Etický kódex


My, členovia strany ŠANCA, sa zaväzujeme:

1. Pri našej práci, verejnom pôsobení a rozhodovaní sa o verejnýchotázkach budeme mať v prvom rade na pamäti prospech krajiny a jejobčanov.

2. Zachováme česť a slušnosť pri svojom pôsobení vo verejnoma občianskom živote – budeme sa rozhodovať a konať vždy v záujmedobrej veci a občanov.

3. Pri výkone verejnej funkcie nedovolíme, aby záujem úzkej skupinyprevážil nad záujmom občanov.

4. Vždy a za každých okolností odmietneme korupciu v akejkoľvekpodobe.

5. Našu prácu budeme vždy vykonávať trasparentne, vo verejnoma politickom živote budeme vyznávať a presadzovať pravidlo – čo nieje tajné, je verejné.

6. Nebudeme zneužívať verejnú funkciu na osobný prospech aleboprospech blízkych osôb.

7. Nebudeme v politickej súťaži používať klamlivé a nepravdivéinformácie.

8.Budeme aktívne pracovať a pôsobiť v prospech komunity.

9. Vyvarujeme sa konania alebo vyjadrení, ktoré môžu poškodiť dobrémeno strany ŠANCA.

Etický kódex sa vzťahuje na všetkých členov a všetci sú povinní hododržiavať a konať v súlade s jeho ustanoveniami. Sme si vedomí, že nakaždé porušenie etických pravidiel uvedených v Etickom kódexe savzťahujú ustanovenia stanov ŠANCE o politickej zodpovednosti.

Spracovávam ... Spracovávam ...