členov programovej rady.

 5. Podrobnosti očinnosti programovej rady aprogramových sekcií upraví interný predpis strany.

Čl. 28

Stále poradné orgány

 1. Na zabezpečenie trvalej apriebežnej diskusie oaktuálnych otázkach týkajúcich sa verejného života averejných politík zriaďuje strana stále poradné orgány, ktorými sú:

  • Klub starostov,

  • Ekonomický klub,

 2. iné poradné orgány na základe rozhodnutia predsedníctva strany alebo Republikovej rady.

 3. Pre každý stály poradný orgán určí predsedníctvo strany podpredsedu strany zodpovedného za jeho činnosť.

 4. Podrobnosti očinnosti azložení stálych poradných orgánov určí interný predpis schválený predsedníctvom strany.

Čl. 29

Hospodárenie strany

 1. Strana hospodári podľa rozpočtu schváleného predsedníctvom strany v súlade s príslušnými právnymi predpismi a stanovami. Rozpočet sa zostavuje a schvaľuje na kalendárny rok.

 2. Majetok strany tvoria najmä:

  • príjmy z členských príspevkov,

  • príjmy z darov a iných bezodplatných plnení,

  • príjmy zdedičstva,

  • príjmy z predaja a prenájmu hnuteľného a nehnuteľného majetku,

  • príjmy z úrokov z vkladov jej prostriedkov vbankách,

  • podiel na zisku z podnikania obchodných spoločností,

  • výnosy z cenných papierov verejne obchodovateľných na verejnom trhu,

  • príjmy z pôžičiek aúverov,

  • príspevky zo štátneho rozpočtu,

  • iné príjmy z právnych vzťahov a plnení povinností podľa osobitných predpisov.

 3. Výdavky strany tvoria všetky náklady spojené s jej činnosťou, ktoré sú vynaložené v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 4. Strana zodpovedá za svoje záväzky celým majetkom; členovia strany za jej záväzky ani nezodpovedajú, ani neručia.

 5. Strana vedie účtovníctvo v súlade so všeobecne platnými právnymi predpismi. Podrobnosti o hospodárení strany upraví Finančný apríspevkový poriadok.

 6. Majetkový zostatok, ktorý vyplynie zlikvidácie majetku azáväzkov vprípade dobrovoľného zrušenia strany, sa použije podľa rozhodnutia Kongresu strany určujúceho organizáciu pôsobiacu vo verejnom záujme, ktorej bude zostatok postúpený,.

Článok 30

Zrušenie strany

 1. Strana sa zrušuje

  • dobrovoľným zrušením,

  • zlúčením s inou politickou stranou alebo iným politickým hnutím,

  • vyhlásením konkurzu alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,

  • právoplatným rozhodnutím Najvyššieho súdu SR o rozpustení strany,

  • z iných dôvodov, ak tak ustanoví zákon.

 2. O zrušení strany podľa ods. 1 písm. a) a b) tohto čl. rozhoduje kongres.

 3. Po zrušení strany môžu jej orgány, ak ich právomoc neprešla na právneho nástupcu alebo likvidátora, vykonávať iba pôsobnosť súvisiacu so zrušením strany.

Článok 31

Zánik strany

 1. Strana zaniká dňom, keď Ministerstvo vnútra SR vykoná výmaz strany z registra strán.

 2. Zániku strany predchádza jej zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie.

 3. Pokiaľ bola strana zrušená dobrovoľným zrušením alebo zlúčením s inou politickou stranou, návrh na výmaz strany z registra strán podáva Predseda strany do 5 dní od zrušenia strany.

 4. Pokiaľ bola strana zrušená s likvidáciou, zrušenie strany a údaje, ktoré sa zapisujú do registra strán, oznámi likvidátor Ministerstvu vnútra SR do 5 dní od zrušenia strany. Likvidátor podá návrh na výmaz strany z registra strán najneskôr do 30 dní od skončenia likvidácie

Čl. 32

Postup pri zmene stanov

 1. Návrhy na zmeny adoplnky stanov predkladá Predsedníctvo strany. Na prípravu návrhov si Predsedníctvo strany môže utvoriť samostatnú komisiu. Na čele komisie je podpredseda strany poverený predsedom strany. Predsedníctvo  dbá na primerané zastúpenie všetkých regiónov v komisii.

 2. O návrhoch na zmeny a doplnky stanov podľa odseku 1 rozhoduje Kongres strany (čl.18 ods. 6 písm. e) alebo Republiková rada strany (čl. 22 ods.7).

 3. V prípadoch, keď o návrhoch podľa odseku 1 rozhodne Republiková rada, je platnosť zmeny alebo doplnenia stanov časovo ohraničená do konania najbližšieho riadneho Kongresu strany, ktorý o tejto zmene definitívne rozhodne. Zmeny stanov, ktoré už schválila Republiková rada podľa článku 22, je povinný predložiť Kongresu strany predseda strany.

 4. Kongres strany môže s prijatím rozhodnutia o zmene Stanov súčasne rozhodnúť o vydaní úplného znenia Stanov.

Čl. 33

Prechodné azáverečné ustanovenia

 1. Schválením týchto stanov sa zrušujú stanovy, ktoré nadobudli platnosť aúčinnosť dňom registrácie strany na Ministerstve vnútra SR č. SVS-OVR-2015/001382 z 25.03.2015.

 2. Do ustanovujúceho kongresu strany plní funkciu Predsedníctva strany prípravný výbor strany afunkciu Predsedu strany plní splnomocnenec prípravného výboru strany.

 3. Do ustanovujúceho kongresu strany rozhoduje aprijímaní nového člena strany prípravný výbor.

 4. Do prvého zasadnutia okresnej rady plní funkciu predsedu okresnej rady okresný koordinátor poverený prípravným výborom.

 5. Do prvého zasadnutia krajskej rady plní funkciu predsedu krajskej rady krajský koordinátor poverený prípravným výborom.

 6. Prvých predsedov krajskej rady po ustanovujúcom kongrese menuje predseda strany zčlenov strany vdanom kraji.

 7. Ustanovujúci kongres strany je splnomocnenec povinný zvolať tak, aby sa konal do 3mesiacov odo dňa vzniku strany. Jeho účastníkmi sú všetci členovia strany prijatí predo dňom konania ustanovujúceho kongresu strany.

 8. Tieto stanovy nadobúdajú účinnosť dňom zápisu do registra strán zabezpečovaným Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky.

Spracovávam ... Spracovávam ...